• KoloBus

  KoloBus, brezplačna avtobusna povezava za kolesarje med slovensko Istro in Krasom.

 • Štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

 • RRP 2014-2020

  Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

ERASMUS COLUMBUS 11

 ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

ERASMUS LOGO8

 

 

 

Projekt COLUMBUS - priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini - EU.

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. Program prispeva k prenosu strokovnega znanja in izpolnitvi znanj za upravljanje MSP.

Kdo lahko sodeluje?

Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki.

Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja, ki je registrirano v EU.

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?

Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Izkušeni podjetniki oz. podjetniki gostitelji, pa gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi.

Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom?

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da od 1 do 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU. Novi podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:

• glavni dejavniki uspeha,

• učinkovito načrtovanje,

• finančno in operativno upravljanje,

• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,

• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:

• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,

• evropski standardizaciji,

• evropski pomoči MSP.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU, in izkušenim podjetnikom pomagati, da svoje izkušnje delijo z mladimi podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki.

Letak:

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike podjetnikom gostiteljem?

Mladi zagnani podjetnik bo gostujočemu podjetju dal nov zagon s svojimi idejami in veščinami. Podjetnik gostitelj ima tako možnost pridobiti znanja o drugih evropskih trgih in razviti svojo mrežo mednarodnih stikov. Izmenjava je dobro izhodišče za iskanje novih priložnosti za podjetje. Gostujoče podjetje pri tem nima nobenih stroškov.

Letak:

Kje se lahko prijavim?

Registracija za nove in gostujoče podjetnike poteka preko spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Projekt COLUMBUS je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. V novem projektnem obdobju je v projekt vključenih 7 partnerjev iz 6 držav. Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

 

Kje lahko dobim podrobnejše informacije?

Regionalni razvojni center Koper

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Ulica 15. maja 19

6000 Koper, Slovenija

tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

WWW: www.rrc-kp.si

 


 

 

Erasmut Tina

 

 

MOBILITAS

Mobilitas Mediteran

MOBILITAS - Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah

 

Projekt Mobilitas želi prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva turističnih tokov v obmorskih letoviščih na okolje in promet. Partnerji bodo zato pripravili strategije trajnostne mobilnosti za področje turizma, ki jih bodo posredovali v obravnavo in potrditev lokalnim oblastem. Strategije bodo lahko umeščene v celostne prometne strategije (CPS) in trajnostne urbane  strategije. V pomoč bodo lokalnim oblastem pri načrtovanju trajnostne mobilnosti in razvoja turizma na lokalnem območju. Strategije posameznih partnerjev bodo zbrane v priročniku za trajnostno mobilnost v turizmu, ki bo izdan ob koncu projekta. Za območje Obalno-kraške regije je predvidena priprava regijske strategije za trajnostno mobilnost, ki bo združevala vsebine CPS, ki so v pripravi.

Razvilo se bo tudi napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabo v prometu. Oblikovano bo orodje za zbiranje podatkov o načinih prihoda turistov v letoviške kraje, ki bodo v pomoč lokalnim oblastem. Turistom bo na voljo aplikacija s podatki o možnostih javnega prevoza v mestih, o gostoti prometa in za preverjanje lastnega ogljičnega odtisa. Posebna aplikacija bo namenjena uravnavanju prometa turističnih avtobusov. Na območju naše regije smo pri tem rezultatu predvideli izdelavo aplikacije, skladno s potrebami, opredeljenimi v CPS (npr. aplikacija za prikazovanje  prihodov  in odhodov  avtobusov javnega potniškega prometa ter postavitev ekranov o razpoložljivih parkirnih mestih na parkiriščih v centrih mest ipd.).

RRC Koper je vodilni partner, pri projektu pa sodeluje še devet partnerjev iz šestih držav: Mesto Dubrovnik, občini Misano Adriatico in Pirej, mestni svet ciprskega kraja Platres, Univerza za arhitekturo iz Benetk, zadarska razvojna agencija ZADRA NOVA, agencija Piano strategico Rimini, francoska organizacija za promocijo trajnostnega razvoja Energies 2050 z Azurne obale in malteška družba Paragone Europe.

