Področja delovanja

 

Splošne razvojne naloge

 • priprava, spremljanje izvajanja in vrednotenje regionalnega razvojnega programa
 • priprava in spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije  
 • priprava in izvajanje regijskih projektov
 • objava javnih razpisov in javnih naročil
 • podpora delovanju svetu regije in razvojnemu svetu regije ter njegovim odborom
 • vodenje regijske razvojne mreže
 • sodelovanje z območnimi razvojnimi institucijami in drugimi institucijami s področja regionalnega razvoja
 • obveščanje javnosti

 

Spodbujanje podjetništva

 

Spodbujanje zaposlovanja

 • vodenje Regijske štipendijske sheme Obalno-Kraške regije
 • Podjetno nad izzive – podporno podjetniško okolje za potencialne podjetnike
 • COLUMBUS 9 – Program Erasmus za mlade podjetnike

 

Prometno načrtovanje

 • priprava regijskih prometnih načrtov
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti

 

 Varstvo okolja 

 • spodbujanje učinkovite rabe energije
 • ohranjanje zavarovanih območij
 • prilagajanje podnebnim spremembam

 

 Prostorski razvoj

 • priprava regijskega prostorskega plana
 • pomorsko prostorsko načrtovanje

 

Mednarodni projekti in čezmejno sodelovanje

 

Čezmejno sodelovanje

 • Program sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija
 • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška

Medregionalno sodelovanje

 • Interact III
 • INTERREG EUROPE
 • ESPON
 • URBACT III

Transnacionalno sodelovanje

 • Interreg Območje Alp
 • Interreg Srednja Evropa
 • Interreg Mediteran
 • Interreg Podonavje
 • Interreg Adrion

 

Občine / regija

Aktualni projekti