• Štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

 • RRP 2014-2020

  Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

ERASMUS COLUMBUS 11

 ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

ERASMUS LOGO8

 

 

 

Projekt COLUMBUS - priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini - EU.

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. Program prispeva k prenosu strokovnega znanja in izpolnitvi znanj za upravljanje MSP.

Kdo lahko sodeluje?

Mladi podjetniki in izkušeni podjetniki.

Mladi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja, ki je registrirano v EU.

Kako deluje Erasmus za mlade podjetnike?

Novi podjetniki odpotujejo v drugo državo EU, kjer nekaj časa delajo skupaj z izkušenim podjetnikom gostiteljem v njegovem MSP. Izkušeni podjetniki oz. podjetniki gostitelji, pa gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi.

Povezovanje novih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev poteka s pomočjo posredniških organizacij.

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom?

Program novim podjetnikom nudi priložnost, da od 1 do 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU. Novi podjetnik bo od izkušenega podjetnika gostitelja pridobil potrebno znanje za ustanovitev novih podjetij in za upravljanje malih in srednje velikih podjetij na naslednjih področjih:

• glavni dejavniki uspeha,

• učinkovito načrtovanje,

• finančno in operativno upravljanje,

• razvoj inovativnih izdelkov in storitev,

• uspešna praksa prodaje in trženja.

Novi podjetniki bodo prav tako imeli priložnost izvedeti več o:

• evropskem gospodarskem pravu in enotnem evropskem trgu,

• evropski standardizaciji,

• evropski pomoči MSP.

Cilj projekta je pomagati mladim podjetnikom pridobiti ustrezna znanja za upravljanje lastnega podjetja, s sodelovanjem z izkušenimi podjetniki v drugi državi EU, in izkušenim podjetnikom pomagati, da svoje izkušnje delijo z mladimi podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki.

Letak:

Kaj ponuja Erasmus za mlade podjetnike podjetnikom gostiteljem?

Mladi zagnani podjetnik bo gostujočemu podjetju dal nov zagon s svojimi idejami in veščinami. Podjetnik gostitelj ima tako možnost pridobiti znanja o drugih evropskih trgih in razviti svojo mrežo mednarodnih stikov. Izmenjava je dobro izhodišče za iskanje novih priložnosti za podjetje. Gostujoče podjetje pri tem nima nobenih stroškov.

Letak:

Kje se lahko prijavim?

Registracija za nove in gostujoče podjetnike poteka preko spletne strani:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Projekt COLUMBUS je finančno podprt iz programa »Erasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi. V novem projektnem obdobju je v projekt vključenih 7 partnerjev iz 6 držav. Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike ne evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo.

 

Kje lahko dobim podrobnejše informacije?

Regionalni razvojni center Koper

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Ulica 15. maja 19

6000 Koper, Slovenija

tel: +386 5 66 37 586 - faks: +386 5 66 37 581

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

WWW: www.rrc-kp.si

 


 

 

Erasmut Tina

 

 

MOBILITAS

Mobilitas Mediteran

MOBILITAS - Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah

 

Projekt Mobilitas želi prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva turističnih tokov v obmorskih letoviščih na okolje in promet. Partnerji bodo zato pripravili strategije trajnostne mobilnosti za področje turizma, ki jih bodo posredovali v obravnavo in potrditev lokalnim oblastem. Strategije bodo lahko umeščene v celostne prometne strategije (CPS) in trajnostne urbane  strategije. V pomoč bodo lokalnim oblastem pri načrtovanju trajnostne mobilnosti in razvoja turizma na lokalnem območju. Strategije posameznih partnerjev bodo zbrane v priročniku za trajnostno mobilnost v turizmu, ki bo izdan ob koncu projekta. Za območje Obalno-kraške regije je predvidena priprava regijske strategije za trajnostno mobilnost, ki bo združevala vsebine CPS, ki so v pripravi.

Razvilo se bo tudi napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabo v prometu. Oblikovano bo orodje za zbiranje podatkov o načinih prihoda turistov v letoviške kraje, ki bodo v pomoč lokalnim oblastem. Turistom bo na voljo aplikacija s podatki o možnostih javnega prevoza v mestih, o gostoti prometa in za preverjanje lastnega ogljičnega odtisa. Posebna aplikacija bo namenjena uravnavanju prometa turističnih avtobusov. Na območju naše regije smo pri tem rezultatu predvideli izdelavo aplikacije, skladno s potrebami, opredeljenimi v CPS (npr. aplikacija za prikazovanje  prihodov  in odhodov  avtobusov javnega potniškega prometa ter postavitev ekranov o razpoložljivih parkirnih mestih na parkiriščih v centrih mest ipd.).