Projekt Mobilitas je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


 

Prvo srečanje projektnih partnerjev v Portorožu

 

Spletna stran projekta: https://mobilitas.interreg-med.eu/

 

Spletna stran Programa Interreg Mediteran:  https://interreg-med.eu/

 

 

CHESTNUT

Projekt CHESNUT bo prispeval k razvoju trajnostnega in okolju prijaznega prometa v funkcionalnih urbanih območjih (FUA) na območju EU Programa Podonavje.


TEN-T koridorji in boljše izkoriščanje reke Donave lahko izboljšajo  transport ljudi in blaga na dolge razdalje. Ti sistemi  ne rešujejo transportnih problemov  mest in zaledja, kjer so v ospredju intenzivna dnevna migracija in kratke mestne  voženje, pretežno z osebnimi avtomobili. To povzroča zastoje, hrup, onesnaževanje zraka, emisije CO2 v atmosfero, nesreče.  Projekt CHESNUT se sooča s temi vprašanji v različnih prostorskih kontekstih - obalnih, celinskih in obmejnih urbanih območij. V okviru projekta bodo partnerji razvili skupno metodologijo načrtovanja mobilnosti, ki vključuje scenarije mobilnosti, in pripravili načrte za trajnostno mestno mobilnost  na ravni FUA, kjer bodo v ospredju ljudje in  njihove potrebe.  Izvedli bomo tudi 12 skupnih pilotnih ukrepov.

V številnih slovenskih občinah in mestnih občinah letos pričakujemo sprejem celostnih prometnih strategij (CPS), ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov v naših mestih in občinah. CPS-i obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Mednarodni projekt CHESTNUT, ki ga je letos začelo izvajati 15 partnerjev iz 8 držav z območja, ki ga pokriva Program teritorialnega sodelovanja Podonavje, prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine.

Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, bosta zahtevala veliko sodelovanja, ter poudarek na človeku, kakovosti okolja in življenja.

Programski specifični cilj projekta CHESNUT

Podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov in uravnotežena dostopnost urbanih in podeželskih območij.

Glavni cilj projekta

Projekt bo prispeval k razvoju boljše povezanosti ter okolju bolj prijaznega in varnega  prometa v funkcionalnih urbanih območjih, na območju Podonavja,  ki temelji na povezovanju  trajnostnih oblik mobilnosti, kot so javni prevoz, kolesarjenje, hoja, vozila na električni pogon.

V okviru projekta bodo partnerji razvili skupno metodologijo načrtovanja mobilnosti, ki vključuje scenarije mobilnosti, in pripravili načrte za trajnostno mestno mobilnost  na ravni FUA, kjer bodo v ospredju ljudje in  njihove potrebe.  Izvedli bomo tudi 12 skupnih pilotnih ukrepov.

 

Partnerji

Vienna University of Technology, Institute of Transportation, Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering Austria
Municipality of Weiz - Department for mobility and energy Austria
The Municipal District Prague 9 Czech Republic
Municipality of the City of Budapest, District 14, Zuglò Hungary
Municipality of Dubrovnik - City of Dubrovnik development agency, DURA Croatia
Zadar County Development Agency - Department for EU projects implementation Croatia
Pannonian Business Network Association Hungary
Municipality of Odorheiu Secuiesc Romania
Regional Development Agency Center Romania
Municipality of Dimitrovgrad Bulgaria
LIR Evolution Bosnia and Herzegovina
Vas County Authority Hungary
Association of Municipalities and Towns of Slovenia Slovenia
Municipality of Velenje Slovenia
Regional Development Centre Koper Slovenia

 

MEDCYCLETOUR

LOGO ERDF MEDCYCLETOUR En

8 Mediterranean Route for web

MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism

Kolesarjenje po Sredozemlju postaje vedno bolj priljubljena oblika turistične aktivnosti. Na žalost v 8 državah, ki jih zajema ta projekt, potencial kolesarskega turizma še ni bil popolnoma izkoriščen, pa čeprav podaljšuje turistično sezono, zmanjšuje vpliv potovanj na okolje in lahko poveča obisk turistov na manj znanih območjih.

