Search
Close this search box.

Institucije regionalne politike

Regionalni razvoj

Politika regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanja razvojne potenciale in premaguje razvojne ovire v vseh slovenskih razvojnih regijah, ki so temeljne funkcionalne teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, ki so obenem tudi statistične regije z enakim imenom. Župani regije so oktobra 2018 podali pobudo, naj se Obalno-Kraška razvojna regija preimenuje v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras, vendar do tega še ni prišlo.

Razvojne odločitve na ravni razvojne regije sprejemata razvojni svet regije in svet regije. Splošne razvojne naloge v regiji opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program ter na regionalni ravni opravlja nekatere druge razvojne naloge države v javnem interesu.

Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta pristojno ministrstvo in razvojni svet regije.

 

Svet Obalno-Kraške razvojne regije – Svet regije Istra-Brkini-Kras

V Svetu regije so županje in župani osmih občin ter predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Sodelujoče občine so: Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana in Mestna občina Koper. Svetu v letu 2024 predseduje sežanski župan Andrej Sila. Sestava sveta regije je podrobneje predstavljena v spodnji tabeli.

Občina Sežana Andrej Sila, predsednik
Občina Ankaran Gregor Strmčnik, namestnik predsednika
Občina Divača Alenka Štrucl Dovgan
Občina Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek
Občina Izola Milan Bogatič
Občina Komen mag. Erik Modic
Mestna občina Koper Aleš Bržan
Občina Piran Andrej Korenika
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Andrea Bartole

Med nalogami sveta regije so potrditev regionalnega razvojnega programa, izbor regionalne razvojne agencije in nadzor opravljanja njenih nalog, imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v razvojni svet regije in Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav.

Svet regije je na 4. redni seji v letu 2018, ki je potekala 9. 10. 2018, sprejel odločitev o preimenovanju Obalno-Kraške razvojne regije v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras. Skladno s tem se je Svet južnoprimorske regije preimenoval v Svet regije Istra-Brkini-Kras, Razvojni svet južnoprimorske regije se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras, Regijska razvojna mreža Južne Primorske v Regijsko razvojno mrežo Istra-Brkini-Kras, Regionalna razvojna agencija Južna Primorska pa se je preimenovala v Regionalno razvojno agencijo Istra-Brkini-Kras.

Poslovnik Sveta regije_27.11.2019

 

Razvojni svet Obalno-Kraške razvojne regije – Razvojni svet Istra-Brkini-Kras

Razvojni svet regije usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa, ga sprejme in spremlja njegovo izvajanje. Sodeluje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva, nevladnih organizacij, drugih razvojnih institucij in narodne skupnosti. Občinski sveti osmih občin so v letu 2021 potrdili kandidatno listo članov novega razvojnega sveta regije za programsko obdobje 2021-2027. Ustanovna seja je potekala 15. 12. 2021, na kateri sta bila izvoljena predsednik in podpredsednik ter potrjen poslovnik o delu razvojnega sveta.

V spodnji tabeli je predstavljena nova sestava sveta po lokalnih volitvah jeseni 2022.

Mestna občina Koper Aleš Bržan, župan – predsednik
TECHNOBELL d.o.o. Koper, Inženiring inovativnih tehnologij Marko Živec, direktor – podpredsednik
Občina Ankaran Barbara Švagelj, podžupanja
Občina Divača Mario Benkoč, občinski svetnik
Občina Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, županja
Občina Izola Milan Bogatič, župan
Občina Komen Goran Živec, občinski svetnik
Občina Piran Andrej Korenika, župan
Občina Sežana Andrej Sila, župan
Primorska gospodarska zbornica Robert Rakar, direktor
MAESTRAL, posredovanje in organizacija v turizmu ter gradbeni inženiring, d.o.o. Portorož Andrej Babnik, direktor
Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran Pavel Lovrečič, predsednik
Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola Rajko Kodrič, predsednik
Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper Sergej Pinter, predsednik
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana Andrej Kos, član upravnega odbora OOZ Sežana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Majda Brdnik, svetovalka specialistka, Kmetijska svetovalna služba Sežana
Kulturno izobraževalno društvo PiNA Nena Bibica, vodja projektov
Otok, Zavod za razvijanje filmske kulture, Izola Lorena Pavlič, direktorica
Associazione Communità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano – Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran in Zveza kulturnih društev Piran Andrej Rojec, strokovni sodelavec
Zavod Dobra pot, Zavod za kulturo in sonaravno delovanje, Vremski Britof Nava Vardjan, direktorica
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Andrea Bartole, vodja službe
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. Aleš Vodičar, direktor

Poslovnik_razvojnega_sveta_regije_15.12.2021.pdf

 

V okviru Razvojnega sveta Istra-Brkini-Kras delujejo štirje odbori, katerih člani sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Odbori obravnavajo tematska področja gospodarstva, turizma, družbenega razvoja, varovanja okolja, urejanja prostora, gradnje infrastrukture, zaščite narave, razvoja podeželja, kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V odborih so predstavniki institucij, lokalnih skupnosti, državnih organov in strokovnjaki posameznih področij.

Delo po odborih:

Člani odbora za gospodarstvo in turizem

Člani odbora za družbeni razvoj

Člani odbora za prostor, okolje in infrastrukturo

Člani odbora za podeželje, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in naravo

 

Regijska razvojna mreža Istra-Brkini-Kras

V razvojni regiji deluje tudi regijska razvojna mreža, v kateri sodelujejo različne razvojne institucije. Te dajejo pobude razvojnemu svetu regije, povezujejo se pri pripravi in izvajanju regijskih projektov, delujejo tudi izven regije. V regijsko razvojno mrežo je v programskem obdobju 2021-2027 vključenih 15 institucij:

 1. Regionalni razvojni center Koper
 2. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.
 3. Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.
 4. Univerza na Primorskem
 5. Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 6. Inkubator d.o.o. Sežana
 7. Primorska gospodarska zbornica
 8. Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola
 9. Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 10. Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran
 11. Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
 12. Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 13. Ljudska univerza Koper
 14. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 15. Središče Rotunda, Koper, so.p.

 

Regionalna razvojna agencija Obalno-Kraške regije – Regionalna razvojna agencija Istra-Brkini-Kras

Regionalni razvojni center Koper je nosilec regionalne razvojne agencije v programskem obdobju 2021-2027. Svet regije je sprejel sklep o izboru nosilca na drugi korespondenčni seji v letu 2020, dne 5. 10. 2020.

Regionalni razvojni center Koper opravlja v tej vlogi razvojne naloge v javnem interesu oz. splošne razvojne naloge. Poleg priprave regionalnega razvojnega programa oblikuje regijske projekte, vzpostavlja regijska partnerstva za njihovo izvedbo, nudi administrativno podporo svetu regije, razvojnemu svetu regije in regijski razvojni mreži, obvešča deležnike in jim svetuje pri prijavah na razpise, skrbi za promocijo regije, prenos znanja in dobrih praks.

 

Aktualni projekti