Search
Close this search box.

test 1234

Regijska štipendijska shema je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Obalno Kraške regije.

Javni poziv za delodajalce odprt do 12.12.2016.


AKTUALNORegijska štipendijska shema Južna Primorska (RŠS) je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

Instrument temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRC Koper), državo (Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve – MDDSZ in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije – JSRKŠ) ter občinami.

V novi finančni perspektivi 2014-2020 bo projekt RŠS Južna Primorska sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje  2014 – 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljensko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev občin Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola, Piran, Sežana).

Podatki RŠS Južna Primorska za preteklo finančno perspektivo 2007-2013:

  • Št. objavljenih razpisov: 7 (za šolska leta od 2008/09 do 2014/15)
  • št. vključenih podjetij: 77
  • št. podeljenih štipendij: 188
  • znesek skupaj podeljenih štipendij: 1,3 mio EUR

 

Več o regijski štipendijski shemi si lahko preberete tu:

 

1. Upravičenci do štipendij

2. Podelitev štipendij

3. Zagotavljanje sredstev

4. Višina štipendije

5. Izplačevanje in usklajevanje štipendij

6. Obveznost štipendista

7. Obveznost delodajalca

8. Združljivost štipendij

9. Kako se izvaja štipendijska shema

10. Ključne spremembe zakonodaje na področju kadrovskih štipendij

Aktualni projekti