Search
Close this search box.

REGIONALNI RAZVOJ

Regionalni razvojni program

Politika regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanja razvojne potenciale in premaguje razvojne ovire v vseh slovenskih razvojnih regijah, ki so temeljne funkcionalne teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, ki so obenem tudi statistične regije z enakim imenom. Župani naše regije so oktobra 2018 podali pobudo, naj se Obalno-Kraška razvojna regija preimenuje v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras.

Razvojne odločitve na ravni razvojne regije sprejemata razvojni svet regije in svet regije. Splošne razvojne naloge v regiji  opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program ter na regionalni ravni opravlja nekatere druge razvojne naloge države v javnem interesu.

Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in razvojni svet regije.

 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2007 – 2013

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014 – 2020

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021 – 2027

 

Regionalni prostorski plan

Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno in celovito. Je ogledalo družbe, saj vse naše ravnanje, ekonomsko, družbeno in individualno, pušča sledi v prostoru. Odseva kulturo, identiteto in stanje duha v družbi, našo preteklost in možnosti za prihodnost. V njem se odražata uspešnost gospodarskega in socialnega razvoja ter kakovost upravljanja prostorskih potencialov. Odločanje o gradnji in rabi prostora je podrejeno spoštovanju pravil, ki zagotavljajo varstvo prostora kot ključnega vira za razvoj skupnosti.

Urejanje prostora na regionalni ravni je ključnega pomena za skladen regionalni in uravnotežen prostorski razvoj države. Instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni je regionalni prostorski plan (RPP), prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte.

Z letom 2023 se je pričela priprava prve generacije regionalnih prostorskih planov v Sloveniji, pri čemer imajo regionalne razvojne agencije vlogo pripravljavca. Regionalni razvojni center Koper kot pripravljavec opravlja predvsem organizacijske in koordinacijske naloge.

Aktualni projekti