Search
Close this search box.

Več o regijski štipendijski shemi

 

 1. Upravičenci do štipendij
 2. Podelitev štipendij
 3. Zagotavljanje sredstev
 4. Višina štipendije
 5. Izplačevanje in usklajevanje štipendij
 6. Obveznost štipendista
 7. Obveznost delodajalca
 8. Združljivost štipendij
 9. Kako se izvaja štipendijska shema
 10. Ključne spremembe zakonodaje na področju kadrovskih štipendij

 


 

1. Upravičenci do štipendij

Štipendije RŠS Južna Primorska so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral oziroma pri drugem delodajalcu na območju Obalno-kraške regije. Štipendije iz RŠS Južna Primorska ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.

 

2. Podelitev štipendij

Štipendije RŠS Južna Primorska se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. prijavijo potrebo v vlogi na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij. Na podlagi prijavljenih potreb RRC Koper izvede postopke za podelitev štipendij. Štipendije iz RŠS Južna Primorska se podelijo na podlagi razpisa, ki ga objavi nosilec RŠS Južna Primorska (RRC Koper) za delodajalce, in sicer za tiste vrste izobraževalnih programov, za katera so delodajalci, ki so pridobili pravico do vključitve v RŠS Južna Primorska, izkazali potrebo. 

 

3. Zagotavljanje sredstev

Sredstva v višini 60 % štipendije zagotovi RRC Koper preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (50%) in občin (10%), ostalih 40 % pa zagotovi delodajalec. 

Štipendistu štipendijo izplačuje delodajalec najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Na podlagi potrdil o plačilu RRC Koper delodajalcu povrne znesek sofinanciranja.

 

4. Višina štipendije

Višino štipendije določi delodajalec, pri čemer Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva minimalno in maksimalno višino sofinanciranja.

Minimalna štipendija znaša 100 EUR.

Maksimalna štipendija znaša približno 470 EUR (znesek se izračunava na osnovi minimalne plače).

 

5. Izplačevanje in usklajevanje štipendij

Višina štipendije se določi enkrat letno, v začetku šolskega/študijskega leta, glede na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS. Lahko pa jo določi delodajalec sam, ob upoštevanju pogojev Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Med šolskim/študijskim letom se štipendija ne spreminja. Štipendije v celoti izplačuje delodajalec.

 

6. Obveznost štipendista

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto in da bo vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso. 

 

7. Obveznost delodajalca

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu.

 

8. Združljivost štipendij

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.

 

9. Kako se  izvaja štipendijska shema

a. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

RRC Koper v začetku leta objavi Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, v vlogi opredelijo izobrazbeno strukturo predvidenih prejemnikov štipendij. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se prijavijo na javni poziv, omogoči vključitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja.

b. Javni razpis za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RŠS) za naslednje šolsko/študijsko leto

Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi Javnega razpisa za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RŠS) – RRC Koper ga objavi na podlagi potreb delodajalcev in predhodno pridobljenih javnih sredstev.

c. Sklenitev pogodb  o štipendiranju

Z delodajalcem se sklene pogodba, ki štipendista in podjetje med drugim zavezuje, da po končanem izobraževanju skleneta pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto. 

 

10. Ključne spremembe zakonodaje na področju kadrovskih štipendij

(nov Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1, Ur.l. RS št. 56/2013, ki je začel veljati s 1.1.2014)

 • kadrovske štipendije so združljive z državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu ali s štipendijami Ad futura;
 • delodajalec mora omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne prakse, v vsakem šolskem ali študijskem letu;
 • v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse lahko delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju (brez sankcij – vračila, če štipendist uspešno konča in izpolni pogoje za vpis v višji letnik);
 • delodajalec je dolžan s štipendistom najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto;
 • delodajalec lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi (v kolikor štipendist ne zaključi v roku šestih mesecev, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja);
 • delodajalec lahko, ob predhodnem soglasju štipendista in RRC Koper, vse pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca;
 • obvezna enoletna zaposlitev  po zaključku izobraževanja (in ne več za čas »vsaj toliko časa, kolikor je štipendist prejemal štipendijo«; v  kolikor je čas trajanja zaposlitve krajše od enega leta, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja), torej tudi brez možnosti odloga zaposlitve (oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti) zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni;
 • v kolikor se obveznosti iz pogodbe o štipendiranju ne izpolnijo, se vrne znesek sofinanciranja kadrovske štipendije samo za zadnje šolsko ali študijsko leto (velja v primeru, da štipendist ne zaključi izobraževanja ali ne sprejme zaposlitve ali se samozaposli).

 

Aktualni projekti