MSPMED

MSPMED – Podpora operativnemu izvajanju MSP v Sredozemskem morju

 

 

MSPMED logo

Pomorsko prostorsko načrtovanje (MSP) se je po vsem svetu pojavilo kot pomembno politično orodje za učinkovito načrtovanje rabe morij in oceanov, da bi dosegli trajnostni razvoj modrega gospodarstva in trajnostno varovanje morskih virov. PPN je tudi koristno orodje za krepitev čezmejnega sodelovanja in podporo boljšemu upravljanju oceanov, da bi se izognili različnim vrstam konfliktov.

Sredozemsko morje je zelo kompleksno in občutljivo območje, tako zaradi intenzivne rabe morskih virov ter občutljivosti okolja in morja, kot tudi zaradi prisotnosti velikega števila držav, ki niso članice EU in zapletenih geopolitičnih razmer na nekaterih žariščih.

Projekt MSP-MED bo na podlagi rezultatov preteklih in tekočih projektov na območju Mediteranske regije, ki so financirani iz EU virov, spodbujal aktivno sodelovanje sredozemskih držav, članic in nečlanic EU.

mspoctopus

 

Vodilni partner – CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistem lagunare di Venezia)

Začetek – 03.03.2020, konec – 28.2.2022, Trajanje – 24 mesecev

Celoten proračun projekta – 3.135.916,25 €

Vir financiranja – razpis EU: EMSP-MSP-2019 (Pomorsko prostorsko načrtovanje) – Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME)

Aktivnosti projekta potekajo na posebnih intenzivnih delavnicah, usmerjenih v izmenjavo dobrih praks in pristopov. Udeležba na teh prireditvah bo širša od konzorcija: ciljne skupine vključujejo uprave/ organe, pristojne za pomorsko prostorsko načrtovanje, zainteresirane akterje različnih gospodarskih sektorjev in organizacije civilne družbe, raziskovalne in akademske institucije, države, ki niso članice EU ter končno širša javnost.

Glavni cilj projekta MSP-MED je olajšati procese izvajanja direktive MSP v državah članicah ob Sredozemskem morju, ki so trenutno na različnih stopnjah izvajanja, ter podpreti skladnost in usklajenost pomorskih prostorskih načrtov v celotni sredozemski regiji.

Projekt MSP-MED bo obravnaval posebna vprašanja v zvezi z nacionalnim izvajanjem MSP, prilagojeno dejanskim potrebam vsake države članice, hkrati pa bo izvajal dejavnosti na porečju, okrepil sodelovanje in izmenjavo znanja ter končno zagotovil skladnost med načrti držav članic.

Projekt slovenskim partnerjem omogoča, da skladno s pomorskim prostorskim načrtom, ki ga pripravlja država, podrobneje razdela nekatere izbrane tematike (stik morja in kopnega). Pripravili bomo strokovno podlago za programsko zasnovo dela obale med Koprom in Izolo. Pregledali bomo tudi podatkovne baze za to območje in ugotovili vrzeli ter pripravili izbrane manjkajoče strokovne podlage. Rezultati bodo uporabljeni v okviru priprave Regionalnega prostorskega načrta območja obale med Koprom in Izolo,  ki jo koordinira JZP Izola in bo osnova za ureditev te obale.

 Uradna spletna stran projekta https://mspmed.eu/

MSPMED add to logo

REGIONE / COMUNI

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti