ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

ERASMUS LOGO8

 

 

 

Regionalni razvojni center Koper že nekaj let uspešno izvaja program Erasmus za mlade podjetnike, katerega namen je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacija ter rast novoustanovljenih podjetij in uveljavljenih MSP v EU. 

Preberi več

MSPMED

MSPMED - Podpora operativnemu izvajanju MSP v Sredozemskem morju

 

 

 MSPMED logo

Pomorsko prostorsko načrtovanje (MSP) se je po vsem svetu pojavilo kot pomembno politično orodje za učinkovito načrtovanje rabe morij in oceanov, da bi dosegli trajnostni razvoj modrega gospodarstva in trajnostno varovanje morskih virov. PPN je tudi koristno orodje za krepitev čezmejnega sodelovanja in podporo boljšemu upravljanju oceanov, da bi se izognili različnim vrstam konfliktov.

Sredozemsko morje je zelo kompleksno in občutljivo območje, tako zaradi intenzivne rabe morskih virov ter občutljivosti okolja in morja, kot tudi zaradi prisotnosti velikega števila držav, ki niso članice EU in zapletenih geopolitičnih razmer na nekaterih žariščih.

 

Projekt MSP-MED bo na podlagi rezultatov preteklih in tekočih projektov na območju Mediteranske regije, ki so financirani iz EU virov, spodbujal aktivno sodelovanje sredozemskih držav, članic in nečlanic EU.  

 

mspoctopus

 

Vodilni partner - CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistem lagunare di Venezia)

Začetek - 03.03.2020, konec - 28.2.2022, Trajanje - 24 mesecev

Celoten proračun projekta - 3.135.916,25 €

Vir financiranja - razpis EU: EMSP-MSP-2019 (Pomorsko prostorsko načrtovanje) - Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME)

Aktivnosti projekta potekajo na posebnih intenzivnih delavnicah, usmerjenih v izmenjavo dobrih praks in pristopov. Udeležba na teh prireditvah bo širša od konzorcija: ciljne skupine vključujejo uprave/ organe, pristojne za pomorsko prostorsko načrtovanje, zainteresirane akterje različnih gospodarskih sektorjev in organizacije civilne družbe, raziskovalne in akademske institucije, države, ki niso članice EU ter končno širša javnost.

Glavni cilj projekta MSP-MED je olajšati procese izvajanja direktive MSP v državah članicah ob Sredozemskem morju, ki so trenutno na različnih stopnjah izvajanja, ter podpreti skladnost in usklajenost pomorskih prostorskih načrtov v celotni sredozemski regiji.

Projekt MSP-MED bo obravnaval posebna vprašanja v zvezi z nacionalnim izvajanjem MSP, prilagojeno dejanskim potrebam vsake države članice, hkrati pa bo izvajal dejavnosti na porečju, okrepil sodelovanje in izmenjavo znanja ter končno zagotovil skladnost med načrti držav članic.

Projekt slovenskim partnerjem omogoča, da skladno s pomorskim prostorskim načrtom, ki ga pripravlja država, podrobneje razdela nekatere izbrane tematike (stik morja in kopnega). Pripravili bomo strokovno podlago za programsko zasnovo dela obale med Koprom in Izolo. Pregledali bomo tudi podatkovne baze za to območje in ugotovili vrzeli ter pripravili izbrane manjkajoče strokovne podlage. Rezultati bodo uporabljeni v okviru priprave Regionalnega prostorskega načrta območja obale med Koprom in Izolo,  ki jo koordinira JZP Izola in bo osnova za ureditev te obale.

 

Uradna spletna stran projekta https://mspmed.eu/

 

pdfPredstavitev_projekta_MSPMED_-_brosura_v_slo.pdf

pdfZAKLJUČNO POROČILO MSP-MED DOPOLNITVE 1 sept 2022

 

 

 


MSPMED add to logo

EMOUNDERGROUNDS

600x200

 

EMOtional technologies for the cultural heritage valorisation within cross-border EMOUNDERGROUNDS

Čustvena tehnologija za valorizacijo kulturne dediščine znotraj čezmejnega področja

 

S pomočjo projekta EMOUNDREGROUNDS, program INTERREG ADRION, bo RRC Koper v sodelovanju z Občino Komen, ki sodeluje kot pridružen partner projekta, javnosti in turistom približala zgodovino Štanjela. Izziv projekta je kako konkretno prispevati k valorizaciji izredno bogate kulturne dediščine na Jadranski-Jonskem območju. Želja je omogočiti trajnostno, pametno in vključujočo rast celotnega transnacionalnega območja. V projekt so vključene turstične znamenitosti iz Italije, od kjer prihaja nosilec projekta Občina Nardo, Grčije, Hrvaške, Slovenije, Albanije, Črne Gore ter Bosne in Hercegovine.