RRC Koper je vodilni partner, pri projektu pa sodeluje še devet partnerjev iz šestih držav: Mesto Dubrovnik, občini Misano Adriatico in Pirej, mestni svet ciprskega kraja Platres, Univerza za arhitekturo iz Benetk, zadarska razvojna agencija ZADRA NOVA, agencija Piano strategico Rimini, francoska organizacija za promocijo trajnostnega razvoja Energies 2050 z Azurne obale in malteška družba Paragone Europe.

Projekt Mobilitas je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


 

Prvo srečanje projektnih partnerjev v Portorožu

 

Spletna stran projekta: https://mobilitas.interreg-med.eu/

 

Spletna stran Programa Interreg Mediteran:  https://interreg-med.eu/

 

 

CHESTNUT

Projekt CHESNUT bo prispeval k razvoju trajnostnega in okolju prijaznega prometa v funkcionalnih urbanih območjih (FUA) na območju EU Programa Podonavje.


TEN-T koridorji in boljše izkoriščanje reke Donave lahko izboljšajo  transport ljudi in blaga na dolge razdalje. Ti sistemi  ne rešujejo transportnih problemov  mest in zaledja, kjer so v ospredju intenzivna dnevna migracija in kratke mestne  voženje, pretežno z osebnimi avtomobili. To povzroča zastoje, hrup, onesnaževanje zraka, emisije CO2 v atmosfero, nesreče.  Projekt CHESNUT se sooča s temi vprašanji v različnih prostorskih kontekstih - obalnih, celinskih in obmejnih urbanih območij. V okviru projekta bodo partnerji razvili skupno metodologijo načrtovanja mobilnosti, ki vključuje scenarije mobilnosti, in pripravili načrte za trajnostno mestno mobilnost  na ravni FUA, kjer bodo v ospredju ljudje in  njihove potrebe.  Izvedli bomo tudi 12 skupnih pilotnih ukrepov.

V številnih slovenskih občinah in mestnih občinah letos pričakujemo sprejem celostnih prometnih strategij (CPS), ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov v naših mestih in občinah. CPS-i obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Mednarodni projekt CHESTNUT, ki ga je letos začelo izvajati 15 partnerjev iz 8 držav z območja, ki ga pokriva Program teritorialnega sodelovanja Podonavje, prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine.

Načrtovanje in izvajanje skupnih trajnostnih prometnih rešitev, ki presegajo meje mest in občin, bosta zahtevala veliko sodelovanja, ter poudarek na človeku, kakovosti okolja in življenja.

Programski specifični cilj projekta CHESNUT

Podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov in uravnotežena dostopnost urbanih in podeželskih območij.

Glavni cilj projekta

Projekt bo prispeval k razvoju boljše povezanosti ter okolju bolj prijaznega in varnega  prometa v funkcionalnih urbanih območjih, na območju Podonavja,  ki temelji na povezovanju  trajnostnih oblik mobilnosti, kot so javni prevoz, kolesarjenje, hoja, vozila na električni pogon.

V okviru projekta bodo partnerji razvili skupno metodologijo načrtovanja mobilnosti, ki vključuje scenarije mobilnosti, in pripravili načrte za trajnostno mestno mobilnost  na ravni FUA, kjer bodo v ospredju ljudje in  njihove potrebe.  Izvedli bomo tudi 12 skupnih pilotnih ukrepov.

 

Partnerji

Vienna University of Technology, Institute of Transportation, Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering Austria
Municipality of Weiz - Department for mobility and energy Austria
The Municipal District Prague 9 Czech Republic
Municipality of the City of Budapest, District 14, Zuglò Hungary
Municipality of Dubrovnik - City of Dubrovnik development agency, DURA Croatia
Zadar County Development Agency - Department for EU projects implementation Croatia
Pannonian Business Network Association Hungary
Municipality of Odorheiu Secuiesc Romania
Regional Development Agency Center Romania
Municipality of Dimitrovgrad Bulgaria
LIR Evolution Bosnia and Herzegovina
Vas County Authority Hungary
Association of Municipalities and Towns of Slovenia Slovenia
Municipality of Velenje Slovenia
Regional Development Centre Koper Slovenia

 

SUPREME

 

SUPREME PROJEKT – SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean

 

Program: evropski program sklada za pomorstvo in ribištvo 2015 / ukrep 1.2.1.3. Pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN)

Trajanje projekta: 24 mesecev

 

Vodilni partner:

CORILA: Konzorcij za vodenje raziskovalnih aktivnosti na območju Beneške lagune

 

