Mrežna RRA – CPP Piran / CPI Pirano

CENTER ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA PIRAN

CPP Piran logo A4
cpp-cpi-lok cpp-cpi-lok2 cpp-cpi-lok3 cpp-cpi-lok4  cpp-cpi-lok5

Center za pospeševanje podjetništva Piran je v obrtni coni v Luciji, na Liminjanski cesti 96.
Ustanovitelji so:

Njegova podjetniško-svetovalna dejavnost je namenjena širokemu krogu uporabnikov: potencialnim in delujočim podjetnikom, obrtnikom, kmetom in ribičem ter tudi študentom in drugim iskalcem zaposlitve.

Splošni nalogi sta koordiniranje lokalne razvojne koalicije in njenih aktivnosti, predvsem na področjih malega gospodarstva in razvoja skupnosti ter izdelava lokalnih in regionalnih razvojnih strategij.

Center za pospeševanje podjetništva Piran, v sodelovanju z drugimi podjetniškimi centri, dodatno zagotavlja:

  • osnovno in specialistično podjetniško svetovanje,
  • program samozaposlitve,
  • pripravo in aktiviranje razvojnih projektov;
  • pridobitev najrazličnejših poslovnih informacij ter vzpostavitev poslovnih stikov z možnimi partnerji.

V obrtni coni v Luciji delujejo številna podjetja in podjetniki, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi s področij proizvodnje, storitev in raziskovanja. Podjetnikom so na razpolago poslovni, proizvodni in skladiščni prostori, opremljeni z ustrezno infrastrukturo.

Brezplačno podjetniško svetovanje za občane in podjetnike v Občini Piran

  • ponedeljek   9.00 – 12.00
  • sreda   15.00 – 18.00
  • petek   9.00 – 12.00

Za informacije:

alberto.manzin @ gmail.com

Telefon: 041 870 401


 

Center za pospeševanje podjetništva Piran od 1. 4. 2020 kot projektni partner sodeluje tudi pri projektu PRONACUL programa Interreg ADRION.

logo adrion PRONACUL

Spodbujanje trajnostnega vrednotenja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine za razvoj jadransko-jonskega območja

Program Interreg ADRION je evropski nadnacionalni program, ki vlaga v regionalne inovacijske sisteme, kulturno in naravno dediščino, okoljsko odpornost, trajnostni promet in mobilnost ter tudi v krepitev zmogljivosti. S povezovanjem osmih partnerskih držav želi ADRION delovati kot gonilna sila politike in inovator upravljanja v korist več kot 70 milijonov ljudi v jadransko-jonski regiji. Projekt PRONACUL je del programa Interreg ADRION.

Trajanje projekta: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2022

Partnerji projekta:

–          Regionalna razvojna agencija Zasavje, Slovenija (vodilni partner)

–          Razvojna agencija Gal Venezia Orientale, Italija

–          Turistična zbornica mesta Reka, Hrvaška

–          Zbornica Ilia, Grčija

–          Regija Jonski otoki, Grčija

–          Podjetniško in poslovno združenje LiNK, BiH

–          Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za znanost, Srbija

–          Agencija za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij mesta Trebinje, BiH

–          Turistična zbornica zagrebške županije, Hrvaška

–          Občina Raška, Srbija

–          Metropolitansko mesto Bologna, Italija

–          Center za pospeševanje podjetništva Piran, Slovenija

 

Projekt je usmerjen k promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter podpira oblikovanje nadnacionalne strategije za skupno promocijo in razvoj jadransko-jonskega (ADRION) območja kot turistične destinacije.

Glavni cilj projekta je izboljšati upravljanje naravne in kulturne dediščine za pospešitev razvoja trajnostnega turizma na celotnem območju ADRION. Aktivnosti projekta bodo izboljšale trenutne razmere na omenjenem področju, saj bodo z razvojem novih turističnih izdelkov, pripeljale do dojemanja naravne in kulturne dediščine kot pomembne nove vsebine. Skupna metodologija bo preizkušena in uporabljena na 8 pilotnih območjih, katerih izkušnje bodo privedle do končnega predloga za določitev regionalne poti. Izkušnje pilotnih območij bodo pripomogle k oblikovanju predlogov za vključitev skupne metodologije, ki bo povezovala vse partnerske destinacije v regionalno pot, certificirano s strani Evropskega inštituta kulturnih poti, s čimer se lahko uvrsti na seznam »Kulturne poti Sveta Evrope«. Aktivnosti bo podprla virtualna zbornica, ki bo ustanovljena za promocijo skupne metodologije in prenos le-te med ostala območja ADRION. Zbornica bo služila kot posvetovalno telo za razvijalce turizma, kjer si bodo regije lahko izmenjevale izkušnje in dobre prakse ravnanja z naravno in kulturno dediščino.

 

Partnerstvo, ki temelji na medsektorskem sodelovanju, sestavlja 12 partnerjev iz 6 držav območja ADRION. Partnerji PRONACUL-a se bodo povezali z glavnimi institucijami na področjih naravne in kulturne dediščine, kot so Unesco, Svet Evrope, Evropski inštitut za kulturne poti, Europa Nostra in Evropska mreža kulturnega turizma.

