Search
Close this search box.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Regionalni razvoj

Politika regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanja razvojne potenciale in premaguje razvojne ovire v vseh slovenskih razvojnih regijah, ki so temeljne funkcionalne teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, ki so obenem tudi statistične regije z enakim imenom. Župani naše regije so oktobra 2018 podali pobudo, naj se Obalno-Kraška razvojna regija preimenuje v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras.

Razvojne odločitve na ravni razvojne regije sprejemata razvojni svet regije in svet regije. Splošne razvojne naloge v regiji  opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program ter na regionalni ravni opravlja nekatere druge razvojne naloge države v javnem interesu.

Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in razvojni svet regije.

 

 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021 – 2027

 

 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014 – 2020

 

 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2007 – 2013

 

 

Svet regije Istra-Brkini-Kras

V Svetu regije Istra-Brkini-Kras so županje in župani osmih občin ter predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Sodelujoče občine so: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestna občina Koper. V letu 2020 je svetu regije predsedoval izolski župan mag. Danilo Markočič. V letu 2021 naj bi predsedovanje prevzel komenski župan mag. Erik Modic, o čemer se bo odločalo na prvi letni seji.

Med nalogami sveta regije so potrditev regionalnega razvojnega programa, izbor regionalne razvojne agencije in nadzor opravljanja njenih nalog, imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v razvojni svet regije in v Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Svet regije je na 4. redni seji v letu 2018, ki je potekala 9. 10. 2018, sprejel odločitev o preimenovanju Obalno-Kraške razvojne regije v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras. Skladno s tem se je Svet južnoprimorske regije preimenoval v Svet regije Istra-Brkini-Kras, Razvojni svet južnoprimorske regije se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras, Regijska razvojna mreža Južne Primorske v Regijsko razvojno mrežo Istra-Brkini-Kras, Regionalna razvojna agencija Južna Primorska pa se je preimenovala v Regionalno razvojno agencijo Istra-Brkini-Kras.

 

Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras

Razvojni svet regije usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa, ga sprejme in spremlja njegovo izvajanje. Sodeluje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva, nevladnih organizacij, drugih razvojnih institucij in narodne skupnosti. Mandat sedanjega Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras, ki je bil imenovan za programsko obdobje 2014-2020, se zaključuje. V teku je imenovanje članov novega za obdobje 2021-2027.

V okviru Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras delujejo štirje odbori, katerih člani sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Odbori obravnavajo tematska področja gospodarstva, turizma, družbenega razvoja, varovanja okolja, urejanja prostora, gradnje infrastrukture, zaščite narave, razvoja podeželja, kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V odborih so predstavniki institucij, lokalnih skupnosti, državnih organov in strokovnjaki posameznih področij.

 

Aktualni projekti