Search
Close this search box.

Nepovratna sredstva za investicije na območju avtohtone narodne skupnosti

Predmet razpisa je podpora začetnim investicijam za namene:

 • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu
 • A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti
 • B – projekti podjetništva
 • C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 8.6.2015
Rok za oddajo: 29.6.2015 in 11.9.2015 do 14.00 ure
Predvidena višina sredstev: 4.600.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 75% upravičenih stroškov

 

Višina sredstev

Upravičenci

Po namenih A1, A2 so MSP-ji, za namen B so lahko tudi velika podjetja, kmetijska gospodarstva, samostojni podjetniki in zadruge.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za ukrep A1 ter A2:

 • gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnine
 • nakup strojev, mehanizacije in opreme. Možen je nakup tudi rabljenih strojev, ki so proizvedeni po 1.1.2010.

Upravičeni stroški za namen B:

 • nakup nepremičnin,
 • gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov,
 • nakup strojev in opreme
 • MPS –ji tudi stroški svetovanj v višini do 10% upravičenihs troškov,
 • Nakup nematerialnih naložb (patenti, licence, blagovne znamke,…) do največ 20% upravičenih stroškov projekta,

Upravičeni stroški za namen C:

 • strošek nakupa nove opreme, strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje oz. prenove, stroški nakupa objekta,
 • stroški promocijskih aktivnosti,
 • stroški zagona podjetja,
 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije. 

Upravičena območja investicij

Pogoji

Projekt ne sme biti začeti pred vložitvijo vloge na javni razpis. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki ni v lasti prijavitelja, mora imeti vlagatelj vsaj 5 letno pogodbo o najemu ter soglasje lastnika objekta. 

Višina subvencije 

Je odvisna od namena investicije ter lokacije. Znaša med 75% do 100%. Obrestna mera znaša 3 mesečni euribor + 0,8% letno.

Aktualni projekti