Partnerji:

Ministrstvo za infrastrukturo in promet (MIT)

Ministrstvo za okolje, prostor in morje (MATTM)

Hrvaški zavod za prostorski razvoj (CISD)

Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper)

Program Združenih narodov za okolje, Barcelonska konvencija sekretariat, Sredozemski akcijski načrt (UNEP - MAP)

Grško Ministrstvo za okolje in energijo (YPEN)

Državna tehnična univerza v Atenah (NTUA)

Univerza iz Tesalije (UTH)

Univerza v Atenah (UoA)

 

Projekt SUPREME vključuje deležnike iz štirih držav Evropske unije (Slovenije, Italije, Grčije in Hrvaške) ter predstavnike Sekretariata Barcelonske konvencije in njenih protokolov zadolženih za izvajanje Programa Združenih narodov za okolje in Akcijskega načrta za Sredozemlje (UNEP / MAP).

Aktivnosti projekta bodo osredotočene na dva ključna cilja:

 • Podpora izvajanju Pomorskega prostorskega načrtovanja (v nadaljevanju PPN) v državah članicah EU;
 • izvajanje konkretnih pobud za čezmejno izvajanje Pomorskega prostorskega načrtovanja, med državami članicami.

 

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope:

C1: Implementacija Pomorskega prostorskega načrtovanja

C2: Vodenje in koordinacija projekta

C3: Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta

 

Namen projekta je razviti skupno načrtovanje aktivnosti na morju – Pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN) ali Maritime spatial planning (MSP). Gre na načrtovanje časa in kraja za človekove dejavnosti na morju – z namenom zagotovitve čim večje učinkovitosti in trajnosti teh dejavnosti. Pomorsko prostorsko načrtovanje omogoča pregledno sodelovanje vseh deležnikov.

Čeprav na Sredozemsko morje meji več kot dvajset držav, je večji del morja zunaj njihove jurisdikcije, zato je bistveno sodelovanje med državami. Tako bodo v okviru projekta SUPREME stekle aktivnosti, katere namen bo preučitev skupnih značilnosti in vzpostavitev mehanizma, ki bo omogočal delovanje omrežja deležnikov. V podporo državam pri implementaciji Pomorskega prostorskega načrtovanja, bodo izvedene analize in pilotni projekti, ki se bodo navezovali na naslednje aktivnosti:   

 1. Prostorske zahteve pomorskega sektorja in s tem povezani vplivi.
 2. Zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja Pomorskega prostorskega načrtovanja.
 3. Orodja in metode za potrebe izvajanja Pomorskega prostorskega načrtovanja.
 4. Vključevanje interesnih skupin.
 5. Opredelitev najustreznejši geografski kriterijev za pripravo planov PPN.
 6. Usklajevanje sektorskih politik.
 7. Interakcija kopno-morje in navezava na Protokol o integralnem upravljanju obalnih območij (ICZM – Integrated costal zone management).
 8. Izvedba pet pilotnih projektov. Regionalni razvojni center Koper je zadolžen za izvedbo pilotnega projekta na slovenski obali.

Eden izmed ciljev projekta je tudi oblikovanje meril in kazalnikov za oceno procesa pomorskega prostorskega načrtovanja na različnih ravneh.

 

Kontaktne informacije:

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

Tina Primožič:

E-mail: Tina.primozic@rrc-kp.si

 

Dogodki, ki jih je RRC Koper organiziral za izvedbo projekta v Sloveniji:

Prva delavnica (20. 6. 2018)

Druga delavnica (7. 11. 2018)

Tretja delavnica (20. 12. 2018)

MEDCYCLETOUR

LOGO ERDF MEDCYCLETOUR En

8 Mediterranean Route for web

MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism

Kolesarjenje po Sredozemlju postaje vedno bolj priljubljena oblika turistične aktivnosti. Na žalost v 8 državah, ki jih zajema ta projekt, potencial kolesarskega turizma še ni bil popolnoma izkoriščen, pa čeprav podaljšuje turistično sezono, zmanjšuje vpliv potovanj na okolje in lahko poveča obisk turistov na manj znanih območjih.

Splošni cilj projekta je uporabiti kolesarsko povezavo EuroVelo 8 kot orodje za vplivanje ne regionalne in nacionalne politike v korist trajnostnega in odgovornega turizma na obalnih območjih Sredozemlja preko nabora pripravljenih transnacionalnih rešitev. EuroVelo 8 - sredozemska pot je daljinska kolesarska povezava, ki povezuje celotno Sredozemlje od Cipra do Cádiza.  

Glavni rezultati projekta bodo akcijski načrti in politična priporočila (za spodbujanje investicij na poti); pilotne dejavnosti (za testiranje predlaganih rešitev); in posodobljeno informiranje in promocija EuroVel-a 8 (za privabljanje obiskovalcev). Na ta način bo projekt koristil nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem, ponudnikom storitev in na koncu tudi kolesarskim turistom. Transnacionalni pristop bo omogočil skupno reševanje izzivov (npr. slaba infrastruktura, pomanjkanje kolesarjem prijaznih storitev, neprepoznavnost blagovne znamke in slabo promocijo) izmenjavo najboljših praks, izogib podvajanju dela  in povečano učinkovitost in pozitivne družbene, gospodarske in okolijske vplive.

Projekt vodi Agencija za javna dela Avtonomne vlade Andaluzije iz Španija, drugi partnerji pa so, Evropska kolesarska federacija, Belgija, Ciprska turistična organizacija, Svet departmaja Alpes-Maritimes, Francija, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, Italija, Provinca Mantova, Italija, Regionalni razvojni center Koper, Slovenija, Hrvaška turistična skupnost, Generalni direktorat za turizem Katalonije, Španija, Regija zahodna Grčija in Grozd za eko-socialne inovacije in razvoj – CEDRA, Hrvaška.

 

Rezultati

 

Povezave

Domača stran: https://medcycletour.interreg-med.eu/

Program Interreg MED: https://interreg-med.eu/

Mediteranska kolesarska pot: www.eurovelo8.com/

Praktične informacije za kolesarjenje po Evropi: www.eurovelo.com/

Stran za strokovnjake, ki delajo na kolesarskih poteh: www.eurovelo.org/

 

 

Projekt CEETO

 CEETO RGB

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Regija Emilija-Romanja – Oddelek za zaščitena območja, gozdove in gorska območja

Partnerji: Organizacija Europarc; UNESCO; Naravni park Soeltaeler; NIMFEA – združenje za varstvo okolja in narave; Urad za naravni rezervat Jugovzhodni Ruegen; Federparchi Italija - združenje parkov in zavarovanih območij; Regionalni razvojni center Koper; Naravni park Medvednica; Krajinski park Strunjan in WWF Adria

Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljavskega sistema, ki temelji na pristopu participativnega načrtovanja. Sistem bo pripomogel k izboljšanju upravljavskih zmogljivosti zavarovanih območij. Poleg tega je vilj projekta CETTO identifikacija in testiranje upravljavskih orodij in orodij za izvajanje monitoringa. V tem okviru bodo v zavarovanih območjih, ki so vključena v projekt potekali pilotni projekti.

 

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope:

M- management/upravljanje projekta

T-Thematic /Tematski sklopi

-        T1: Diagnosticiranje

V okviru delovnega sklopa se bo pripravil pregled politik trajnostnega razvoja turizma ter pregled obstoječih orodij in instrumentov namenjenih razvoju trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Vodilni partner delovnega sklopa je organizacija NIMFEA Environemnt and Nature Conservation Association iz Madžarske.

Rezultat delovnega sklopa je Priročnik uspešnih in inovativnih praks trajnostnega turizma v zavarovanih območjih.

 

Povzetek priročnika v slovenščini:

pdfPriročnik_SI.pdf

 

Celoten dokument v angleškem jeziku:

pdfPriročnik_EN.pdf

 

-          T2: Testiranje

-          T3: Oblikovanje CEETO smernic

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T3, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T3 je priprava CEETO smernic, kjer bodo med drugim predstavljeni rezultati pilotnih projektov izvedenih v tematskem sklopu T2. Orodje – smernice, bodo namenjene oblikovalcem politik na internacionalnem, nacionalnem in regionalnem nivoju v fazi načrtovanja in upravljanja turistične aktivnosti  znotraj zavarovanih območij in v njihovi okolici.

-          T4: CEETO omrežje

C-Communication/Komunikacija

 

CEETO promocijski video

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/video-player-interface/100/video_player-01-512.png Trajnostno potovanje - film

 

Letaki o trajnostnem turizmu:

pdfTrajnostni_turizem_za_popotnike.pdf

pdfTrajnostni_turizem_za_lokalne_skupnosti.pdf

 

Dogodki:

V Opatiji, je od 22. do 23. oktobra, v okviru projekta CEETO, potekala 3-dnevna konferenca na temo trajnostnega turizma in zavarovanih območij.

Več o samem dogodku si lahko preberete tukaj>>

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič:

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si 

 

index  facebook twitter  youtube

 

AKTUALNI PROJEKTI

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.