Search
Close this search box.

NADREMA

Projekt NADREMA PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 N.A.Dre.Ma (North Adriatic Dredging Spoil Management) je akronim projekta z naslovom Metodologije ravnanja in ponovne uporabe bagranega materiala in sorodnih posegov pri gospodarjenju obale, luških bazenov in kanalov na čezmejnem območju severnega Jadrana.

italia   eu   slovenija

Prijavitelj projekta sodelovanja na italijanski strani je CSIM, Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, partner na slovenski strani pa Regionalni razvojni center Koper.

Cilji projekta N.A.Dre.Ma je nadaljevanje gospodarnega upravljanja zemeljskih izkopov, izkopanih z bagranjem (v nadaljevanju bagran material) ter spodbujanje njihove ponovne uporabe. Cilji so zastavljeni »dvotirno«;

Prvi, infrastrukturni del, predvideva optimizacijo učinkovitosti čistilne naprave za bagran material v Tržiču. Drugi del pa zadeva pridobivanje in širjenje znanja, oziroma izvedbo in predstavitev študije o prevzemanju evropskih direktiv v Italiji in Sloveniji ter raziskava o dobrih praksah na področju gospodarjenja z bagranim materialom ter ponovne uporabe odpadnega materiala.

Projekt predvideva izvajanje dejavnosti v Tržiču in Kopru v obdobju, njegova skupna vrednost znaša 1.100.000 EUR.

Partnerja CSIM iz Tržiča in RRC Koper bosta sodelovala v vseh fazah projekta, vendar na različnih področjih.

Projekt delno financira EU, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.


IZHODIŠČA ZA PROJEKT

Z direktivo 91-156-EGS je Evropska unija naložila državam članicam spodbujanje zmanjševanja končnih odpadkov za odstranjevanje z uporabo recikliranja, ponovne uporabe odpadnih snovi.

Italija je za to poskrbela s sprejetimi osnovnimi smernicami na temo v dekretu Ronchi (zakonski dekret 22/97), ki vključuje na listo odpadkov tudi bagran material (koda EWC 17 05 06), ki s tem preprečuje nalaganje nepredelanega izkopanega materiala na priobalnem obmorskem območju, to pa zavira običajne posege vzdrževanja ali poglabljanja trgovskih pristanišč in povzroča dejansko nevarnost za plovila in škodo gospodarskim sektorjem povezanimi s turizmom, športni plovbi in ribištvu.

V tem zakonskem okviru se je CSIM leta 2001 odločila za postavitev in upravljanje pilotnega projekta čistilne naprave za predelavo zemeljskega izkopa, ki izhaja iz izkopavanja morskih in lagunskih kanalov v pristojnosti dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK) in morja v pristojnosti državne uprave obmorskega pasa na območju Tržiča (Monfalcone) ter je to napravo namestila na pristaniško območje Lisert v Tržiču.

Ta naprava je trenutno edina take vrste v celotni deželi FJK in je bila zgrajene za predelavo odpadkov kot je bagran material, ki ga po predelavi lahko ponovno uporabimo kot surovino za najrazličnejše potrebe (za zasipanje, privzdigovanje cestišč, obnove naravnega okolja kot je obala itd.), s tem pa se zmanjša količina odpadkov, ki morajo biti prepeljani na pooblaščene deponije in pomaga pri varčevanju javnih virov za sodelujoče. Končni proizvod je kasneje kemično pregledan glede na uporabo omenjenega materiala.

Enako je Slovenija v okoljsko zakonodajo vključila zemeljski izkop na seznam odpadkov v Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98) ter nadaljnje spremembe in dopolnila.

V želji nadaljevanja prevzemanja skupnostnega prava, je cilj projekta N.A.Dre.Ma zagotoviti obalnemu čezmejnemu območju zgornjega Jadrana jasno opredelitev enotne metodologije in tehnike posegov pri upravljanju obale, luških bazenov in kanalov s pomočjo posodobitve obstoječega obrata v Tržiču in izvedbo čezmejne študije na to temo ter izmenjave dobrih praks v sodelovanju CSIM iz Tržiča in RRC iz Kopra.

