Search
Close this search box.

Občina Koper

Občina Koper grb

Občina Koper je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Je del obalno-kraške statistične regije. Meri 311 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 7. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 52.800 prebivalcev (približno 26.250 moških in 26.550 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 170 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,3 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 127 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 23 vrtcev, obiskovalo pa jih je 2.183 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 81 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 3.750 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.760 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

Vsak 24. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo je veljalo enako – vsak 24. prebivalec države je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 464 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 74 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 93.300 prihodov in 329.900 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,9 % vseh prihodov in 3,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu so bili v občini zbrani 403 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 51 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Povezava na spletno stran občine: Mestna občina Koper/Comune citta` di Capodistria
 
 

 
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občino in regijo.
Podatki za leto 2010 Občina Koper Občina Koper / JP Regija
Površina km2 311 20,39%
Število prebivalcev 52.548 42,15%
Število moških 26.165 42,02%
Število žensk 26.383 43,54%
Naravni prirast 113 104,63%
Skupni prirast 489 160,86%
Število vrtcev 23 40,35%
Število otrok v vrtcih 2.090 46,77%
Število učencev v osnovnih šolah 3.693 44,61%
Število dijakov (po prebivališču) 1.808 43,73%
Število študentov (po prebivališču) 2.219 40,33%
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 22.590 42,69%
Število zaposlenih oseb 21.873 48,98%
Število samozaposlenih oseb 2.181 38,18%
Število registriranih brezposelnih oseb 1.840 40,03%
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.546,71 111,30%
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 994,8 108,60%
Število podjetij 5.318 43,14%
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.312.343 66,00%
Število stanovanj, stanovanjski sklad 22.980 41,13%
Število osebnih avtomobilov 30.296 42,63%
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 23.683 42,13%
 

Aktualni projekti