Search
Close this search box.

Izvedbeni načrt 2010 2012

31.07.2009
POZIV ZA POSREDOVANJE PROJEKTOV ZA IZVEDBENI NAČRT 2010−2012

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v Uradnem listu RS (št. 44, 12. 6. 2009) objavila Javni razpis za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010−2012. Predmet razpisa je sofinanciranje priprave Izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010−2012. Izvedbeni načrt je podlaga za izvajanje regionalnega razvojnega programa, temeljnega programskega dokumenta na ravni regije, ki v obdobju 2007−2013 določa njene prednostne razvojne naloge. Projektni predlogi, navedeni v izvedbenem načrtu, se morajo nanašati na vsebine Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2007−2013, izkazovati morajo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture.

Obvezne vsebine projektnih predlogov:

  • nosilci izvajanja,
  • cilji projekta s pripadajočimi aktivnostmi in stroški,
  • terminski načrt izvedbe za programsko obdobje,
  • načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebej izkazanimi sredstvi Evropske unije, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,
  • geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal.
  • Po sklepu Sveta regije, sprejetem na seji 10. junija 2009, je najnižja vrednost projektov, ki bodo navedeni v izvedbenem načrtu, 200.000,00 EUR.

RRC Koper kot pooblaščena Regionalna razvojna agencija za Južno Primorsko, ki koordinira pripravo dokumenta, poziva vse zainteresirane, da pošljejo predloge upravičenih projektov v obliki, predpisani z Javnim razpisom, do konca julija na naslov:info@rrc-kp.si
.

Podrobnejše informacije o pripravi Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Južne Primorske, o zahtevah za uvrstitev v izvedbeni načrt, o formatu priprave projektnega predloga in drugih podrobnostih dobite na RRC Koper, Župančičeva 18, Koper, elektronska pošta:

Aktualni projekti