Search
Close this search box.

Razvojni program podeželja

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA ZA OBMOČJE OBČIN KOPER, IZOLA in PIRAN – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS)

eksrp   rrc

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V LAS ISTRE

Občine Koper, Izola in Piran so se avgusta 2005 prijavile na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za sofinanciranje dopolnitev Razvojnih programov podeželja (v nadaljevanju RPP) in oblikovanje Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Vloga je bila odobrena in v postopku za izbiro upravljalca predlaganega programa za območje občin Koper, Izola in Piran, je bil izbran Regionalni razvojni center Koper (RRC).
Skladno z razpisnimi zahtevami je bil pripravljen dokument RPP, ki smo ga javnosti predstavili junija 2006, pred tem pa je bilo izvedenih štirinajst javnih delavnic, z namenom zbiranja predlogov in pobud za pripravo RPP ter informiranja in obveščanja v zvezi s pobudo LEADER v Sloveniji in vključevanjem v LAS.

Oktobra 2006 smo MKGP oddali popolno poročilo o izvedenih aktivnostih, vključno z nastalimi dokumenti in tako postali evidentirana LAS.

MKGP je tokom leta 2007 objavil več osnutkov Smernic in priporočil za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013, javni razpis za LAS oziroma pobudo LEADER pa ni bil objavljen.

Skladno z objavljenimi smernicami, smo vse evidentirane LAS v Sloveniji, kot (pred)pogoj za kandidiranje na razpisu MKGP, preko katerega bo MKGP lahko uradno potrdil evidentirane LAS, morale izdelati Lokalne razvojne strategije (LRS) svojih območij. Smernice so natančneje definirale tudi organe LAS in njihove naloge ter obveznosti.

Sredstva za izvajanje pristopa LEADER bomo lahko koristili šele potem, ko bomo izbrani in potrjeni kot LAS, upravičena do sredstev pristopa LEADER.

Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupih, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER je bil objavljen 29.2.2008.

Na tem mestu so predstavljene pomembnejše vsebine, nastale v sklopu izvajanja programskih nalog. O vseh relevantnih novostih, vas bomo obveščali sproti.


pdf Razvojni program podeželja

Prezentacije z okrogle mize ČRPANJE SREDSTEV EU ZA RAZVOJ PODEŽELJA, in sicer s 3. in 4. osi.

Aktualni projekti