Search
Close this search box.

Občina objavila razpis za pomoč gospodarstvu

 

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper, s katerim stopa naproti mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki zaradi epidemije novega koronavirusa niso mogli poslovati oziroma so poslovali v omejenem obsegu. V proračunu je za ta namen zagotovila 400 tisoč evrov, rok za prijavo se izteče 26. marca.

Koprska občina bo v okviru javnega razpisa 300 tisoč evrov namenila subvencioniranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne obratovalne stroške. Do pomoči so upravičeni registrirane mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Mestne občine Koper. Ti morajo na dan oddaje vloge imeti poravnane vse zapadle obveznosti do občine in finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih določa zakon.

Vsak upravičenec lahko v okviru posameznega ukrepa vloži le eno vlogo (za en poslovni prostor). Najvišja višina dodeljene pomoči za subvencijo najemnine znaša 7.000 evrov, za subvencijo obratovalnih stroškov pa 2.000 evrov. Pomoč je namenjena izključno subvencioniranju stroškov, nastalih v času od 1. marca do 31. decembra 2020.

Med upravičene obratovalne stroške štejejo stroški za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve in porabo vode, medtem ko davek na dodano vrednost in druge dajatve, stroški čiščenja in čistilnega materiala, storitev upravnika, zavarovanja, zamudnih obresti in drugi stroški niso upravičeni.

Rok za oddajo vlog je 26. marec. Za dodatne informacije se obrnite na tajnistvo.UGDOP@koper.si (s pripisom »za JR gospodarstvo«) oziroma v času uradnih ur pokličite na telefonsko številko 05 6646 330. Informacije o razpisu so na voljo tudi na Regionalnem razvojnem centru (SPOT svetovanje: Vlasta Starc, 05 6637 582), Primorski gospodarski zbornici Koper (Alin Maršič, 05 6625 830) in Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper (Andreja Kozlovič, 05 6139 013).

Razpisna dokumentacija vključno z obrazci je dostopna na https://www.koper.si/public_tender/javni-razpis-za-dodelitev-financnih-sredstev-za-blazenje-posledic-epidemije-covid-19-na-podrocju-gospodarstva-v-mestni-obcini-koper/.

 
Datum objave:

Aktualni projekti