• Štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

 • RRP 2014-2020

  Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

ERASMUS LOGO8

 

 

 

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. 

Preberi več

SMART COMMUTING

SMART COMMUTING CMYK

 

Projekt SMART COMMUTING – Central Europe

Program: Interreg Centralna Evropa

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Comune di Rimini

Partnerji:

 1. Universita' IUAV di Venezia, Italija
 2. Technische Universität Wien, Institut für Verkehrswis Senschaften, Avstrija
 3. Regionalni razvojni center Koper, Slovenija
 4. Mestna občina Velenje, Slovenija
 5. Hranická rozvojová agentura, Češka Republika
 6. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Hrvaška
 7. Stadtgemein de Weiz, Avstrija
 8. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Municipality of Szolnik, Madžarska

Pridruženi partnerji: Agenzia Mobilità provincia di Rimini (Italija), KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, Transport Centre in Central Estern Hungary (Madžarska), Grad Zadar (Hrvaška), Trasporto Pubblico Emilia Romagna (Italija)

 

V projekt vključena funkcionalna urbana območja (Rimini, Velenje, Koper, Weiz, Szolnok, Hranice, Zadar), ki se nahajajo tako na obalah kot v notranjosti Srednje Evrope, se vsakodnevno soočajo z netrajnostnim modelom mobilnosti, ki se odraža v  prenapolnjenih cestah ob prometnih konicah, onesnaženosti zraka, emisijah CO2, hrupu in nesrečah. Vse to je posledica razpršenega širjenja mest namesto kompaktne zazidave, delovnih urnikov, neustreznih intermodalnih sistemov, slabe železniške infrastrukture. Vse našteto v kombinaciji s sedentarnim življenjskim slogom je privedlo do mnogih dnevnih migrantov, ki dnevno uporabljajo  avtomobil namesto bolj trajnostnega prevoza, najbolj paradoksalno pa je to, da je v avtomobilih pogosto samo en potnik.

Situacija je še slabša v funkcionalnih urbanih območjih, kjer se vsakodnevnim premikom na lokalnem območju pridružuje tudi masovni turizem kot na primer v mestu Rimini, kjer 70 % turistov se na destinacijo pripelje s svojim avtomobilom v  ali slovenskih obalnih mestih ali v Zadru na Hrvaškem.

Glede na naštete izzive, namerava projekt Smart Commuting prispevati k spremembi obstoječega stanja preko kombinacije integriranih ukrepov, namenjenih krepitvi sposobnosti regionalnih in lokalnih oblasti na področju načrtovanja in uvajanja intermodalnih sistemov mobilnosti, preko katerih se lahko zmanjša emisije CO2 in onesnaženost zraka, posledično pa ublaži podnebne spremembe ter poveča privlačnost vključenih območij.

Cilj projekta SMART COMMUTING:

 

Glavni cilj projekta je promocija in med vključenimi pristojnimi institucijami sprejetje koncepta funkcionalnih urbanih območij, kot najbolj primernega koncepta za reševanje problematike prevozov na delovno mesto na trajnosten način.

Specifični cilji projekta so naslednji:

-       prikaz in boljše razumevanje migracijskih tokov na delovno mesto v vključenih funkcionalnih urbanih območjih;

-       okrepiti sposobnost koordinacije in načrtovanja mobilnosti akterjev vključenih v funkcionalno urbano regijo (lokalne oblasti, podjetja, ki opravljalo storitve javnega prevoza,  ponudniki trajnostne mobilnosti);

-       spremeniti obstoječi način modalnosti, zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov za prevoz na delovno mesto na račun povečanja integriranega multimodalnega prevoza,  posledično zmanjšati izpuste CO2 in onesnaženosti zraka.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management/upravljanje projekta:

V ta delovni sklop sodijo priprave vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1-Thematic work package / tematski delovni sklop 1:

V okviru tega delovnega sklopa bodo projektni partnerji v svojih regijah izvedli  SWOT analize prometnih in migracijskih tokov, intervjuje s ključnimi deležniki s področja mobilnosti, analizo obstoječe infrastrukture in storitev na področju mobilnosti, politike in ukrepov, ki se izvajajo. Študije po posamenih regijah bodo služile za pripravo transnacionalne strategije, ki bo vključevala možne politike in ukrepe za spremembo trenutnih modelov mobilnosti.

T2-Thematic work package / tematski delovni sklop 2:

Projektni partnerji bodo v okviru tega delovnega sklopa na ravni vsake vključene funkcionalne urbane regije vzpostavili institucionalno platformo s področja mobilnosti, ki bo vključevala: občine, ponudnike prevoznih storitev, velike zaposlovalce in šole. Glavna naloga te strukture bo sprejetje konsenza o skupnih strategijah in promocija možnih rešitev za spremembo obstoječih migracijskih modelov, ki temeljijo na netrajnostih energetskih virih in osebnih prevoznih sredstvih. Za vključene deležniki v institucionalno platformo bodo organizirane delavnice za krepitev njihovih kompetenc s področja načrtovanja mobilnosti. V vsaki funkcionalni urbani regiji  bodo izvedene letne konference za župane in glavne deležnike v regijah.

T3-Thematic work package / tematski delovni sklop 3:

Glavna aktivnost tega delovnega sklopa so pilotni projekti, ki bodo potekali na dveh ravnih. Prvi nivo bo priprava trajnostnih prometnih strategij na ravni fukcionalnih urbanih območij tako obalnih delih kot v notranjosti. Drugi nivo bo zajemal izvedbo pilotnih projektov, ki jih bodo vodili projektni partnerji za specifične potrebe posameznih funkcionalnih urbanih regij. RRC Koper bo na območju obalne funkcionalne urbane regije izvedel študijo izvedljivosti in prostorskega koncepta za poiskanje intemordalnih rešitev za migracijske in turistične tokove Kopra, Portoroža, Pirana in Izole ter zalednih ruralnih območij. 

C-Communication/Komunikacija:

Sklop komunikacije, integracije in prenosa znanj in informacij ima strateško vlogo v projektu SMART COMMUTING. V okviru tega delovnega sklopa bo potekala promocija projektnih rezultatov, projektnih ciljev in aktivnosti. S pomočjo različnih komunikacijskih orodij (socialnih omrežij, videov, spletne strani idr.) bodo dosežene projektne ciljne skupine. Izdelan bo komunikacijski načrt, čigar cilj bo: osveščanje  organov odločanja in drugih deležnikov s področja mobilnosti o strateških pristopih in možnih rešitvah, o prednostih, ki jih prinaša multimodalna mobilnost za mesta, ki lahko na tako način postanejo za prebivalce in obiskovalce bolj prijazna.

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje delovnega sklopa komunikacija, kjer bo vodil pripravo komunikacijskega načrta in vse ostale komunikacijske aktivnosti. Sodeloval pa bo aktivno s svojimi aktivnostmi v vseh delovnih sklopih projekta.

Dodatne informacije:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

 

 

Kontaktne informacije:

Heidi Olenik
Tel. +386 5 66 37 586
E-pošta

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

 

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, sofinanciran iz Evropskega skalda za regionalni razvoj.

PORTODIMARE

Projekt geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Vodilni partner:

Regija Emilija-Romanja – Generalni direktorat za zaščito okolja in prostora

Partnerji:

 • CORILA - Konzorcij za koordinacijo raziskav, povezanih z beneškim lagunskim sistemom
 • Regionalni Razvojni Center Koper
 • Center za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcij
 • Grški center za pomorske raziskave
 • Inštitut za prostorsko planiranje – Istarska županija
 • Javno podjetje za upravljanje obalnih območij Črne gore
 • Center za ekonomski, tehnološki in okolijski razvoj Sarajevo
 • Regija Apulija – oddelek za civilno zaščito
 • Regija Abruzzo
 • Regija Veneto, Direkcija za zaščito tal - Organizirana enota za varstvo voda

Pridruženi partnerji: Regija Molise (Italija), Regija Marche, oddelek za prometno in energetsko infrastrukturo – direktorat za varstvo voda (Italija),  Regionalna agencija za varstvo okolja in energije Regija Emilia-Romagna (Italija).

Človek, učinki podnebnih sprememb ter naravni in drugi dejavniki vplivajo na obalno in morsko okolje in ekosisteme. Fizične značilnosti, zlasti plitvost in njena pol-zaprta narava, pripomorejo k temu, da sta  Jadransko in Jonsko morje še bolj občutljiva in dovzetna za negativne dejavnike. Te težave opozarjajo na nujnost celovitega načrtovanja in upravljanja obalnih morskih prostorov v jadransko-jonski regiji.

Ideja za projekt PORTODIMARE je nastala na podlagi izvedenih projektov (SHAPE, ADRIPLAN). Namen samega projekta pa je nadaljevanje do sedaj izvedenih aktivnosti v navedenih projektih in oblikovanje prostorskega pomorskega načrta za območje jadransko-jonske regije.

