Search
Close this search box.

LAS Istre

crni kal 3 Custom

 

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran) je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja za območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
 

logo LAS

 

LAS ISTRE

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur. l. št. 42, 16. 6. 2015 in javnega poziva za vzpostavitev LAS Istre z dne 14. 7. 2015, se je dne 18. 9. 2015 ustanovila LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki v programskem obdobju 2014-2020 vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič).

LAS Istre je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega LAS Istre (skrajšano: SLR) in pridobivanje sredstev za izvajanje operacij iz treh EU skladov; EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo).

Glavni sklad LAS Istre je Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Vstop v LAS je prost, možen preko podpisa pristopne izjave, objavljene na spletni strani LAS.

 

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

 

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Istre.

 

Opis:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

 

Cilj:

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov,

Cilj LAS Istre je celovit razvoj območja LAS Istre in povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju za pripravo skupnih operacij na javne pozive LAS Istre.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlagate projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

 

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Istre 2014-2020 je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

 

Povzetek:

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, oziroma s tujko CLLD (Community Lead Local Development) je termin, ki ga uporablja Evropska komisija za pristop, ki je obrnil tradicionalni pristop »od zgoraj navzdol« povsem na glavo. CLLD namreč predstavlja nov razvojni pristop za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v okviru lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prioritetah in razvojnih potrebah lokalnega območja. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost tako omogoča, da lokalne akcijske skupine oblikujejo svoje Strategije lokalnega razvoja, ki morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti posameznega LAS območja ter naslavljati dejanske izzive območja.

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam. Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Tematska področja ukrepanja:

 • Ustanavljanje novih delovnih mest
 • Osnovne storitve na podeželju
 • Varstvo okolja
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl, in na spletni strani PRP www.program-podezelja.si/.

 

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Istre 2014-2020 upravičen do največ 840.7922,98 EUR in se dodeli iz glavnega sklada ESPR.

Za vsebino na spletni strani LAS Istre je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Istre 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Regionalni razvojni center Koper.

 

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

Povezava na spletno stran LAS Istre: http://www.las-istre.si/

Regionalni razvojni center Koper je vodenje LAS Istre izvajal od ustanovitve do 30. 4. 2018.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

LAS SLO nina Komplet

 

Isola67 Custom

 

 

 

V programskem obdobju 2007-2013 je Regionalni razvojni center Koper izvajal funkcijo upravljalca LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Koper, Izola in Piran).

LAS Istre (2007-2013) se je ustanovila 4. 6. 2008, status delujoče LAS ji je bil nato formalno dodeljen dne 6. 2. 2009, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, organa upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013.  LAS Istre (2007-2013) je bila po tej odločbi upravičena do pridobitve nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za sofinanciranje vseh ukrepov 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 po pristopu LEADER. V programskem obdobju 2007-2013 je LAS Istre tako objavila štiri javne pozive; Javni poziv LAS Istre za predložitev projektnih vlog za izvajanje Lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2009, za leto 2010, za leto 2011 in za leto 2012.

 

las istre 2007 2013

 

 

 

Aktualni projekti