Splošno

 

Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2014-2020 in državni razvojni dokumenti

RRA Južna Primorska je vodila pripravo RRP za Južno Primorsko 2014 – 2020, ki obsega območji obalno-kraške statistične regije in Občine Ilirska Bistrica. Slednja je sodelovala pri pripravi kot opazovalka.

RRP mora biti usklajen z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in razvojnimi politikami. Navedeni so v nadaljevanju.

 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2014 – 2020 opredeljuje vizijo in cilje razvoja naše države do leta 2020.

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf

Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017 predstavlja izvedbeni načrt za izvajanje SRS  2014 – 2020 in  zajema vse politike in javno finančne vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih za obdobje štirih let (2014-2017).

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/drzavni_razvojni_program_prioritet_in_investicij_2014_2017_drpi_2014_2017/

Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike in evropske politike razvoja podeželja, ribištva in pomorstva v obdobju 2014 – 2020.

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf

Slovenska strategija pametne specializacije S4 je strategija za krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strategija_pametne_specializacije_s4/

 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020  predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne naložbe, kamor Slovenija vlaga sredstva evropske kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad) z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020.

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020  je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

http://www.program-podezelja.si/sl/

Operativni program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014 – 2020  opredeljuje osnovo za črpanje finančnih sredstev iz omenjenega sklada.

http://www.ribiski-sklad.si/OP_ESPR_2014-2020/

Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017 je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture.

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf

 

 


 

RRP 2014 - 2020

 


 

Gradiva

 

Program priprave RRP JP 2014-2020.pdf

Sklep o pripravi RRP.doc.pdf

Skupni strateški okvir del 1.pdf

Skupni strateški okvir del 2.pdf

 

Povezava na spletno stran Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

Povezava na spletno stran Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Povezava na spletno stran EU skladi

 

 

Organizacijska struktura

 

RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS   

(RAZVOJNI SVET JUŽNOPRIMORSKE REGIJE)

 

Razvojni svet južnoprimorske regije (RSR) je bil ustanovljen 30. septembra 2013. Skladno z odločitvijo sveta regije na 4. redni seji v letu 2018, dne 9. oktobra 2018, se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras. Od 11. aprila 2019 do 15. decembra 2021 mu je predsedoval sežanski župan David Škabar.

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije.

 

V okviru RSR je delovalo pet odborov, ki so bili ustanovljeni novembra 2013. Odbori pripravljajo predloge odločitev v postopku priprave in izvajanja RRP na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Vodi jih RRA.  

Odbori:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne dobrine,
 • Odbor za infrastrukturo in prostorsko urejanje.

 


 

RAZVOJNA MREŽA REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS

(REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA JUŽNE PRIMORSKE)

 

Regijska razvojna mreža Južne Primorske (razvojna mreža) je bila ustanovljena 21. oktobra 2013. Tudi ta se je oktobra 2018 preimenovala v Razvojno mrežo regije Istra-Brkini-Kras.

Člani razvojne mreže se vključujejo v izvajanje regionalnih razvojnih projektov, v okviru določenih prioritet in  ukrepov. Sodelovanje v mreži jim omogoča boljšo informiranost in vpogled v izvajanje celotnega regionalnega razvojnega programa v programskem obdobju.

Sestavo regijske razvojne mreže opredeljuje Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013) v prvem odstavku 4. člena:

Regijsko razvojno mrežo lahko sestavljajo:

 1. RRA,
 2. območna razvojna institucija,
 3. razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • regijske finančne sheme,
 • regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja,
 • promocija regije,
 • izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,

 4. druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

 

Drugi odstavek 4. člena določa naloge regijske razvojne mreže:

 • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Tretji odstavek 4. člena določa še, da regijsko razvojno mrežo potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

 

 

 

Strateški in izvedbeni del

 

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni.

 

Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije ter določitev razvojne specializacije regije.

 

Programski del pa vsebuje programe in projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP. V njem je naveden tudi seznam najpomembnejših regionalnih projektov.

 

Gradivo je na voljo: tukaj

Delo po odborih

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_gospodarstvo_9.12.2013.pdf

 


 

ODBOR ZA TURIZEM

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_Turizem_9.12.2013.pdf

 


 

ODBOR ZA ČLOVEŠKE VIRE

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_človeški_viri_9.12.2013.pdf


 

ODBOR ZA PODEŽELJE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN NARAVNE DOBRINE

Člani odbora

pdfEVIDENTIRANI_projekti_podeželje_21.11.2014.pdf

 


 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKO UREJANJE

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_infrastruktura__prostor_2015.pdf

 


 

 

Podkategorije

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.