Cilj projekta PORTODIMARE je oblikovanje skupne platforme - Geoportala, ki bo omogočal dostop do vseh informacij, podatkov in orodij, ki so potrebni in pomembni za podporo Integralnemu upravljanju obalnih območij (ICZM) in strateškemu pomorskemu načrtovanju v jadransko-jonski regiji. Platforma bo delovala ob popolnem spoštovanju politik in načel protokola o Integralnem upravljanju obalnega območja (ICZM) in pomorskega prostorskega načrtovanja (MSP) ter bo konkretno podpirala izvajanje akcijskega načrta Strategije za jadransko in jonsko regijo – EUSAIR.

 

Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope:

M- management / upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – Geoportal design and development / Načrtovanje in razvoj Geoportala

Tematski sklop predvideva oblikovanje in razvoj podatkovne baze za t.i. Geoportal.

T2 – Geoportal testing and demonstration: towards the plans / Preizkušanje in demonstracija Geoportala: izvajanje načrta

V drugem tematskem sklopu je predvidena implementacija in testiranje Geoportala.

C-Communication/Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenega v izvedenih projektih.

 

RRC Koper bo z izvajanem različnih aktivnostmi aktivno udeležen v vseh delovnih sklopih projekta. V okviru delovnega sklopa T1 pa vodi posamezne aktivnosti, kot je na primer aktivnost T1.2, katere cilj je določitev podatkov, ki so potrebni za Pomorsko prostorsko načrtovanje in rabo Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju.

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič:

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

Vanja Rener

E-mail: vanja.rener@rrc-kp.si

Inter Bike II

 

Z brezplačnima avtobusnima linijama za prevoz koles po Krasu in od Kopra do Gradeža

Več o tem "TUKAJ"

 


 Interbike tot

Projekt Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike - INTER BIKE II je bil odobren na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 na tematskem področju nizkoogljičnih strategij. Pet projektnih partnerjev z obeh strani meje bo v prihodnjem dveinpolletnem obdobju poskusno uvedlo občasne prevoze koles z avtobusi in ladjami na nekaj odsekih kolesarske trase Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro in Ravenno. Trasa je bila vzpostavljena pri strateškem projektu Inter Bike v preteklem programskem obdobju.

 

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Partnerji bodo vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, nadaljevali z vpeljevanjem poskusnih multimodalnih linij prevoza koles z avtobusom. Te so bile v Furlaniji-Julijski krajini vzpostavljene leta 2014. Koprska in tržiška občina sta v kolesarski sezoni 2018 začeli izvajati poskusno čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Gradežem in Krminom s postankoma v Trstu in Tržiču. Linija povezuje kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Mestna občina Koper bo v letu 2019 uvedla še poskusno avtobusno linijo za prevoz koles med mestom in mejnim prehodom Škofije. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta bo v Beneški laguni prav tako prihodnje leto poskusno vpeljala dve ladijski povezavi za prevoz koles med priljubljenima letoviščema Bibione in Caorle v Beneški laguni ter po reki Lemene. Pri projektu bo izvedena tudi ena investicija. Mestna občina Koper bo ob mejnem pasu v Hrvatinih uredila nov odsek kolesarske poti, ki se bo navezala na Adriabike.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se bo še naprej spodbujalo sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste, s čimer so partnerji začeli pri Inter Bikeu v preteklem programskem obdobju. Inter Bike II, katerega skupna vrednost znaša milijon evrov, se bo zaključil marca 2020.

 

FB: https://www.facebook.com/inter.bike.ii/

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII

Spletna stran trase Adriabike: https://www.adriabike.eu/index.php/sl/

 

-----------------

LIVING LAB: KOLESARSKA POT ADRIABIKE BENETKE – KOPER

VeGAL pripravlja drugo delavnico za preizkus storitve prevoza koles z ladjo v laguni v Caorlah 20. septembra 2018. Več

 

European Cooperation Day: Poster_ECDay_2018_InterregITASLO.jpg

Vljudno vabljeni na Programski dogodek - European Cooperation Day – 27. 9. 2018. Na dogodku bosta predstavljena program sodelovanja med Italijo in Slovenijo in vpliv sofinanciranih projektov, med katerimi je tudi INTER BIKE II, na čezmejno območje. Več informacij o dogodku in prijavi na https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/programski-dogodek-ec-day-27092018.

