Search
Close this search box.

Organizacijska struktura (RRP 2007 – 2013)

Svet regije
Svet Južno-Primorske regije je bil ustanovljen na 6. seji Sveta Regionalne razvojne agencije Južna Primorska 18. novembra 2005. Sestavljajo ga župani osmih južnoprimorskih občin. Predsednik v letu 2011 je hrpeljsko-kozinski župan Zvonko Benčič Midre, njegov namestnik pa je divaški župan Drago Božac. Njun mandat traja eno leto. Svet regije opravlja več nalog. Med drugim sprejema regionalni razvojni program in potrjuje njegov izvedbeni načrt, potrjuje kriterije prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, predstavlja regijo in sodeluje z regijami drugih držav.

Regionalni razvojni svet
Regionalni razvojni svet Južno-Primorske regije se je sestal na ustanovni seji 22. februarja 2006. Šteje 20 članov: osem predstavnikov občin, osem predstavnikov gospodarstva ter po enega predstavnika italijanske narodne skupnosti, upravljalcev zavarovanih območij, sindikatov in ostalih nevladnih institucij. Predseduje mu Vojko Čok, podpredsednica pa je direktorica Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Vlasta Sluban. Njun mandat je enak programskemu obdobju, za katerega se pripravljata državni razvojni program in regionalni razvojni program.

Člani Regionalnega razvojnega sveta Južno-Primorske regije:

Predstavniki občin:

 • občina Divača: Boris Gombač,
 • občina Hrpelje-Kozina: Robert Kastelic, namestnik Aleksander Batič,
 • občina Ilirska Bistrica: župan Emil Rojc,
 • občina Izola: Igor Skok,
 • občina Komen: Erik Modic, namestnica Andrejina Nardin,
 • Mestna občina Koper: Marko Gorišek,
 • občina Piran: Alberto Manzin,
 • občina Sežana: Vlasta Sluban (Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov), namestnik Stojan Gorup (Sloveneta d.o.o.).

Predstavniki gospodarstva:

 • Drago Papež, Hoteli Piran d.d.,¸
 • Vojko Čok, nekdanji predsednik uprave Banke Koper d.d.
 • Branko Terčon, Alukomen Montal d.d.,
 • Marjan Mateta, Mitol, d.d., Sežana,
 • Radoš Gregorčič, Plama-pur d.d., namestnik Julijan Lavrenčič,
 • Tomaž Može, Primorska gospodarska zbornica,
 • Milan Škapin, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana,
 • Rajko Kodrič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola, namestnik Pavel Lovrečič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Piran.

Ostali:

 • Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti: Alberto Manzin, namestnik Sandro Kravanja,
 • Univerza na Primorskem: dr. Milan Bufon, namestnik dr. Darko Darovec,
 • predstavnik upravljalcev zavarovanih območij narave: Nataša Kolenc, Kobilarna Lipica; namestnica dr. Gordana Beltram, Park Škocjanske jame,
 • predstavnik sindikatov: Bojan Kramar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnik Peter Majcen, Obalna sindikalna organizacija.

 

Med nalogami regionalnega razvojnega sveta so sprejemanje sklepov o pripravi RRP-ja, priprava predloga izvedbenega načrta RRP-ja, spremljanje in vrednotenje RRP-ja, sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije.

 

V okviru regionalnega razvojnega sveta delujejo štirje odbori:

 • Odbor za človeške vire – vodja: dr. Milan Bufon,
 • Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor – vodja: Igor Skok,
 • Odbor za gospodarstvo – vodja: Marjan Mateta,
 • Odbor za razvoj podeželja – vodja: Vlasta Sluban.

Aktualni projekti