Search
Close this search box.

Finančne spodbude malih vrednosti – vavčerji za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij!

 LOGOTIPI SPOT

 

Finančne spodbude malih vrednosti – vavčerji za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v letošnjem letu uvedel nov program enostavnih spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, t.i. vavčerji. Vavčerji manjšim podjetjem omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sredstev, s pomočjo katerih MSP lahko krepijo konkurenčnost in kompetence ter tako povečajo dodano vrednost na zaposlenega.

Posebnosti teh spodbud so: hitra obravnava, na voljo so skozi vse leto, brezplačna pomoč in svetovanje pri pridobitvi vavčerjev preko SPOT svetovalcev. S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, letno lahko posamezno podjetje koristi 3 vavčerje oziroma do maksimalno 30.000 € vrednosti. Za določena vsebinska področja vavčerjev so upravičeni stroški že od 1.1.2019 oziroma od datuma, določenega v posameznem pozivu.

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je trenutno objavljenih 11 pozivov vavčerjev za naslednja vsebinska področja:

 1. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 2. Vavčer za certifikate kakovosti
 3. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 4. Vavčer za pripravo digitalne strategije
 5. Vavčer za digitalni marketing
 6. Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih
 7. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 8. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah
 9. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 10. Vavčer za kibernetsko varnost
 11. Vavčer za preoblikovanje družb

Za prijavo na javnih pozivih lahko kandidirajo:

–         mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS (s.p., gospodarske družbe, zadruge),

–         podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega (kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje),

–         podjetje ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti do javnih organov in organizacij,

–         podjetje mora upoštevati pravilo državne finančne pomoči »de minimimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju prijavitelja in povezanim družbam v obdobju 3 zaporednih let ne sme preseči 200.000 EUR.

Projekt, za katerega podjetje zaproša za sofinanciranje, mora ustrezati namenu in predmetu poziva, zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem posameznega poziva, pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni (vsaj tri ponudbe), aktivnosti po projektu morajo biti skladne z upravičenimi stroški po posameznem pozivu.

Podjetje odda poenostavljeno vlogo na dveh straneh (prijavni obrazec 1 s prilogami) po pošti na naslov Slovenskega podjetniškega sklada in izpolnjen obrazec 2 – izjavo prijavitelja. K vlogi mora priložiti:

–         potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (e-davki FURS), največ 5 dni pred oddajo vloge,

–         potrdilo o predloženih obračunih: REK, DDV (e-davki), največ 5 dni pred oddajo vloge,

–         seznam ponudnikov in prejete ponudbe (vsaj 3) ali dokazila o gospodarnem ravnanju. 

Slovenski podjetniški sklad v roku 15 dni odgovori prijavitelju in sledi podpis pogodbe o sofinanciranju. Po podpisu pogodbe ima prijavitelj v skladu s pogodbo določen rok za izvedbo aktivnosti (6 mesecev ali 12 mesecev, odvisno od vavčerja). Po zaključenih aktivnostih prijavitelj predloži SPS zahtevek z dokazili:

–         račun izvajalca, ki mora biti izdan v upravičenem obdobju (DDV ni upravičen strošek),

–         potrdilo o plačilu računa izvajalca pred oddajo zahtevka (bančni izpisek),

–         dokazila, da je bil predmet javnega poziva izveden – ta dokazila se razlikujejo glede na vsebino vavčerja (pridobljen ali obnovljen certifikat kakovosti, listina o zaščiti intelektualne lastnine, tržna raziskava, potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci/srečanju/sejmu), po potrebi tudi slikovno gradivo. 

V nadaljevanju predstavljamo namen posameznih vavčerjev.

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine je namenjen za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov v zvezi s pridobitvijo patentov, zaščite znamk, modelov. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

Vavčer za pridobitev certifikatov je namenjen za sofinanciranje stroškov priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije okoljske izjave, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

Na področju digitalizacije so na voljo vavčerji za:

–         izdelavo digitalne strategije za digitalno preobrazbo,

–         kibernetska varnost za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test,

–         usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc: skupinsko, individualno,

–         digitalni marketing (nova spletna stran, mobilna aplikacija, lastna spletna trgovina, lastna rezervacijska platforma).

 

Prijaviti se je možno samo 1-krat za vsako aktivnost. Besedilo razpisov in razpisne dokumentacije za posamezni vavčer so dosegljivi na:

 

 • Vavčer za pripravo digitalne strategije:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86

 • Vavčer za kibernetsko varnost:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88

 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84

 

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih je namenjen spodbujanju MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše prepoznavnosti MSP, njegovih dosežkov, izdelkov oz. storitev  s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, potrebna je aktivna udeležba, kar pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. Sejmi in dogodki v okviru sejmov niso predmet tega vavčerja.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na: 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79

 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je namenjen za sofinanciranje stroškov tržne raziskave tujega trga z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na  tujih trgih, s čimer povečuje konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na: 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah je namenjen spodbujanju podjetij k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in iskanje novih poslovnih priložnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih za povečanje konkurenčnosti podjetja.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na: 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini je namenjen spodbujanju  udeležbe podjetij na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, da predstavijo svoje izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte in povečajo možnosti za sklepanje poslov, spoznajo svojo konkurenco ter trende v panogi, izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81

Vavčer za preoblikovanje družb je namenjen sofinanciranju stroškov izvajalcev za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarskih stroškov, stroškov revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja pri statusnemu preoblikovanju podjetij.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je dosegljiva na: 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89.

Podjetja, ki ste na kateri izmed navedenih področjih aktivna, priporočamo, da izkoristite ugodnosti, ki jih Slovenski podjetniški sklad namenja mirko, malim in srednje velikim podjetjem.

Svetovalci SPOT svetovanje Obalno-kraške regije smo vam na voljo za dodatna pojasnila in  pomoč pri pripravi vloge. Pokličite nas na telefonsko številko 05 662 58 34, ali nam pišite na meil: spot.obalnokraske@gmail.com, ali pa nas obiščite na sedežu SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije, Ferrarska 2, v Kopru (PGZ, Ogrlica) in pri vseh partnerjih projekta.

 

Literatura in viri: 

–              Slovenski podjetniški sklad, prezentacije

–              Slovenski podjetniški sklad, https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi)

Avtor članka:

Marija Rogan Šik, Primorska gospodarska zbornica (SPOT svetovanje Obalno-kraške regije)

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Aktualni projekti