Projekt SMILE

SMILE logo

 

 

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2019

Vodilni partner: Regionalni razvojni center koper

Partnerji:

 • Šolski center Velenje
 • Neodvisen občinski konzorcij Ragusa
 • Univerza IUAV Benetke
 • Agencija za razvoj Zadarske občine
 • Razvojna agencija mesta Dubrovnik DURA
 • Občina Hersonisos
 • Regionalni center za družbeno – ekonomski razvoj Banat d.o.o.
 • Občina Tirana
 • Agencija za ekonosmki razvoj mesta Prijedor – PREDA-PD
 • Občina Gradiška

Pridruženi partner: Ministrstvo za infrastrukturo in transport (Italija)

 

Trajnostna mobilnost je v dobi vse gostejše prometne obremenitve ključnega pomena. Projekt SMILE je osredotočen na prvo in zadnjo milijo mobilnosti na območju Jadransko Jonske regije, predvsem pa je projekt usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti ter manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Na teh urbanih območjih se prebivalci, potniki in turisti dnevno soočajo s posledicami pomanjkanja učinkovite celostne prometne strategije, zato je cilj projekta SMILE zmanjšanje onesnaževanja zraka zaradi uporabe zastarelih dizelskih vozil in pogostih prometnih zastojev. Povišanje izpustov CO2, hrup, nesreče ter prezasedenost javnih površin z avtomobili, so številne negativne posledice, ki jih želimo s projektom SMILE omiliti.

Projekt SMILE bo nudil pomoč pri oblikovanju politike trajnostne mobilnosti in skupnih transnacionalnih načrtov celostne prometne strategije (CPS). Partnerstvo projekta vključuje  regionalne in lokalne organe, ki zajemajo več občin ter regionalne in lokalne oblasti ob mejah različnih držav Jadransko Jonske regije. S pomočjo tehnoloških rešitev se bo testiralo koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih. Ustvarjene bodo aplikacije, ki bo vsakemu potniku in turistu omogočala spremljanje skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskala alternativne rešitve in izračunala njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev. Aplikacije, ki bodo na voljo na različnih destinacijah, bodo namenjene  voznikom, turistom, prebivalcem, kolesarjem, pešcem, uporabnikom električnih vozil, vlakov, ter vsem ostalim udeležencem v prometu.

Projekt obravnava številna medsektorska vprašanja, ki se pojavljajo v okviru SWOT analize območja Jadransko Jonske regije, zlasti z varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine. Natančneje, projekt prispeva k izpolnjevanju S.O. 3.1: "Povečanje zmogljivosti za integrirane storitve prevoza in mobilnosti ter multimodalnosti v Jadransko Jonski regiji" s povečanjem možnosti za izvajanje multimodalnih, okolju prijaznih in nizkoogljičnih infrastruktur za prevoz in mobilnost ter storitev, zlasti v notranjih ter obalnih mestnih in obmejnih območjih, ki jih zaznamujejo prometni zastoji.

 

Glavni splošni cilji:

 • podpora prometnim politikam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • izboljšati bivalno okolje na območjih z visoko gostoto prometa (turistična območja);
 • optimizirati učinek človekovih dejavnosti na morje, kopno, zrak in zdravje ljudi;
 • spodbujanje bolj trajnostnega prenosa načina prevoza z zmanjšanjem uporabe avtomobilov na fosilna goriva in povečanje uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, hoje, električnih in hibridnih vozil;
 • zmanjšati negativne učinke neučinkovite dostave tovora in turističnih transferjev (avtobusi);
 • zmanjšati preobremenjenost obalnih in čezmejnih cest, ter glavnih cest, ki povezujejo širša funkcionalna urbana območja.

 

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management / Upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – design of mobility scenarios and elaboration of a transntional action plan / načrtovanje scenarijev mobilnosti in celostne prometne strategije

Delovni sklop T1 zajema zbiranje, analizo ter primerjavo podatkov ter pripravo in načrtovanje različnih scenarijev trajnostne mobilnosti, ki bodo različnim zainteresiranim stranem ter dotičnim organom upravljanja v pomoč pri razumevanju posledice njihovega dela.

T2 – elaboration of a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION  region / izdelava celostne prometne strategije (CPS) za urbana ter medurbana območja Jadransko – jonske regije

Mednarodna delovna skupina, ki vključuje enega strokovnjaka za vsakega projektnega partnerja, bo začrtala skupno celostno prometno strategijo (CPS), ki bo zajemala specifike vsakega posameznega območja. Projekt SMILE bo kasneje, s pomočjo rezultatov pridobljenih z delom mednarodne delovne skupine, oblikoval smernice, ki bodo pripomogle k izboljšanju prometa ter kvaliteti življenja prebivalcev na dotičnih območjih.

