Search
Close this search box.

PORTODIMARE

Projekt geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Vodilni partner:

Regija Emilija-Romanja – Generalni direktorat za zaščito okolja in prostora

Partnerji:

  • CORILA – Konzorcij za koordinacijo raziskav, povezanih z beneškim lagunskim sistemom
  • Regionalni Razvojni Center Koper
  • Center za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcij
  • Grški center za pomorske raziskave
  • Inštitut za prostorsko planiranje – Istarska županija
  • Javno podjetje za upravljanje obalnih območij Črne gore
  • Center za ekonomski, tehnološki in okolijski razvoj Sarajevo
  • Regija Apulija – oddelek za civilno zaščito
  • Regija Abruzzo
  • Regija Veneto, Direkcija za zaščito tal – Organizirana enota za varstvo voda

Pridruženi partnerji: Regija Molise (Italija), Regija Marche, oddelek za prometno in energetsko infrastrukturo – direktorat za varstvo voda (Italija),  Regionalna agencija za varstvo okolja in energije Regija Emilia-Romagna (Italija).

Človek, učinki podnebnih sprememb ter naravni in drugi dejavniki vplivajo na obalno in morsko okolje in ekosisteme. Fizične značilnosti, zlasti plitvost in njena pol-zaprta narava, pripomorejo k temu, da sta  Jadransko in Jonsko morje še bolj občutljiva in dovzetna za negativne dejavnike. Te težave opozarjajo na nujnost celovitega načrtovanja in upravljanja obalnih morskih prostorov v jadransko-jonski regiji.

Ideja za projekt PORTODIMARE je nastala na podlagi izvedenih projektov (SHAPE, ADRIPLAN). Namen samega projekta pa je nadaljevanje do sedaj izvedenih aktivnosti v navedenih projektih in oblikovanje prostorskega pomorskega načrta za območje jadransko-jonske regije.

Cilj projekta PORTODIMARE je oblikovanje skupne platforme – Geoportala, ki bo omogočal dostop do vseh informacij, podatkov in orodij, ki so potrebni in pomembni za podporo Integralnemu upravljanju obalnih območij (ICZM) in strateškemu pomorskemu načrtovanju v jadransko-jonski regiji. Platforma bo delovala ob popolnem spoštovanju politik in načel protokola o Integralnem upravljanju obalnega območja (ICZM) in pomorskega prostorskega načrtovanja (MSP) ter bo konkretno podpirala izvajanje akcijskega načrta Strategije za jadransko in jonsko regijo – EUSAIR.

 

Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope:

M- management / upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – Geoportal design and development / Načrtovanje in razvoj Geoportala

Tematski sklop predvideva oblikovanje in razvoj podatkovne baze za t.i. Geoportal.

T2 – Geoportal testing and demonstration: towards the plans / Preizkušanje in demonstracija Geoportala: izvajanje načrta

V drugem tematskem sklopu je predvidena implementacija in testiranje Geoportala.

C-Communication/Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenega v izvedenih projektih.

 

RRC Koper bo z izvajanem različnih aktivnostmi aktivno udeležen v vseh delovnih sklopih projekta. V okviru delovnega sklopa T1 pa vodi posamezne aktivnosti, kot je na primer aktivnost T1.2, katere cilj je določitev podatkov, ki so potrebni za Pomorsko prostorsko načrtovanje in rabo Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju.

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič:

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

Vanja Rener

E-mail: vanja.rener@rrc-kp.si

Aktualni projekti