Projekt se osredotoča na trdnjave v krajih projektnih partnerjev in na vsaki turistično zanimivi točki se bodo izvajale pilotne aktivnosti. Mi bomo delali v Štanjelu in z uporabo novih interaktivnih in inovativnih orodij bo narejena predstavitev gradu in zgodb katere so se v zgodovini dogajale v njem. Izvedeni bodo tudi tri prireditve, koncert lokalnih glasbenikov, literarni dogodek, kjer se bodo predstavili domači avtorji in srečanje kjer bo predstavljen zgodovinski razvoj Štanjela.

Projekt je uradno začel 1.1.2020 in se bo zaključil 31.12.2022.

 

Vodilni partner

 • Občina NARDÒ, Italija

 Partnerji

 • Občina CARPI, Italija
 • Občina ANDRAVIDA–KYLLINI, Grčija
 • Turistična organizacija RIJEKA, Hrvaška
 • Kulturna organizacija Tvrđava kulture ŠIBENIK, Hrvaška
 • RRC KOPER, Slovenija
 • Občina IVANČNA GORICA, Slovenija
 • Občina KUKES, Albanija
 • Turistična organizacija občine BAR, Črna Gora
 • Agencija za razvoj MSP mesta TREBINJE, Bosna in Hercegovina

 

index         facebook       twitter             

 

Projekt je sofinanciran v 85% s strani Evropske Unije. 15% delež pa je lastnega prispevka.

Logo

 

 

 

ADRIONET

Logo Adrion Enviroment ADRIONET 20

Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages - Jadransko-jonsko omrežje avtentičnih krajev

Trajanje projekta: 1.2.2020 – 31.7.2022

Vodilni partner:  Regija Emilija-Romanja – Oddelek za znanje, delo in podjetništvo

Partnerji: Združenje avtentičnih krajev Italije; Regionalna razvojna agencija Medžimurje Redea; Regija Osrednja Makedonija; Strokovna služba za razvoj in mednarodne projekte Zeničko - Dobojskega kantona; Združenje za lokalno avtonomijo Albanije; Regionalni center za družbeno-ekonomski razvoj – Banat d.o.o. in  Regionalni razvojni center Koper;

Cilj projekta: Območja vključena v projekt ADRIONET, obsegajo majhne avtentične vasi, ki se pogosto nahajajo na izjemno lepih lokacijah, vključno z rečnimi dolinami, gorskimi območji, podeželskimi robnimi ali obrobnimi območji. V nekaterih primerih obstaja nevarnost depopulacije in opuščanja, zaradi modelov prostorskega razvoja, za katere je značilna intenzivna urbanizacija in socialno-ekonomski model polarizacije. Ti kraji oziroma območja izkazujejo razvojni potencial glede družbenega, kulturnega in okolijskega pomena, z bogato zgodovino in identiteto, znanjem in gastronomijo in kot take bi jih bilo potrebno intenzivneje vključevati v regionalne razvojne programe in strategije.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

1. Upravljanja projekta


2. Izvajanje projekta – analiza naravne in kulturne krajine, izdelava akcijskih načrtov

pdfADRIONET_Transnational_map_survey_and_report_D.T1.1.1._1.2_1.3.pdf (EN)

     Aktivnosti projekta Adrionet (Oktober 2021) (Video)

    
3. Izvajanje pilotnih aktivnosti


4. Vzpostavitev mednarodne mreže avtentičnih krajev


5. Komunikacija

O projektu ADRIONET - letak

Po poteh mitov in legend Rodika

Predstavitveni video pilotnih območij

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T2, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T2 je izvajanje pilotnih akcij. Na območju Obalno-kraške regije bosta potekala 2 pilotna projekta, eden v zaledju Mestne Občine Koper, drugi pa na območju občine Hrpelje-Kozina.

Na podlagi akcijskega načrta in vzpostavljenega modela "avtentičnih krajev", bodo projektni partnerji sodelovali med sabo (v okviru delovnih skupin) ter izvajali pilotne ukrepe namenjene testiranju rešitev določenih v posameznem akcijskem načrtu s ciljem izboljšanja sodelovanja med kraji ter njihove promocije. 