Posodobitev obrata za predelavo v Tržiču je primeren odgovor na okoljske potrebe območja in varčevanja javne uprave in je hkrati znak učinkovitega izvajanja evropskih direktiv z možnostjo izvažanja v Slovenijo, še zlasti ob upoštevanju povečanega povpraševanja za oddajo materiala, izkopanega z bagranjem iz celotne dežele.

Neposredno korist iz tega projekta bodo imele čezmejne javne oblasti, ki skrbijo za plovnost kanalov in luških bazenov, kot tudi zasebni izvajalci povezani s pristaniško, turistično in rekreativno dejavnostjo ter tisti, ki spadajo v inducirano industrijsko dejavnost povezano z oskrbovanjem pristanišča. Poleg tega pa je to korist za čezmejne lokalne skupnosti, kajti predelava in ponovna uporaba predelanega materiala je tudi ekološko in gospodarsko ugodna rešitev, ki pripomore v trajnostnemu razvoju obravnavanega območja.

Od projekta N.A.Dre.Ma pa bodo posredno imeli korist tudi prebivalci čezmejnega obalnega območja s primernimi pristani, pozitivnimi gospodarskimi vplivi in višjo zaposlenostjo kot tudi širše družbene koristi okolja povezane s kakovostjo življenja.


SKUPNI CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt N.A.Dre.Ma i zastavlja izredno ambiciozen cilj določanja skupnih metod in tehnik posegov predelave bagranega materiala, ki bi lahko pripomogle k reševanju težav gospodarjenja plovnosti italijanskega in slovenskega primorja ob največjem možnem upoštevanju evropskih določil za to področje, in sicer s partnerstvom primorskih gospodarsko-industrijskih izvajalcev.

Podrobneje so skupni cilji projekta izvedba čezmejne primerjalno študijo glede stanja prevzemanja evropskih direktiv in dobrih praks na področju predelave bagranega materiala in ponovno uporabo odpadnega materiala, poleg tega pa tudi posodobitev edine čistilne naprave za bagran material v FJK, da bi zagotovili ustaljeno dnevno zmogljivost predelave materiala na najmanj 500 ton/dan.

Dejavnosti za doseganje ciljev, razvite v sodelovanju med CSIM in RRC KOPER, so predvidena “dvotirno” in sicer na področju infrastruktur, kot odgovor na območno povpraševanje ter pridobivanje in širjenje znanja s ciljem čim boljšega prevzemanja direktiv Evropske unije na tem področju.

Kar zadeva infrastrukture, bodo na čistilni napravi za bagran material opravljene spremembe za izboljšanje proizvodnega cikla. Te spremembe zadevajo fazo pranja in presejevanja.

Poleg te dejavnosti, je v projektu predvidena, na področju pridobivanja znanja in njegovega širjenja, izvedba študije glede prevzemanja evropskih direktiv glede predelave bagranega zemeljskega izkopa in posledice tega pri gospodarjenju priobalne plovnosti v Italiji in Sloveniji. Še zgolj študijo, katere cilj je objava dvojezične publikacije in bo poudarila težave povezane s trenutnimi in prihodnjimi potrebami po bagranju ter rednega vzdrževanja obale in luških bazenov v deželi FJK v Italiji in v Sloveniji. In sicer z iskanjem najboljših praks na mednarodni ravni na področju predelave bagranega materiala, ki bi bile primerne za območje projekta.

Kar zadeva neposredno širjenje informacij, je predvidena javna predstavitev dokumenta v Kopru z okroglo mizo, kjer bodo prisotni direktorji ali drugi predstavniki za to področje pri luških upravah, javnih organov za pomorstvo, gospodarjenje z obalo in okoljskega varstva dežele FJK in Republike Slovenije.

Nazadnje bodo informacije objavljene na internetnih straneh partnerjev projekta za čim večje, tudi neposredno, širjenje rezultatov študije.

pdf NADREMA-SLO.pdf

pdf NADREMTCHICA-IT.pdf

Aktualni projekti