Search
Close this search box.

Organizacijska struktura (RRP 2014-2020)

RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS   

(RAZVOJNI SVET JUŽNOPRIMORSKE REGIJE)

 

Razvojni svet južnoprimorske regije (RSR) je bil ustanovljen 30. septembra 2013. Skladno z odločitvijo sveta regije na 4. redni seji v letu 2018, dne 9. oktobra 2018, se je preimenoval v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras. Od 11. aprila 2019 do 15. decembra 2021 mu je predsedoval sežanski župan David Škabar.

RSR ima naslednje naloge:

 • vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
 • na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
 • sklepa dogovore za razvoj regije,
 • sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije.

V okviru RSR je delovalo pet odborov, ki so bili ustanovljeni novembra 2013. Odbori pripravljajo predloge odločitev v postopku priprave in izvajanja RRP na prioritetnih področjih razvoja v regiji. Vodi jih RRA.

Odbori:

 • Odbor za gospodarstvo,
 • Odbor za turizem,
 • Odbor za človeške vire,
 • Odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne dobrine,
 • Odbor za infrastrukturo in prostorsko urejanje.

 


 

RAZVOJNA MREŽA REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS

(REGIJSKA RAZVOJNA MREŽA JUŽNE PRIMORSKE)

 

Regijska razvojna mreža Južne Primorske (razvojna mreža) je bila ustanovljena 21. oktobra 2013. Tudi ta se je oktobra 2018 preimenovala v Razvojno mrežo regije Istra-Brkini-Kras.

Člani razvojne mreže se vključujejo v izvajanje regionalnih razvojnih projektov, v okviru določenih prioritet in  ukrepov. Sodelovanje v mreži jim omogoča boljšo informiranost in vpogled v izvajanje celotnega regionalnega razvojnega programa v programskem obdobju.

Sestavo regijske razvojne mreže opredeljuje Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013) v prvem odstavku 4. člena:

Regijsko razvojno mrežo lahko sestavljajo:

 1. RRA,
 2. območna razvojna institucija,
 3. razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
 • regijske finančne sheme,
 • regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja,
 • promocija regije,
 • izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,

 4. druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.

 

Drugi odstavek 4. člena določa naloge regijske razvojne mreže:

 • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
 • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
 • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
 • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
 • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Tretji odstavek 4. člena določa še, da regijsko razvojno mrežo potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

Aktualni projekti