• KoloBus

  KoloBus, brezplačna avtobusna povezava za kolesarje med slovensko Istro in Krasom.

 • Štipendijska shema

  Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

 • RRP 2014-2020

  Regionalni razvojni program za Južno Primorsko regijo je bil sprejet julija 2015. V teku je priprava prvega dogovora za razvoj regije.

Inter Bike II

 

Z brezplačnima avtobusnima linijama za prevoz koles po Krasu in od Kopra do Gradeža

Več o tem "TUKAJ"

 


 Interbike tot

Projekt Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike - INTER BIKE II je bil odobren na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 na tematskem področju nizkoogljičnih strategij. Pet projektnih partnerjev z obeh strani meje bo v prihodnjem dveinpolletnem obdobju poskusno uvedlo občasne prevoze koles z avtobusi in ladjami na nekaj odsekih kolesarske trase Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro in Ravenno. Trasa je bila vzpostavljena pri strateškem projektu Inter Bike v preteklem programskem obdobju.

 

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Partnerji bodo vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, nadaljevali z vpeljevanjem poskusnih multimodalnih linij prevoza koles z avtobusom. Te so bile v Furlaniji-Julijski krajini vzpostavljene leta 2014. Koprska in tržiška občina sta v kolesarski sezoni 2018 začeli izvajati poskusno čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Gradežem in Krminom s postankoma v Trstu in Tržiču. Linija povezuje kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria od Salzburga do Gradeža. Mestna občina Koper bo v letu 2019 uvedla še poskusno avtobusno linijo za prevoz koles med mestom in mejnim prehodom Škofije. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta bo v Beneški laguni prav tako prihodnje leto poskusno vpeljala dve ladijski povezavi za prevoz koles med priljubljenima letoviščema Bibione in Caorle v Beneški laguni ter po reki Lemene. Pri projektu bo izvedena tudi ena investicija. Mestna občina Koper bo ob mejnem pasu v Hrvatinih uredila nov odsek kolesarske poti, ki se bo navezala na Adriabike.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se bo še naprej spodbujalo sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste, s čimer so partnerji začeli pri Inter Bikeu v preteklem programskem obdobju. Inter Bike II, katerega skupna vrednost znaša milijon evrov, se bo zaključil marca 2020.

 

FB: https://www.facebook.com/inter.bike.ii/

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII

Spletna stran trase Adriabike: https://www.adriabike.eu/index.php/sl/

 

-----------------

LIVING LAB: KOLESARSKA POT ADRIABIKE BENETKE – KOPER

VeGAL pripravlja drugo delavnico za preizkus storitve prevoza koles z ladjo v laguni v Caorlah 20. septembra 2018. Več

 

European Cooperation Day: Poster_ECDay_2018_InterregITASLO.jpg

Vljudno vabljeni na Programski dogodek - European Cooperation Day – 27. 9. 2018. Na dogodku bosta predstavljena program sodelovanja med Italijo in Slovenijo in vpliv sofinanciranih projektov, med katerimi je tudi INTER BIKE II, na čezmejno območje. Več informacij o dogodku in prijavi na https://www.ita-slo.eu/sl/vse-novice/events/programski-dogodek-ec-day-27092018.

Projekt SMILE

SMILE logo

 

 

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2019

Vodilni partner: Regionalni razvojni center koper

Partnerji:

 • Šolski center Velenje
 • Neodvisen občinski konzorcij Ragusa
 • Univerza IUAV Benetke
 • Agencija za razvoj Zadarske občine
 • Razvojna agencija mesta Dubrovnik DURA
 • Občina Hersonisos
 • Regionalni center za družbeno – ekonomski razvoj Banat d.o.o.
 • Občina Tirana
 • Agencija za ekonosmki razvoj mesta Prijedor – PREDA-PD
 • Občina Gradiška

Pridruženi partner: Ministrstvo za infrastrukturo in transport (Italija)

 

Trajnostna mobilnost je v dobi vse gostejše prometne obremenitve ključnega pomena. Projekt SMILE je osredotočen na prvo in zadnjo milijo mobilnosti na območju Jadransko Jonske regije, predvsem pa je projekt usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti ter manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Na teh urbanih območjih se prebivalci, potniki in turisti dnevno soočajo s posledicami pomanjkanja učinkovite celostne prometne strategije, zato je cilj projekta SMILE zmanjšanje onesnaževanja zraka zaradi uporabe zastarelih dizelskih vozil in pogostih prometnih zastojev. Povišanje izpustov CO2, hrup, nesreče ter prezasedenost javnih površin z avtomobili, so številne negativne posledice, ki jih želimo s projektom SMILE omiliti.