Povezava na Interreg ADRION spletno stran: https://www.adrioninterreg.eu/

Povezava na PRONACUL spletno stran: https://pronacul.adrioninterreg.eu/

 

Alberto Manzin

Center za pospeševanje podjetništva Piran
Liminjanska 96, 6320 Portorož
Tel: 041 870 401

Email: alberto.manzin @ gmail.com

 

 CENTRO DI PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA PIRANO

Il Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano è ubicato nella zona artigianale di S. Lucia, frazione del comune di Pirano.
I soci fondatori sono:

La sua attività di consulenza è volta ad una larga cerchia di fruitori: imprenditori, artigiani, contadini e pescatori, nonchè studenti ed altri soggetti in cerca d’impiego.
Il compito generale è il coordinamento delle attività locali di sviluppo, soprattutto nel campo della piccola imprenditoria e la stesura delle strategie locali e regionali di sviluppo.

Il Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano, in collaborazione con gli altri centri di sviluppo della regione costiero-carsica, assicura e fornisce pure:
consulenza imprenditoriale generale e specialistica,
preparazione e realizzazione dei progetti di sviluppo,
adesione a vari programmi ministeriali (imprenditoria, tecnolgia, collocamento al lavoro),
informazioni commerciali e contatti con partner esteri.

Nella zona artigianale di S. Lucia operano numerose aziende ed imprenditori, occupati in varie attività, che vanno dalla produzione ai servizi, dal commercio alla ricerca. Sono disponibili vani commerciali di varie grandezze, tutti allacciati alle infrastrutture.

Consulenza aziendale gratuita per i cittadini e gli imprenditori del Comune di Pirano

  • lunedì   9.00 – 12.00
  • mercoledì   15.00 – 18.00
  • venerdì   9.00 – 12.00

Per informazioni:

alberto.manzin @ gmail.com

Tel: 00386 41 870 401


 

Dal 1° aprile 2020, il Centro per la promozione dell’imprenditoria di Pirano partecipa anche come partner del progetto ProNaCul programma Interreg ADRION.

logo adrion PRONACUL

Promuovere la valorizzazione e la conservazione del patrimonio naturale e culturale per uno svilupo sostenibile dell’area adriatico-ionica

Il programma ADRION è un programma europeo transnazionale che investe nei sistemi regionali di innovazione, nel patrimonio culturale e naturale, nella resilienza ambientale, nel trasporto sostenibile e nella mobilità, così come nel rafforzamento della capacità. Riunendo otto Stati partner, ADRION mira ad agire come un motore politico e innovatore della governance a beneficio di più di 70 milioni di persone nella regione adriatico-ionica. Il progetto ProNaCul fa parte del programma Interreg ADRION.

Durata del progetto: dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2022

I partner del progetto:

–          Agenzia di sviluppo regionale Zasavje, Slovenia (lead partner)

–          Agenzia di sviluppo Gal Venezia Orientale, Italia

–          Camera del turismo della Città di Fiume, Croazia

–          Camera di commercio Ilia, Grecia

–          Regione delle isole Ionie, Grecia

–          Associazione imprenditoriale e commerciale LiNK, Bosnia-Erzegovina

–          Università di Novi Sad, Facoltà di scienze, Serbia

–          Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della città di Trebinje, Bosnia-Erzegovina

–          Camera del turismo della contea di Zagabria, Croazia

–          Comune di Raška, Serbia

–          Città metropolitana di Bologna, Italia

–          Centro per la promozione dell’imprenditoria di Pirano, Slovenia

Il progetto ProNaCul è finalizzato alla promozione e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale tramite la creazione di una strategia transnazionale congiunta per la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’area adriatico-ionica (ADRION) quale destinazione turistica.

L’obiettivo principale del progetto è migliorare la gestione del patrimonio naturale e culturale per accelerare lo sviluppo del turismo sostenibile nell’intera area ADRION. Le attività del progetto andranno a migliorare la situazione attuale nell’area menzionata, in quanto si terrà maggiormente conto del patrimonio naturale e culturale, che verrà finalmente considerato un elemento molto importante nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti turistici. La metodologia comune sarà testata ed applicata in 8 aree pilota, tutte protette dall’UNESCO o incluse nella rete europea Natura 2000, che è una rete di siti di interesse comunitario creata dall’Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali. I risultati porteranno ad una proposta finale per definire il percorso che collegherà i siti interessanti dell’intera regione. L’esperienza delle aree pilota aiuterà a formulare le proposte per l’inserimento della metodologia comune nelle singole politiche e strategie di sviluppo. L’adozione di tale metodologia permetterà di collegare tutte le destinazioni incluse nel progetto in un itinerario regionale certificato dall’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, per poi poter essere inserito nell’elenco degli “Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”. Le attività saranno supportate da una camera di commercio virtuale, che sarà istituita proprio per promuovere la metodologia comune e possibilmente anche trasferirla ed applicarla ad altre aree della macro regione ADRION. La Camera di commercio fungerà da punto d’incontro e organo consultivo per gli enti che si occupano dello sviluppo del turismo e per le istituzioni regionali che potranno cosi’ scambiarsi le esperienze e le buone pratiche nella gestione del patrimonio naturale e culturale.

Il partenariato di cooperazione intersettoriale è composto da 12 partner di 6 paesi dell’area ADRION. I partner del progetto ProNaCul collaboreranno con le principali istituzioni nel campo del patrimonio naturale e culturale, come l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Istituto Europeo per gli Itinerari Culturali, Europa Nostra e la Rete Europea del Turismo Culturale.

Sito internet di Interreg ADRION: https://www.adrioninterreg.eu/

Sito internet di ProNaCul: https://pronacul.adrioninterreg.eu/

 

Alberto Manzin

Centro di promozione dell’imprenditoria di Pirano
Strada di Limignano 96, 6320 Portorose, Slovenia
Tel: 00 386 41 870 401

Email: alberto.manzin @ gmail.com

Občine / regija

Aktualni projekti