Search
Close this search box.

Orodje za pripravo plana energetske prenove stavb

LOGO IMPULSE ERDF PROJECT En

 

Partnerji projekta Impulse Plus, programa Interreg Mediteran, so se na februarski delavnici seznanili z orodjem načrtovanja energetske prenove stavbnega fonda, ki so ga razvili pri prvem projektu Impulse. Gre za pripomoček v programu Excel, ki stavbe razvrsti v vrstni red za prenovo glede na izbrane kriterije.

 

V prvem koraku metodologije, razvite v okviru projekta, je bilo treba popisati stavbe predvidene za energetsko prenovo. Za vsako stavbo se je zbiralo podatke o vrsti stavbe, letu gradnje, številu nadstropij, tlorisu, strehi, fasadi, oknih in vratih, o sistemih ogrevanja in hlajenja ter porabi energije. V naslednjem koraku se je na podlagi zbranih podatkov pripravilo pet scenarijev prenove za nekaj izbranih stavb in sicer za primer, če stavbe ne bi energetsko prenovili, ter za štiri stopnje energetske prenove – od manjše do zelo obsežne. Prihranke pri posameznem scenariju se je ocenilo s pomočjo kazalnikov energetske učinkovitosti, onesnaževanja okolja in stroškovnih kazalnikov. Excelov program je na tej podlagi pripravil prvi predlog razvrstitve stavb za prenovo. Projektni partnerji pa so se na februarski delavnici seznanili še s tretjim korakom priprave plana za prenovo stavbnega fonda. Med kazalniki, opredeljenimi v drugem koraku, se lahko izbere le posamezne in se jim določi uteži ter predvidena letna sredstva za prenovo. Na tej podlagi program pripravi nov vrstni red prenove stavb.  V četrtem koraku se na podlagi trajnostnega energetskega akcijskega načrta predvidi še višino posojila, ki bi ga bilo možno pridobiti za prenovo, inflacijo in letni proračun lokalne skupnosti za energetsko prenovo. Program nato izračuna letne izdatke za investicije ter prihranke energije.

Aktualni projekti