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič

Tel.: +386 5 663 75 90

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

BLUACT

BLUACT Logo

Blue Cities in Action (Starting up the Blue Economy)

Aktivna modra mesta (Zagon modrega gospodarstva)

 

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja za izmenjavo in učenje, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Je eden od instrumentov evropske kohezijske politike, ki ga finančno podpirajo Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in države članice. Program URBACT mestom omogoča, da razvijejo celostne rešitve, za glavne urbane izzive, ki so nove in trajnostne ter vključujejo gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti. Omogoča tudi mestom, da se povezujejo in sodelujejo med seboj ter delijo dobre prakse in pridobljene izkušnje za izboljšanje urbanih politik. BluAct je del programa URBACT.

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022

Vodilni partner: Pirej (Grčija)

Projektni partnerji:

 • Liepāja (Liepaja; Latvija)
 • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Gdansk; Poljska)
 • Boulogne sur mer Développement Côte d’Opale (Boulogne sur mer; Francija)
 • Regionalni razvojni center Koper (Koper; Slovenija)

Cilj projekta:

 

BluAct je mreža evropskih pristaniških mest, ki si prizadeva za izmenjavo dobrih praks na področju podjetništva modrega gospodarstva. Projekt je bil ustanovljen in se financira v okviru programa URBACT EU. BluAct sledi uspešni praksi BlueGrowth Initiative iz Pireja. Slednja je uveljavljeno in nagrajeno podjetniško tekmovanje, ki lokalnim podjetjem ponuja inkubacijske storitve za spodbujanje inovacij in ustvarjanje novih delovnih mest. Leta 2020 se je preimenovala v Blue Growth Piraeus (BGPiraeus) in vključuje oddajo inovativnih predlogov, ocenjevanje, podelitev nagrad in inkubacijski program.

S pristopom oblikovanja URBACT lokalnih podpornih skupin ter vključevanja lokalnih zainteresiranih deležnikov in drugih zainteresiranih, je končni cilj mreže BluAct ''zagnati modro gospodarstvo'' v evropskih obalnih mestih in odkriti njihovo dragoceno povezavo z morjem.

Dejavnosti znotraj projekta bodo sledile trem URBACT stopnjam:

-          FAZA RAZUMEVANJA dobre prakse

-          FAZA PRILAGODITVE IN PONOVNE UPORABE dobre prakse

-          ZAKLJUČNA FAZA deljenja izkušenj in rezultatov

                      

Projekt je razdeljen na štiri delovne sklope:

1. Upravljanje mreže

2. Mednarodne izmenjave in izobraževalne aktivnosti

3. Lokalna raven

4. Komunikacija

 

Povezava na URBACT spletno stran: https://urbact.eu/

Povezava na URBACT BluAct spletno stran: https://urbact.eu/bluact

Povezava na BluAct spletno stran: https://www.bluact.eu/

 

Kontaktne informacije:

Mojca Fabbro

Tel.: 05 66 37 580

E-mail: mojca.fabbro@rrc-kp.si

ReMOBIL

REMOBIL Logo


Naslov projekta / Project title: ReMOBIL, REgionalni centri MOBILnosti / REgional centres of MOBILity


Program: Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021


Vodilni partner: Posoški razvojni center


Ostali partnerji v projektu / Project partners:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
 • RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.
 • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
 • Ljubljanski urbanistični Zavod d. d.
 • Viken fylkesmommune / Viken County Coucil


Trajanje projekta / Total project duration: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024


Vrednost projekta / Total project costs: 1.867.965,72 EUR (pri čem delež RRC Koper znaša 205.587,50 EUR)

Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni,  kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj bomo partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij.


Prioritetno bomo, prek prenosa dobrih praks iz tujine, naslovili vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah vključenih v projekt. V ta namen bomo v projektu zasnovali model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovali smernice za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev zakonodaje. Model bo preizkušen v okviru šestih regionalnih centrov mobilnosti, ki se jih bo vzpostavilo v sklopu projekta.

Medtem ko model predstavlja osnovni gradnik vzpostavitve in delovanja regionalnih centrov mobilnosti, smernice predlagajo širšo sistemsko umestitev modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

V sklopu projekta bodo izvedena tudi specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti. Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Nenazadnje bo projekt aktivno prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji.

Kontaktna oseba: Dott. Mag. Heidi Olenik, vodja projekta

Telefonska številka: 05 663 75 86, e-pošta: heidi.olenik@rrc-kp.si Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

© 2013 Regionalni razvojni center Koper | vse pravice pridržane | izdelava: Studio Matris & kreatvd

EU e-Privacy Directive

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več o tem.