Search
Close this search box.

Dogovor za razvoj regij (DRR)

V programskem obdobju 2021-2027 je pristojni resor za izvajanje regionalne politike, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, junija 2023 objavilo Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027.

 

Z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določajo način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike.

Dogovor za razvoj regij je instrument za načrtovanje ukrepov regionalne politike in predstavlja dvostranski izvedbeni akt oziroma dogovor, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program posamezne razvojne regije tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja. Programsko obdobje za izvajanje regionalne politike je enako obdobju vsakokratne finančne perspektive Evropske unije.

 


 

Prva dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij

Predmet tega povabila

Predmet prve dopolnitve Povabila je sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike, in sicer naslednjih vsebinskih področij:

  • Podjetniški inkubatorji, posredniško telo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Oskrba s pitno vodo, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Zelena infrastruktura, posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP),
  • Neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni: Regijski centri mobilnosti in Regionalne celostne prometne strategije, posredniško telo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE).
  • Državno kolesarsko omrežje, posredniško telo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI).

Skupni obseg sredstev v tej dopolnitvi Povabila znaša 440,07 mio EUR, od tega 286,04 mio EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 mio EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Za Povabilo regijam za dopolnitev dogovorov za razvoj regij so v skladu s Programom EKP 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva ESRR in KS ter sredstva integralnega proračuna RS.

Kot posredniška telesa sodelujejo 4 ministrstva: poleg MKRR še MNVP, MZI in MOPE.

Dokumenti in obrazci

Aktualni projekti