Projekt SMILE bo nudil pomoč pri oblikovanju politike trajnostne mobilnosti in skupnih transnacionalnih načrtov celostne prometne strategije (CPS). Partnerstvo projekta vključuje  regionalne in lokalne organe, ki zajemajo več občin ter regionalne in lokalne oblasti ob mejah različnih držav Jadransko Jonske regije. S pomočjo tehnoloških rešitev se bo testiralo koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih. Ustvarjene bodo aplikacije, ki bo vsakemu potniku in turistu omogočala spremljanje skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskala alternativne rešitve in izračunala njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev. Aplikacije, ki bodo na voljo na različnih destinacijah, bodo namenjene  voznikom, turistom, prebivalcem, kolesarjem, pešcem, uporabnikom električnih vozil, vlakov, ter vsem ostalim udeležencem v prometu.

Projekt obravnava številna medsektorska vprašanja, ki se pojavljajo v okviru SWOT analize območja Jadransko Jonske regije, zlasti z varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine. Natančneje, projekt prispeva k izpolnjevanju S.O. 3.1: "Povečanje zmogljivosti za integrirane storitve prevoza in mobilnosti ter multimodalnosti v Jadransko Jonski regiji" s povečanjem možnosti za izvajanje multimodalnih, okolju prijaznih in nizkoogljičnih infrastruktur za prevoz in mobilnost ter storitev, zlasti v notranjih ter obalnih mestnih in obmejnih območjih, ki jih zaznamujejo prometni zastoji.

 

Glavni splošni cilji:

 • podpora prometnim politikam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • izboljšati bivalno okolje na območjih z visoko gostoto prometa (turistična območja);
 • optimizirati učinek človekovih dejavnosti na morje, kopno, zrak in zdravje ljudi;
 • spodbujanje bolj trajnostnega prenosa načina prevoza z zmanjšanjem uporabe avtomobilov na fosilna goriva in povečanje uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, hoje, električnih in hibridnih vozil;
 • zmanjšati negativne učinke neučinkovite dostave tovora in turističnih transferjev (avtobusi);
 • zmanjšati preobremenjenost obalnih in čezmejnih cest, ter glavnih cest, ki povezujejo širša funkcionalna urbana območja.

 

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management / Upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – design of mobility scenarios and elaboration of a transntional action plan / načrtovanje scenarijev mobilnosti in celostne prometne strategije

Delovni sklop T1 zajema zbiranje, analizo ter primerjavo podatkov ter pripravo in načrtovanje različnih scenarijev trajnostne mobilnosti, ki bodo različnim zainteresiranim stranem ter dotičnim organom upravljanja v pomoč pri razumevanju posledice njihovega dela.

T2 – elaboration of a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION  region / izdelava celostne prometne strategije (CPS) za urbana ter medurbana območja Jadransko – jonske regije

Mednarodna delovna skupina, ki vključuje enega strokovnjaka za vsakega projektnega partnerja, bo začrtala skupno celostno prometno strategijo (CPS), ki bo zajemala specifike vsakega posameznega območja. Projekt SMILE bo kasneje, s pomočjo rezultatov pridobljenih z delom mednarodne delovne skupine, oblikoval smernice, ki bodo pripomogle k izboljšanju prometa ter kvaliteti življenja prebivalcev na dotičnih območjih.

