Search
Close this search box.

POSEIDONE

Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj.

Trajanje projekta: 1.1.2023 – 31.12.2025

Projekt Poseidone je bil razvit v okviru programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt temelji na politiki zelena Evropa brez CO2 (ki za boj proti podnebnim spremembam, spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zeleno in modro infrastrukturo) ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Glavni cilji:

 • ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in obočjih Natura 2000
 • zmanjšanje turističnega pritiska na teh obočjih ter
 • spodbujanje trajnostnega kmetijstva in avtohtonih rastlinske sorte.

Poglavitne čezmejne projektne aktivnosti so:

 • Oblikovanje čezmejne strategije (z metodologijo in merili) namenjena oblikovanju novih zavarovanih območij – namen je obrniti trend upada biotske raznovrstnosti
 • Ohranjanje in obnavljanje naravnih habitatov: pilotna vzpostavitev plavajočih ploščadi, ki bodo služile kot počivališča za morske ptice.
 • Varstvo ogroženih vrst: posebno pozornost bo posvečena tudi ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam na čezmejnem območju ter njihovem nadzoru in zaščiti.
 • Uporaba jadrnice Goletta Verde s katero se bodo izvajala usposabljanja študentov o monitoringu na morju in novih tehnologijah, ki so temu namenjene.
 • Izobraževanje in ozaveščanje: skupen koledar dogodkov, gre za delavnice, čistilne akcije, ex-tempore, forumi itd., s katerimi ozaveščati javnost o pomenu biodiverzitete ter spodbujati trajnostno ravnanje z okoljem. Želimo, da se ljudje zavedajo svoje vloge pri ohranjanju narave in da po svojih počeh prispevajo k njeni zaščiti.

Aktivnosti RRC Koper:

RRC Koper bo sodeloval v vseh delovnihsklopih. Pilotne aktivnosti pa bodo usmerjene na območje Kraškega roba, ki velja za bogat naravni potencial, ki zaradi svoje lege, razgibanosti in geološke zgradbe, nudi obiskovalcem obilo možnosti za rekreacijo in izvajanje različnih športnih aktivnosti, zato je pod vse večjim pritiskom.

 • S pomočjo projekta Poseidone bo izdelana študija parkirnih površin območju Kraškega roba. Gre za navezavo na predvidene potrebe in prostorske možnosti ter določitev območji, kjer bi bilo primerno urejati parkirišča, usklajeno z vidika sprejemljivosti za naravo, krajino, socialno sprejemljivost.

Delovna verzija študije je dostopna: Delovno gradivo_Študija parkirni površin na Kraškem robu_POSEIDONE

1. Delavnica: GABROVICA 17.4.2024

Vabilo_invito Gabrovica 17.4.2024

Predstavitev projekta Poseidone 17.4.2024

Predstavitev študije in pregled posameznih območij 17.4.2024

2. Delavnica: DOL PRI HRASTOVLJAH 22.4.2024

Vabilo_invito Dol pri Hrastovljah

Predstavitev projekta Poseidone 22.4.2024

Predstavitev študije in pregled posameznih območij 22.4.2024

3. Delavnica: GRAČIŠČE 23.4.2024

Vabilo_Invito Gračišče 23.4.2024

Predstavitev projekta Poseidone Gračišče 23.4.2024

Predstavitev študije in pregled posameznih območij 23.4.2024

 • Ureditev območja namenjenga parkiranju: gre za ukrep trajnostnega urejanja prometa, ki je pomembno z vidika okolju in naravi prijaznega dostopa do območij Natura 2000. Poudarek je na zelenih rešitvah, ter ustrezni umestitvi v prostor na način, da ni bistvenega negativnega vpliva na doseganje varstvenih ciljev ali pa so ti vplivi minimalni.
 • Postavitev števca avtomobilov na eno izmed parkirišič: namen je ugotoviti obiskanost območja in pritisk avtomobilov na to območje.
 • Postavitev postaj za servis in polnjenje električnih koles: spodbuja uporabo koles za obiskovanje Kraškega roba. Gre za dodatno obogatitev turistične ponudbe podeželja.

V času trjanja projekta bodo izvedeni razni dogodki in delavnice namenjene ozaveščju ljudi o pomenu ohranjanja biotske raznovrstvnosti.

Več informacij o projektu je dostopnih na: Projekt Poseidone, Interreg Italia-Slovenia

Dodatne informacije:

Tina Primožič, vodja projekta

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

 

 

Aktualni projekti