Splošni cilj projekta je uporabiti kolesarsko povezavo EuroVelo 8 kot orodje za vplivanje ne regionalne in nacionalne politike v korist trajnostnega in odgovornega turizma na obalnih območjih Sredozemlja preko nabora pripravljenih transnacionalnih rešitev. EuroVelo 8 - sredozemska pot je daljinska kolesarska povezava, ki povezuje celotno Sredozemlje od Cipra do Cádiza.  

Glavni rezultati projekta bodo akcijski načrti in politična priporočila (za spodbujanje investicij na poti); pilotne dejavnosti (za testiranje predlaganih rešitev); in posodobljeno informiranje in promocija EuroVel-a 8 (za privabljanje obiskovalcev). Na ta način bo projekt koristil nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem, ponudnikom storitev in na koncu tudi kolesarskim turistom. Transnacionalni pristop bo omogočil skupno reševanje izzivov (npr. slaba infrastruktura, pomanjkanje kolesarjem prijaznih storitev, neprepoznavnost blagovne znamke in slabo promocijo) izmenjavo najboljših praks, izogib podvajanju dela  in povečano učinkovitost in pozitivne družbene, gospodarske in okolijske vplive.

Projekt vodi Agencija za javna dela Avtonomne vlade Andaluzije iz Španija, drugi partnerji pa so, Evropska kolesarska federacija, Belgija, Ciprska turistična organizacija, Svet departmaja Alpes-Maritimes, Francija, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, Italija, Provinca Mantova, Italija, Regionalni razvojni center Koper, Slovenija, Hrvaška turistična skupnost, Generalni direktorat za turizem Katalonije, Španija, Regija zahodna Grčija in Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj – CEDRA, Hrvaška.

 

Rezultati

 

Povezave

Domača stran: https://medcycletour.interreg-med.eu/

Program Interreg MED: https://interreg-med.eu/

Mediteranska kolesarska pot: www.eurovelo8.com/

Praktične informacije za kolesarjenje po Evropi: www.eurovelo.com/

Stran za strokovnjake, ki delajo na kolesarskih poteh: www.eurovelo.org/

 

 

Projekt CEETO

 CEETO RGB

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Regija Emilija-Romanja – Oddelek za zaščitena območja, gozdove in gorska območja

Partnerji: Organizacija Europarc; UNESCO; Naravni park Soeltaeler; NIMFEA – združenje za varstvo okolja in narave; Urad za naravni rezervat Jugovzhodni Ruegen; Federparchi Italija - združenje parkov in zavarovanih območij; Regionalni razvojni center Koper; Naravni park Medvednica; Krajinski park Strunjan in WWF Adria

Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljavskega sistema, ki temelji na pristopu participativnega načrtovanja. Sistem bo pripomogel k izboljšanju upravljavskih zmogljivosti zavarovanih območij. Poleg tega je vilj projekta CETTO identifikacija in testiranje upravljavskih orodij in orodij za izvajanje monitoringa. V tem okviru bodo v zavarovanih območjih, ki so vključena v projekt potekali pilotni projekti.

 

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope:

M- management/upravljanje projekta

T-Thematic /Tematski sklopi

-        T1: Diagnosticiranje

V okviru delovnega sklopa se bo pripravil pregled politik trajnostnega razvoja turizma ter pregled obstoječih orodij in instrumentov namenjenih razvoju trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Vodilni partner delovnega sklopa je organizacija NIMFEA Environemnt and Nature Conservation Association iz Madžarske.

Rezultat delovnega sklopa je Priročnik uspešnih in inovativnih praks trajnostnega turizma v zavarovanih območjih.

 

Povzetek priročnika v slovenščini:

pdfPriročnik_SI.pdf

 

Celoten dokument v angleškem jeziku:

pdfPriročnik_EN.pdf

 

-          T2: Testiranje

-          T3: Oblikovanje CEETO smernic

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T3, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T3 je priprava CEETO smernic, kjer bodo med drugim predstavljeni rezultati pilotnih projektov izvedenih v tematskem sklopu T2. Orodje – smernice, bodo namenjene oblikovalcem politik na internacionalnem, nacionalnem in regionalnem nivoju v fazi načrtovanja in upravljanja turistične aktivnosti  znotraj zavarovanih območij in v njihovi okolici.

-          T4: CEETO omrežje

C-Communication/Komunikacija

 

CEETO promocijski video

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/video-player-interface/100/video_player-01-512.png Trajnostno potovanje - film

 

Letaki o trajnostnem turizmu:

pdfTrajnostni_turizem_za_popotnike.pdf

pdfTrajnostni_turizem_za_lokalne_skupnosti.pdf

 

Dogodki:

V Opatiji, je od 22. do 23. oktobra, v okviru projekta CEETO, potekala 3-dnevna konferenca na temo trajnostnega turizma in zavarovanih območij.

Več o samem dogodku si lahko preberete tukaj>>

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič:

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si 

 

index  facebook twitter  youtube

 

SMART COMMUTING

SMART COMMUTING CMYK

 

Projekt SMART COMMUTING – Central Europe

Program: Interreg Centralna Evropa

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Comune di Rimini

Partnerji:

 1. Universita' IUAV di Venezia, Italija
 2. Technische Universität Wien, Institut für Verkehrswis Senschaften, Avstrija
 3. Regionalni razvojni center Koper, Slovenija
 4. Mestna občina Velenje, Slovenija
 5. Hranická rozvojová agentura, Češka Republika
 6. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Hrvaška
 7. Stadtgemein de Weiz, Avstrija
 8. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Municipality of Szolnik, Madžarska

Pridruženi partnerji: Agenzia Mobilità provincia di Rimini (Italija), KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, Transport Centre in Central Estern Hungary (Madžarska), Grad Zadar (Hrvaška), Trasporto Pubblico Emilia Romagna (Italija)

 

V projekt vključena funkcionalna urbana območja (Rimini, Velenje, Koper, Weiz, Szolnok, Hranice, Zadar), ki se nahajajo tako na obalah kot v notranjosti Srednje Evrope, se vsakodnevno soočajo z netrajnostnim modelom mobilnosti, ki se odraža v  prenapolnjenih cestah ob prometnih konicah, onesnaženosti zraka, emisijah CO2, hrupu in nesrečah. Vse to je posledica razpršenega širjenja mest namesto kompaktne zazidave, delovnih urnikov, neustreznih intermodalnih sistemov, slabe železniške infrastrukture. Vse našteto v kombinaciji s sedentarnim življenjskim slogom je privedlo do mnogih dnevnih migrantov, ki dnevno uporabljajo  avtomobil namesto bolj trajnostnega prevoza, najbolj paradoksalno pa je to, da je v avtomobilih pogosto samo en potnik.

Situacija je še slabša v funkcionalnih urbanih območjih, kjer se vsakodnevnim premikom na lokalnem območju pridružuje tudi masovni turizem kot na primer v mestu Rimini, kjer 70 % turistov se na destinacijo pripelje s svojim avtomobilom v  ali slovenskih obalnih mestih ali v Zadru na Hrvaškem.

Glede na naštete izzive, namerava projekt Smart Commuting prispevati k spremembi obstoječega stanja preko kombinacije integriranih ukrepov, namenjenih krepitvi sposobnosti regionalnih in lokalnih oblasti na področju načrtovanja in uvajanja intermodalnih sistemov mobilnosti, preko katerih se lahko zmanjša emisije CO2 in onesnaženost zraka, posledično pa ublaži podnebne spremembe ter poveča privlačnost vključenih območij.

Cilj projekta SMART COMMUTING:

 

Glavni cilj projekta je promocija in med vključenimi pristojnimi institucijami sprejetje koncepta funkcionalnih urbanih območij, kot najbolj primernega koncepta za reševanje problematike prevozov na delovno mesto na trajnosten način.