T3 – testing of IT, e-mobility solutions and mainstreaming activities / testiranje IT, e-moblinostnih rešitev ter ostalih dejavnosti

V delovnem sklopu T3 se bo s pomočjo TOWER sistema, zbiralo podatke o izboru hotelskih gostov. TOWER sistem namreč omogoča, da lokalne oblasti pridobijo podatke o poti, ki jo nameravajo prevoziti hotelski gostje. Narejena bo tudi aplikacija, ki omogoča turistom preverjanje gostote prometa na želeni destinaciji, jim ponudila alternativne možnosti prevoza ter izračunala njihovo osebno porabo CO2.  Prav tako bo narejena aplikacija za upravljanje pretoka turističnih avtobusov in prevoznih sredstev. Ter takšna, ki bo omogočala prebivalcem, voznikom in turistom, lažjo uporabo vseh razpoložljivih prevoznih sredstev.

C-Communication/Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenega v izvedenih projektih. Izdelane bodo brošure ter organizirani bodo mednarodni seminarji za implementacijo ter promocijo celotnega projekta.

RRC Koper je kot vodilni partner projekta zadolžen za koordinacijo med projektnimi partnerji ter za celoten proces poteka projekta SMILE.  V okviru delovnega sklopa C - komunikacija pa je založen za celotno promocijo ter izvajanje delovnega sklopa.

 

Kontaktne informacije:

Tina Jančar Matekovič

tina.matekovic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

slavko.mezek@rrc-kp.si

Vanja Rener

vanja.rener@rrc-kp.si

 

 

Povezava na spletno stran projekta SMILE: https://smile.adrioninterreg.eu/

Projekt ECO-NautiNET

econautinet LOGO

Projekt Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

 

Vodilni partner:

 • Gospodarska zbornica Ahaje (Grčija)

Partnerji:

 • Regionalni razvojni center Koper
 • Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjarstvo
 • Hrvaška gospodarska zbornica
 • C.N.A. Nacionalna konfederacija rokodelcev ter malih in srednje velikih podjetnikov - Združenje pokrajine Ravenna
 • Razvojna agencija mesta Dubrovnik
 • EC Poslovni in inovacijski center Atika
 • Gospodarska in industrijska zbornica Tirana

Cilj projekta ECO-NautiNET je zagotoviti učinkovito in stabilno sodelovanje med MSP in / ali raziskovalnimi inštituti, zahvaljujoč skupni platformi, s katero bi izboljšali konkurenčnost in inovacije v pomorskem sektorju.

Glavni rezultat projekta bo uresničitev sodelovanja med ključnimi akterji inovacij, kot so gospodarske zbornice, združenje MSP in razvojne agencije za razvoj transnacionalne in jadransko-jonske skupne platforme ECO-NautiNET, katerih namen je podpirati ustanavljanje in rast omrežij v območju ADRION.

 

Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope:

 

M- management / upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – identification of agents of Chang / identifikacija sprememb

V delovnem sklopu T1 bo pripravljeno izobraževanje, med katerim bodo ključni akterji izpopolnili lastna znanja, ki jih bojo nato uporabili za uspešno transnacionalno sodelovanje. Vključeni bodo MSP-ji, raziskovalni inštituti ter ostali ključni akterji.

T2 – Joint Management System of the ECO-NautiNET web platform / skupni system upravljanja spletne platforme ECO-NautiNET

V delovnem sklopu T2 je predvidena realizacija skupnega sistema upravljanja spletne platforme, ki deluje na območju jadransko – jonske regije. Spletna platforma služi podpori MSP-jev in raziskovalnih inštitutov pri sodelovanju v inovativnih transnacionalnih omrežjih.

T3 - ECO-NautiNET Network / omrežje ECO-NautiNET

V okviru delovnega sklopa T3 bo vzpostavljena mreža sodelovanja med MSP-ji, organizacijami za podporo podjetjem in raziskovalnimi inštituti.

C-Communication / Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo izdelan komunikacijski načrt. Izdelane bodo publikacije ter gradiva, ki bodo ključne akterje spodbujale pri vključevanju v mrežo ECO-NautiNet.  Potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja. RRC Koper bo z izvajanem različnih aktivnosti aktivno udeležen v vseh delovnih sklopih projekta. RRC Koper je vodja delovnega Skopa T3, v okviru katerega bo vzpostavljena mreža sodelovanja med različnimi kakterji.

 

Predstavitev v PDF: pdfECO-NautiNET_general_info_SLO.pdf

 

Kontaktne informacije:

Mitja Petek

E-mail: mitja.petek@rrc-kp.si

Vanja Rener

E-mail: vanja.rener@rrc-kp.si

AKTUALNI PROJEKTI

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.