T3 – testing of IT, e-mobility solutions and mainstreaming activities / testiranje IT, e-moblinostnih rešitev ter ostalih dejavnosti

V delovnem sklopu T3 se bo s pomočjo TOWER sistema, zbiralo podatke o izboru hotelskih gostov. TOWER sistem namreč omogoča, da lokalne oblasti pridobijo podatke o poti, ki jo nameravajo prevoziti hotelski gostje. Narejena bo tudi aplikacija, ki omogoča turistom preverjanje gostote prometa na želeni destinaciji, jim ponudila alternativne možnosti prevoza ter izračunala njihovo osebno porabo CO2.  Prav tako bo narejena aplikacija za upravljanje pretoka turističnih avtobusov in prevoznih sredstev. Ter takšna, ki bo omogočala prebivalcem, voznikom in turistom, lažjo uporabo vseh razpoložljivih prevoznih sredstev.

C-Communication/Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenega v izvedenih projektih. Izdelane bodo brošure ter organizirani bodo mednarodni seminarji za implementacijo ter promocijo celotnega projekta.

RRC Koper je kot vodilni partner projekta zadolžen za koordinacijo med projektnimi partnerji ter za celoten proces poteka projekta SMILE.  V okviru delovnega sklopa C - komunikacija pa je založen za celotno promocijo ter izvajanje delovnega sklopa.

 

Kontaktne informacije:

Tina Jančar Matekovič

tina.matekovic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

slavko.mezek@rrc-kp.si

Vanja Rener

vanja.rener@rrc-kp.si

 

 

Povezava na spletno stran projekta SMILE: https://smile.adrioninterreg.eu/

Projekt ECO-NautiNET

econautinet LOGO

Projekt Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

 

Vodilni partner:

 • Gospodarska zbornica Ahaje (Grčija)

Partnerji:

 • Regionalni razvojni center Koper
 • Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjarstvo
 • Hrvaška gospodarska zbornica
 • C.N.A. Nacionalna konfederacija rokodelcev ter malih in srednje velikih podjetnikov - Združenje pokrajine Ravenna
 • Razvojna agencija mesta Dubrovnik
 • EC Poslovni in inovacijski center Atika
 • Gospodarska in industrijska zbornica Tirana

Cilj projekta ECO-NautiNET je zagotoviti učinkovito in stabilno sodelovanje med MSP in / ali raziskovalnimi inštituti, zahvaljujoč skupni platformi, s katero bi izboljšali konkurenčnost in inovacije v pomorskem sektorju.

Glavni rezultat projekta bo uresničitev sodelovanja med ključnimi akterji inovacij, kot so gospodarske zbornice, združenje MSP in razvojne agencije za razvoj transnacionalne in jadransko-jonske skupne platforme ECO-NautiNET, katerih namen je podpirati ustanavljanje in rast omrežij v območju ADRION.

 

Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope:

 

M- management / upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – identification of agents of Chang / identifikacija sprememb

V delovnem sklopu T1 bo pripravljeno izobraževanje, med katerim bodo ključni akterji izpopolnili lastna znanja, ki jih bojo nato uporabili za uspešno transnacionalno sodelovanje. Vključeni bodo MSP-ji, raziskovalni inštituti ter ostali ključni akterji.

T2 – Joint Management System of the ECO-NautiNET web platform / skupni system upravljanja spletne platforme ECO-NautiNET

V delovnem sklopu T2 je predvidena realizacija skupnega sistema upravljanja spletne platforme, ki deluje na območju jadransko – jonske regije. Spletna platforma služi podpori MSP-jev in raziskovalnih inštitutov pri sodelovanju v inovativnih transnacionalnih omrežjih.

T3 - ECO-NautiNET Network / omrežje ECO-NautiNET

V okviru delovnega sklopa T3 bo vzpostavljena mreža sodelovanja med MSP-ji, organizacijami za podporo podjetjem in raziskovalnimi inštituti.

C-Communication / Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo izdelan komunikacijski načrt. Izdelane bodo publikacije ter gradiva, ki bodo ključne akterje spodbujale pri vključevanju v mrežo ECO-NautiNet.  Potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja. RRC Koper bo z izvajanem različnih aktivnosti aktivno udeležen v vseh delovnih sklopih projekta. RRC Koper je vodja delovnega Skopa T3, v okviru katerega bo vzpostavljena mreža sodelovanja med različnimi kakterji.

