Search
Close this search box.

MSP-MED – WP3 Uporaba in izmenjava podatkov

 

V okviru projekta MSP-MED bo v petek, 2.4.2021 ob 10.00 uri potekal sestanek, ki bo namenjen izvajanju delovnega sklopa WP3 Uporaba in izmenjava podatkov, katerega cilj je podpreti izvajanje pripravo Pomorskega Prostorskega Plana (PPP) in skladno z njim tudi Regionalnega prostorskega plana (RPP)  Cesta Koper – Izola. Dogodek bo potekal virtualno, preko aplikacije ZOOM.

 

Podrobnejša vsebina dogodka:

  • Predstavitev okvirja: Projekt MSP-MED in njegovih aktivnosti,
  • Predstavitev Regionalnega prostorskega plana (RPP)  Cesta Koper – Izola,
  • Razprava: fokus bo natančnejša opredelitev vsebine WP2, pregled razpoložljivih podatkov in podatkovnih vrzeli oz. potreb po dodatnih strokovnih podlagah – za območje priprave RPP

 

O projektu MSP-MED

Ministrstvo za okolje in prostor v Sloveniji zaključuje postopek priprave MSP. Osnutek je bil dan v javno predstavitev in obravnavo, ki je potekala do konca februarja. PPN se pripravlja  za celoten akvatorij pod nacionalno jurisdikcijo in priobalni pas morja. Vključuje  tudi interakcije med kopnim in morjem ter sinergije MSP z načrtovanjem namenske rabe prostora. Slovenski partner MSP-MED bo ob upoštevanju procesa priprave PPP podrobneje obravnaval izbrano območje – Koprski zaliv. Vsebina bo pripravljena tako, da bo služila podrobnejši uskladitvi rešitev z občinsko ravnjo prostorskega načrtovanja ter kot vsebina Regionalnega razvojnega programa 2021-2021 v delu, ki se nanaša na urejanje obal ob Koprskem zalivu.

V okviru WP2 bo pripravljena strokovna podlaga za Programsko zasnovo za območje obalne ceste Koper-Izola.

V okviru WP3 – Uporaba in izmenjava podatkov, katerega del je tudi pričujoči sestanek, je vsebina dela opredeljena v naslednjem okviru:

Za podrobno načrtovanje PPP na območju Koprskega zaliva in njegovih obal še vedno obstajajo vrzeli v podatkih. Občini Koper in Izola trenutno pripravljata RPP – Regionalni prostorski plan območja obalne ceste Koper-Izola. Pomembne teme v tem okviru so okolje (narava, vidiki poplav, geologija, stabilnost klifov), kulturna dediščina in socialno-ekonomski (razvoj turizma) na območju. V predlaganem projektu bomo pripravili podatkovno bazo oz. izbrano strokovno podlago, ki bo zagotavljala kakovostne podatke, ki bodo kasneje vključeni v geoportal na nacionalni oz. lokalni ravni, obenem pa bodo uporabljeni pri pripravi RPP za območje obalne ceste.

Glavne aktivnosti WP3 bodo:

• organizacija delavnice z vsemi zainteresiranimi stranmi z namenom opredelitve prednostnih vprašanj za ustvarjanje podatkov;

• priprava podatkovne baze oz. strokovne podlage za izbrano temo.

Več informacij o projektu najdete na naslednji povezavi: https://mspmed.eu/

Aktualni projekti