Search
Close this search box.

InnoCite

Kako izboljšati konkurenčnost malih in srednjih mest v zaledju velikih alpskih urbanih centrov

eurrcalpine-spaceinno-cite

RRC Koper sodeluje pri mednarodnem projektu InnoCite, ki se/se bo izvajal med julijem 2008 in junijem 2011 v okviru EU progama za Območje Alp. Projekt je priložnost, da se za mesto Koper dopolni program za dvig konkurenčnosti in izboljšanje kvalitete življenja v mestu ob sodelovanju ključnih akterjev – ponudnikov storitev, zbornic in MO Koper, kot tudi priložnost, da se lokalni akterji seznanijo z dobrimi praksami v drugih sodelujočih okoljih, da se promovirajo dobre rešitve mesta Koper v širšem prostoru. Konec marca bo v Kopru potekal mednarodni sestanek projektnih partnerjev.

EU program Območje Alp

EU program za Območje Alp 2007-2013 sodi v okvir Evropskega teritorialnega sodelovanja (Cilj 3 za regionalno politiko za obdobje 2007-2013). Skupaj z ostalimi 13 programi si prizadeva za transnacionalno sodelovanje med evropskimi regijami na področju krepitve konkurenčnosti in privlačnosti na trajnosten način. Program ima naslednje prednostne naloge: Konkurenčnost in privlačnost, Dostopnost in povezljivost, Okolje in preprečevanje tveganj.

Pričakovani rezultati InnoCite projekta

Na mednarodni ravni bodo sodelujoča mala in srednje velika mesta s projektom pridobila pridobila:

  • orodje za analizo ključnih dejavnikov uspeha in neuspeha;
  • orodje za transnacionalno primerjanje – na podlagi merljivih kazalcev uspešnosti,
  • načrtovalsko orodje za razvoj trgovine in storitev;
  • orodje za pomoč pri sprejemanju odločitev glede razvoja MSP.

Programsko podprta orodja in metodološke smernice bodo podlaga za skupno strategijo teritorialnega razvoja, usmerjene v krepitev konkurenčne prednosti majhnih in srednje velikih mest. Eden pomembnih rezultatov bo tudi krepitev partnerstev, ki bodo na daljši rok omogočila malim in srednje velikim mestom preboj in privabljanje vlagateljev ter pripravo usklajenih strategij prostorskega razvoja.

Ob koncu bo pripravljena politična deklaracija – »Charta«, ki jo bodo podpisali predstavniki sodelujočih partnerjev ter bo simbol politične zavezanosti rezultatom projekta, kot tudi podlaga za konkretno prihodnje sodelovanje.

Partnerji

Vodilni projektni partner je Zbornica za trgovino in industrijo Lyon (Francija), Oddelek za trgovino, storitve in turizem. Ostali partnerji so Regijska uprava Franche-Comte, Regija Lombardija – Direkcija za trgovske sejme in trge, Bavarsko Ministrstvo za ekonomske zadeve, infrastrukturo, transport in tehnologijo, SIR – Salzburški inštitut za regionalno planiranje in stanovanjsko gospodarstvo, Pokrajina Spodnja Avstrija – Oddelek za prostorsko planiranje in regionalno politiko, in Regionalni razvojni center Koper (Regionalna razvojni agencija Južna Primorska).

Spletna stran projekta:

www.innocite.eu


pdf Porocilo 1Faza MO Koper – dop.pdf
pdf Poročilo 2-faze 19-11-2010.pdf
pdf Poročilo Geodetski inštitut RRC_Koper.pdf

Aktualni projekti