 

Predstavitev v PDF: pdfECO-NautiNET_general_info_SLO.pdf

 

Kontaktne informacije:

Mitja Petek

E-mail: mitja.petek@rrc-kp.si

Vanja Rener

E-mail: vanja.rener@rrc-kp.si

CROSSMOBY

Logo CROSSMOBY

Program: INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Naslov projekta: Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

Akronim: CROSSMOBY

CROSSMOBY je strateški projekt programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, katerega glavni cilj je oblikovanje novih, čezmejnih in trajnostnih storitev za potnike ter izboljšanje prometnega načrtovanja znotraj programskega območja, in sicer preko pilotnega projekta nove železniške čezmejne potniške storitve (CROSSMOBY vlak) in drugih čezmejnih pilotnih projektov pod dežnikom CROSSMOBY, kakor tudi preko novih pristopov pri načrtovanju čezmejne trajnostne mobilnosti, vključno z čezmejnim strateškim akcijskim načrtom.

CROSSMOBY se sofinancira preko programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, Prednostna os 2 – Prednostna naložba 4e – Mobilnost in intermodalnost, saj prispeva tudi k izboljšanju zmogljivosti načrtovanja intermodalnih storitev potniškega prometa, z namenom zmanjšanja emisij CO2 znotraj programskega območja. 

Preko projekta CROSSMOBY se bo oblikovala skupna strategija za čezmejno mobilnost, da se zagotovi primernejšo čezmejno mobilnost na celotnem območju ter izboljša možnosti za čezmejno trajnostno mobilnost. 

Partnerji projekta so:

 • Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina
 • Università Cà Foscari Venezia
 • Veneto Strade SpA
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Posoški razvojni center
 • Občina Ilirska Bistria
 • GECT Euregio Senza Confini r.l.

Skupna vrednost projekta, ki je pričel 1. 9. 2018 traja 36 mesecev, znaša 4.117.387,76 EUR, od tega 3.499.779,57 EUR sofinancira ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Kontakt: Heidi Olenik, heidi.olenik@rrr-kp.si

Uradna spletna stran projekta: je v nastajanju

CHESTNUT

CHESTNUT - CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE NA NIVOJU FUNKCIONALNIH URBANIH OBMOČIJ

CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport

Projekt CHESNUT bo prispeval k razvoju trajnostnega in okolju prijaznega prometa v funkcionalnih urbanih območjih (FUA) na območju EU. 

Z 12 pilotnimi ukrepi se projekt spopada s prometnimi vprašanji, ki zadevajo obalna, celinska in obmejna urbana območja, razvija skupno metodologijo za prikazovanje scenarijev mobilnosti in oblikuje trajnostne načrte mestne mobilnosti.

Cilj projekta so boljše povezave in urejen promet za turiste in druge obiskovalce obalnega pasu, kar bi pomenilo tudi razbremenitev prometa z osebnimi avtomobili, bolj varen in okolju prijazen sistem.

Partnerji projekta

Vienna University of Technology, Institute of Transportation, Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering Avstrija
Občina Weiz - Oddelek za mobilnost in energijo Avstrija
Občinski okraj Praga 9 Češka
Mestna občina Budimpešta, okrožje 14, Zuglo Madžarska
Mestna občina Dubrovnik - Razvojna agencija DURA Hrvaška
Razvojna agencija Zadar - Oddelek za EU projekte Hrvaška
Panonsko združenje poslovnih omrežij Madžarska
Občina Odorheiu Secuiesc Romunija
Center za regionalni razvoj Romunija
Občina Dimitrovgrad Bulgarija
LIR Evolution Bosna in Herzegovina
Županijska uprava Vas Madžarska
Združenje občin in mest Slovenije Slovenija
Občina Velenje Slovenija
Regionalni razvojni center Koper Slovenija

AKTUALNI PROJEKTI

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.