Search
Close this search box.

Javni poziv k predložitvi projektnih predlogov za izvedbeni načrt RRP Južne primorske za obdobje 2013-2015

 MGRT slo

 

ESS SLO logo

Regionalni razvojni center Koper – Regionalna razvojna agencija Južna Primorska objavlja

 JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA

IZVEDBENI NAČRT RRP JUŽNE PRIMORSKE ZA OBDOBJE 2013-2015

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Uradni list RS št. 104, 13. 12. 2013).Predmet javnega povabila je sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju IN).

V izvedbenem načrtu južnoprimorske razvojne regije bodo navedeni projekti regionalnega pomena, ki bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest in/ali izboljšanju stanja okolja, k uresničevanju ciljev Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju RRP) Južne Primorske za obdobje 2007-2013 in bodo upoštevali državne razvojne usmeritve.

Ključni elementi RRP Južne Primorske 2007-2013 so:

 

PRIORITETA 1: Znanje in tehnološki razvoj za razvoj gospodarstva

PRIORITETA 2: Infrastruktura za trajnostni razvoj

 

1. Program Gospodarstvo:

 • Ukrep 1: Povezovanje za tehnološki razvoj (podpora razvoju podjetništva: tehnološki park, poslovne cone, finančni instrumenti; razvoj proizvodov in storitev; povezovanje za nastope na trgih)
 • Ukrep 2: Povezanost regije navzven (gradnja cestne, železniške, pomorske, informacijske infrastrukture)
 • Ukrep 3: Razvoj turističnih storitev (turistična in podporna infrastruktura, povezovanje in razvoj storitev; vzpostavitev destinacijskega menedžmenta)

 

2. Program Človeški viri:

 • Ukrep 1: Znanje za gospodarstvo (poklicno in vseživljenjsko učenje; univerzitetno izobraževanje in raziskovanje; razvoj infrastrukture – regionalna štipendijska shema, univerzitetni kampus)
 • Ukrep 2: Kakovostne družbene storitve (izboljšanje dostopnosti družbenih storitev; vzpostavljanje infrastrukture, programi za marginalizirane skupine; povezovanje kulturnih dejavnosti; čezmejno sodelovanje)

 

3. Program Podeželje, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo:

 • Ukrep 1: Povezovanje ponudbe s trgi (povezovanje pridelave s predelavo, trženje)
 • Ukrep 2: Razvoj novih produktov, storitev, ohranjanje starih, spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja (modernizacija kmetijskih gospodarstev)
 • Ukrep 3: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov

 

4. Program Okolje in okoljska infrastruktura:

 • Ukrep 1: Trajnostna mobilnost v regiji (vzpostavitev trajnostne mobilnosti)
 • Ukrep 2: Učinkovite javne storitve (gradnja okoljske infrastrukture: odvajanje komunalnih odpadnih vod, oskrba s pitno vodo, sistem celovitega ravnanja z odpadki)
 • Ukrep 3: Učinkovito načrtovanje v prostoru z regionalnimi podpornimi aktivnostmi (revitalizacija urbanih in ruralnih naselij; informacijska podpora prostorskemu planiranju; novi prostorski plani)
 • Ukrep 4: Sodelovanje z državo pri skupnih nalogah (ohranjanje narave in biodiverzitete – upravljanje zavarovanih območij; varovanje, raba in upravljanje voda, varovanje okolja v regiji)
 • Ukrep 5: Energetika (ukrepi za učinkovitejšo rabo energije)
 • Ukrep 6: Upravljanje z obalnim območjem (prostorsko urejanje)

 

RRP Južne Primorske 2007-2013 je objavljen na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper: http://www.rrc-kp.si/sl/regionalni-razvoj/rrp.html.

V izvedbenem načrtu bodo projekti, izbrani po naslednjih kriterijih:

 • kriteriji po Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud,
 • kriteriji po Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,  
 • kriteriji glede na upravičene namene.

Kriteriji so objavljeni v prilogi k pozivu.

Projekti, ki bodo uvrščeni na prednostni seznam, se bodo lahko prijavili na 8. javni poziv v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.

Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Upravičeni nameni 8. javnega poziva bodo naslednji:

 1. (1a) ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
 2. (1b) prometna infrastruktura,
 3. (2a) okoljska infrastruktura,
 4. (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
 5. (3a) razvoj urbanih naselij,
 6. (3b) socialna infrastruktura.

 

Projektne predloge bo treba oddati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Regionalnega razvojnega centra Koper. V njem je treba navesti vrsto in naziv projekta, nosilca in partnerje, prioritete in ukrepe RRP ter razvojne prioritete in prednostne usmeritve operativnega programa, na katerega se nanaša, cilje in ciljne skupine, rezultate in učinke, projekt je treba opisati, navesti aktivnosti s terminskim načrtom in vrednostjo, zapisati finančni načrt ter opredeliti geografsko lokacijo projekta.

Prijavitelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da se s sredstvi sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli. Najmanj 15 % (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo) mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.

Regionalni razvojni center Koper kot pooblaščena Regionalna razvojna agencija za Južno Primorsko, ki koordinira pripravo dokumenta, poziva vse zainteresirane, da pošljejo predloge upravičenih projektov v obliki, predpisani z javnim pozivom, do vključno 6. januarja 2014 na naslov: larisa.kunst@rrc-kp.si.  

Javni poziv in ostala dokumentacija so objavljeni na spletnem naslovu: www.rrc-kp.si pod rubriko Aktualno, Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015pa na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo :

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1003.

Podrobnejše informacije o pripravi Izvedbenega načrta RRP Južne Primorske za obdobje 2013-2015 so na voljo v Regionalnem razvojnem centru Koper, v Ulici 15. maja 19, v Kopru, po telefonu: 05 663-75-80 (Larisa Kunst) ali po elektronski pošti larisa.kunst@rrc-kp.si in info@rrc-kp.si.

 

docIN_Priloga_1_Kriteriji_za_projekte_december_2013.doc

docObrazec_5_-_projektni_predlog.doc

Aktualni projekti