Search
Close this search box.

Občina Sežana

Sežana GRB občine

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Je del obalno-kraške statistične regije. Meri 217 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 25. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 12.950 prebivalcev (približno 6.550 moških in 6.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 42. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 60 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,3 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 15,0 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 532 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 830 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 410 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 %.

Vsak 27. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 450 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 86 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (59 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 39.100 prihodov in 59.700 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,2 % vseh prihodov in 0,6 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 351 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 1 kg manj kot v celotni Sloveniji.

 

Povezava na spletno stran občine: Občina Sežana
 
 

 

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občino in regijo.

Podatki za leto 2010 Občina Sežana Občina Sežana / JP Regija
Površina km2 217 14,23%
Število prebivalcev 12.883 10,33%
Število moških 6.510 10,45%
Število žensk 6.373 10,52%
Naravni prirast -28 -25,93%
Skupni prirast 6 1,97%
Število vrtcev 6 10,53%
Število otrok v vrtcih 434 9,71%
Število učencev v osnovnih šolah 853 10,30%
Število dijakov (po prebivališču) 402 9,72%
Število študentov (po prebivališču) 629 11,43%
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.472 10,34%
Število zaposlenih oseb 5.210 11,67%
Število samozaposlenih oseb 711 12,45%
Število registriranih brezposelnih oseb 403 8,77%
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.401,83 100,87%
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 922,75 100,73%
Število podjetij 1.347 10,93%
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 533.984 10,64%
Število stanovanj, stanovanjski sklad 5.435 9,73%
Število osebnih avtomobilov 7.739 10,89%
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 5.202 9,25%

Vir: www.stat.si

Aktualni projekti