Search
Close this search box.

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/2007, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 15. in 16. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22, z dne 8. 5. 2015, Metodologije ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “CRP 2015” za izvedbo javnega razpisa v letu 2015, št. 012-1/2015-5, z dne 10. 7. 2015, Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) “CRP 2015” v letu 2015, št. 631-2/2015/4, z dne 24. 6. 2015 in soglasij Ministrstva za zdravje, št. 410-29/2015/6, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za kulturo, št. 631-2/2015/4, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 631-2/2015/8, z dne 14. 7. 2015, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 631-17/2015-14, z dne 14. 7. 2015 in št. 300-18/2015/6, z dne 15. 7. 2015, objavlja

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

več: https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/15/razp-crp-15.asp

Aktualni projekti