Search
Close this search box.

DRP – Državni razvojni program 2007-2013

DRP – Državni razvojni program 2007-2013 in na njem temelječi strateški dokumenti

Načrtovanje razvojnega cikla države (gospodarskega, socialnega, okoljskega, političnega, kulturnega, pravnega, …) ni nikoli zaključena zgodba. Odločanje o razvojnih politikah pomeni na začetku spoznavanje ključnih problemov in vizij za njihovo reševanje. Na podlagi tega se začne s časovno opredelitvijo razvojnega obdobja, nadaljuje z iskanjem najustreznejših rešitev in pripravo programskih dokumentov, opredeljevanjem finančnega okvira in se zaključi s politično potrditvijo. Ključnega pomena za kakovost končnega dokumenta je redno vključevanje civilne družbe in partnerski pristop pri vodenju celotnega procesa razvojnega načrtovanja. 


Odkar je Slovenija članica Evropske unije, se vključuje tudi v razvojno načrtovanje, ki je dogovorjeno v okviru EU. V finančni perspektivi EU 2000-2006 se je Slovenija vključila s pripravo Državnega razvojnega programa 2001-2006 in sklenitvijo mednarodne pogodbe z Evropsko komisijo – Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006. Zato smo se pri načrtovanju razvojnih investicij države v obdobju 2007-2013 že lahko učili tudi iz lastnih izkušenj in – tudi – na lastnih napakah.


Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 (DRP) je Vlada RS sprejela že julija 2004.  Na podlagi novih okoliščin, doma in v EU, je bil načrt priprave DRP dopolnjen s sklepom Vlade RS  junija 2005. V začetni fazi priprave so bile pripravljene analitične in raziskovalne podlage, sledilo je usklajevanje sektorskih prispevkov in začete so bile aktivnosti za pripravo in usklajevanje prispevkov regij. DRP je bil zastavljen kot proces in kot dokument. V okviru projekta DRP kot procesa so bile sprejete mnoge razvojne odločitve v pogajanjih z Evropsko komisijo. S programom priprave DRP je bila začeta, s sprejetjem predloga DRP pa zaključena usklajena priprava sklopa programskih dokumentov za izvajanje finančne perspektive 2007–2013. Vzporedno je nevladna institucija vrednotila DRP z vidika njegovega vpliva na trajnostni razvoj in pripravila  Strateško presojo vpliva DRP na trajnostni razvoj. Državni zbor Republike Slovenije je v tem času sprejel predloga državnih proračunov 2008 in 2009 in sveti regij so sprejeli regionalne razvojne programe za obdobje 2007-2013 v 12 razvojnih regijah. Na celotni vertikali: EU–nacionalna raven–regionalna raven je bila s tem dosežena medsebojna usklajenost posameznih programov.


Postopek priprave DRP je potekal v daljšem časovnem obdobju, v katerem je bil najprej izdelan prvi osnutek DRP (april–maj 2006), ki je služil kot podlaga za začetek usklajevanja z regijami in EU ter z nevladnim sektorjem. Ko je bilo okvirno neformalno usklajevanje z Evropsko komisijo in 12 razvojnimi regijami opravljeno, je DRP prešel v fazo drugega osnutka DRP (oktober 2006). Sledila je javna razprava in dodatno usklajevanje z nevladnim sektorjem ter usklajevanje strateških dokumentov z EU (Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013,Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013). Na podlagi strateških dokumentov so bili pripravljeni in usklajeni številni operativni programi kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013 v Republiki SlovenijiProgram razvoja podeželja 2007–2013 in Program razvoja ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013. Sočasno je tekla priprava regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007-2013 in njihovih izvedbenih načrtov za obdobje 2007-2009. Ciklus priprave programskih dokumentov zaključuje Državni razvojni program 2007-2013, ki ga je sprejela Vlada RS 20. marca 2008.


Najširši vsebinski okvir za pripravo DRP predstavlja Strategija razvoja Slovenije. Skladno z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti je DRP izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja. Sprejete strateške usmeritve in razvojne prioritete operativno razdela na indikativno finančno ovrednotene programe, pri čemer upošteva oziroma zajame tudi vse druge dokumente razvojnega načrtovanja, ter za njih predvidi tudi ustrezne (nacionalne in mednarodne, javne in zasebne) vire financiranja. Je instrument za prevedbo strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne razvojno-investicijske programe.

Povezave:
–  Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
–  National Development Programme of the Republic of Slovenia for 2007–2013
– Poročilo o vključevanju javnosti v pripravo predloga državnega razvojnega programa 2007-2013 in odzivih na prejete pripombe
– Presoja vplivov Državnega razvojnega programa 2007–2013 na trajnostni razvoj
– Arhiv projekta priprave DRP
Vir: http://www.svlr.gov.si/index.php?id=1182

Aktualni projekti