Specifični cilji projekta so naslednji:

-       prikaz in boljše razumevanje migracijskih tokov na delovno mesto v vključenih funkcionalnih urbanih območjih;

-       okrepiti sposobnost koordinacije in načrtovanja mobilnosti akterjev vključenih v funkcionalno urbano regijo (lokalne oblasti, podjetja, ki opravljalo storitve javnega prevoza,  ponudniki trajnostne mobilnosti);

-       spremeniti obstoječi način modalnosti, zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov za prevoz na delovno mesto na račun povečanja integriranega multimodalnega prevoza,  posledično zmanjšati izpuste CO2 in onesnaženosti zraka.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management/upravljanje projekta:

V ta delovni sklop sodijo priprave vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1-Thematic work package / tematski delovni sklop 1:

V okviru tega delovnega sklopa bodo projektni partnerji v svojih regijah izvedli  SWOT analize prometnih in migracijskih tokov, intervjuje s ključnimi deležniki s področja mobilnosti, analizo obstoječe infrastrukture in storitev na področju mobilnosti, politike in ukrepov, ki se izvajajo. Študije po posamenih regijah bodo služile za pripravo transnacionalne strategije, ki bo vključevala možne politike in ukrepe za spremembo trenutnih modelov mobilnosti.

T2-Thematic work package / tematski delovni sklop 2:

Projektni partnerji bodo v okviru tega delovnega sklopa na ravni vsake vključene funkcionalne urbane regije vzpostavili institucionalno platformo s področja mobilnosti, ki bo vključevala: občine, ponudnike prevoznih storitev, velike zaposlovalce in šole. Glavna naloga te strukture bo sprejetje konsenza o skupnih strategijah in promocija možnih rešitev za spremembo obstoječih migracijskih modelov, ki temeljijo na netrajnostih energetskih virih in osebnih prevoznih sredstvih. Za vključene deležniki v institucionalno platformo bodo organizirane delavnice za krepitev njihovih kompetenc s področja načrtovanja mobilnosti. V vsaki funkcionalni urbani regiji  bodo izvedene letne konference za župane in glavne deležnike v regijah.

T3-Thematic work package / tematski delovni sklop 3:

Glavna aktivnost tega delovnega sklopa so pilotni projekti, ki bodo potekali na dveh ravnih. Prvi nivo bo priprava trajnostnih prometnih strategij na ravni fukcionalnih urbanih območij tako obalnih delih kot v notranjosti. Drugi nivo bo zajemal izvedbo pilotnih projektov, ki jih bodo vodili projektni partnerji za specifične potrebe posameznih funkcionalnih urbanih regij. RRC Koper bo na območju obalne funkcionalne urbane regije izvedel študijo izvedljivosti in prostorskega koncepta za poiskanje intemordalnih rešitev za migracijske in turistične tokove Kopra, Portoroža, Pirana in Izole ter zalednih ruralnih območij. 

C-Communication/Komunikacija:

Sklop komunikacije, integracije in prenosa znanj in informacij ima strateško vlogo v projektu SMART COMMUTING. V okviru tega delovnega sklopa bo potekala promocija projektnih rezultatov, projektnih ciljev in aktivnosti. S pomočjo različnih komunikacijskih orodij (socialnih omrežij, videov, spletne strani idr.) bodo dosežene projektne ciljne skupine. Izdelan bo komunikacijski načrt, čigar cilj bo: osveščanje  organov odločanja in drugih deležnikov s področja mobilnosti o strateških pristopih in možnih rešitvah, o prednostih, ki jih prinaša multimodalna mobilnost za mesta, ki lahko na tako način postanejo za prebivalce in obiskovalce bolj prijazna.

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje delovnega sklopa komunikacija, kjer bo vodil pripravo komunikacijskega načrta in vse ostale komunikacijske aktivnosti. Sodeloval pa bo aktivno s svojimi aktivnostmi v vseh delovnih sklopih projekta.

Dodatne informacije:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

 

 

Kontaktne informacije:

Heidi Olenik
Tel. +386 5 66 37 586
E-pošta

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

 

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, sofinanciran iz Evropskega skalda za regionalni razvoj.

AKTUALNI PROJEKTI

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.