Search
Close this search box.

SMART COMMUTING

SMART COMMUTING CMYK

 

Projekt SMART COMMUTING – Central Europe

Program: Interreg Centralna Evropa

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Comune di Rimini

Partnerji:

  1. Universita’ IUAV di Venezia, Italija
  2. Technische Universität Wien, Institut für Verkehrswis Senschaften, Avstrija
  3. Regionalni razvojni center Koper, Slovenija
  4. Mestna občina Velenje, Slovenija
  5. Hranická rozvojová agentura, Češka Republika
  6. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Hrvaška
  7. Stadtgemein de Weiz, Avstrija
  8. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Municipality of Szolnik, Madžarska

Pridruženi partnerji: Agenzia Mobilità provincia di Rimini (Italija), KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, Transport Centre in Central Estern Hungary (Madžarska), Grad Zadar (Hrvaška), Trasporto Pubblico Emilia Romagna (Italija)

 

V projekt vključena funkcionalna urbana območja (Rimini, Velenje, Koper, Weiz, Szolnok, Hranice, Zadar), ki se nahajajo tako na obalah kot v notranjosti Srednje Evrope, se vsakodnevno soočajo z netrajnostnim modelom mobilnosti, ki se odraža v  prenapolnjenih cestah ob prometnih konicah, onesnaženosti zraka, emisijah CO2, hrupu in nesrečah. Vse to je posledica razpršenega širjenja mest namesto kompaktne zazidave, delovnih urnikov, neustreznih intermodalnih sistemov, slabe železniške infrastrukture. Vse našteto v kombinaciji s sedentarnim življenjskim slogom je privedlo do mnogih dnevnih migrantov, ki dnevno uporabljajo  avtomobil namesto bolj trajnostnega prevoza, najbolj paradoksalno pa je to, da je v avtomobilih pogosto samo en potnik.

Situacija je še slabša v funkcionalnih urbanih območjih, kjer se vsakodnevnim premikom na lokalnem območju pridružuje tudi masovni turizem kot na primer v mestu Rimini, kjer 70 % turistov se na destinacijo pripelje s svojim avtomobilom v  ali slovenskih obalnih mestih ali v Zadru na Hrvaškem.

Glede na naštete izzive, namerava projekt Smart Commuting prispevati k spremembi obstoječega stanja preko kombinacije integriranih ukrepov, namenjenih krepitvi sposobnosti regionalnih in lokalnih oblasti na področju načrtovanja in uvajanja intermodalnih sistemov mobilnosti, preko katerih se lahko zmanjša emisije CO2 in onesnaženost zraka, posledično pa ublaži podnebne spremembe ter poveča privlačnost vključenih območij.

Cilj projekta SMART COMMUTING:

 

Glavni cilj projekta je promocija in med vključenimi pristojnimi institucijami sprejetje koncepta funkcionalnih urbanih območij, kot najbolj primernega koncepta za reševanje problematike prevozov na delovno mesto na trajnosten način.

Specifični cilji projekta so naslednji:

–       prikaz in boljše razumevanje migracijskih tokov na delovno mesto v vključenih funkcionalnih urbanih območjih;

–       okrepiti sposobnost koordinacije in načrtovanja mobilnosti akterjev vključenih v funkcionalno urbano regijo (lokalne oblasti, podjetja, ki opravljalo storitve javnega prevoza,  ponudniki trajnostne mobilnosti);

–       spremeniti obstoječi način modalnosti, zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov za prevoz na delovno mesto na račun povečanja integriranega multimodalnega prevoza,  posledično zmanjšati izpuste CO2 in onesnaženosti zraka.

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management/upravljanje projekta:

V ta delovni sklop sodijo priprave vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1-Thematic work package / tematski delovni sklop 1:

V okviru tega delovnega sklopa bodo projektni partnerji v svojih regijah izvedli  SWOT analize prometnih in migracijskih tokov, intervjuje s ključnimi deležniki s področja mobilnosti, analizo obstoječe infrastrukture in storitev na področju mobilnosti, politike in ukrepov, ki se izvajajo. Študije po posamenih regijah bodo služile za pripravo transnacionalne strategije, ki bo vključevala možne politike in ukrepe za spremembo trenutnih modelov mobilnosti.

T2-Thematic work package / tematski delovni sklop 2:

Projektni partnerji bodo v okviru tega delovnega sklopa na ravni vsake vključene funkcionalne urbane regije vzpostavili institucionalno platformo s področja mobilnosti, ki bo vključevala: občine, ponudnike prevoznih storitev, velike zaposlovalce in šole. Glavna naloga te strukture bo sprejetje konsenza o skupnih strategijah in promocija možnih rešitev za spremembo obstoječih migracijskih modelov, ki temeljijo na netrajnostih energetskih virih in osebnih prevoznih sredstvih. Za vključene deležniki v institucionalno platformo bodo organizirane delavnice za krepitev njihovih kompetenc s področja načrtovanja mobilnosti. V vsaki funkcionalni urbani regiji  bodo izvedene letne konference za župane in glavne deležnike v regijah.

T3-Thematic work package / tematski delovni sklop 3:

Glavna aktivnost tega delovnega sklopa so pilotni projekti, ki bodo potekali na dveh ravnih. Prvi nivo bo priprava trajnostnih prometnih strategij na ravni fukcionalnih urbanih območij tako obalnih delih kot v notranjosti. Drugi nivo bo zajemal izvedbo pilotnih projektov, ki jih bodo vodili projektni partnerji za specifične potrebe posameznih funkcionalnih urbanih regij. RRC Koper bo na območju obalne funkcionalne urbane regije izvedel študijo izvedljivosti in prostorskega koncepta za poiskanje intemordalnih rešitev za migracijske in turistične tokove Kopra, Portoroža, Pirana in Izole ter zalednih ruralnih območij.

C-Communication/Komunikacija:

Sklop komunikacije, integracije in prenosa znanj in informacij ima strateško vlogo v projektu SMART COMMUTING. V okviru tega delovnega sklopa bo potekala promocija projektnih rezultatov, projektnih ciljev in aktivnosti. S pomočjo različnih komunikacijskih orodij (socialnih omrežij, videov, spletne strani idr.) bodo dosežene projektne ciljne skupine. Izdelan bo komunikacijski načrt, čigar cilj bo: osveščanje  organov odločanja in drugih deležnikov s področja mobilnosti o strateških pristopih in možnih rešitvah, o prednostih, ki jih prinaša multimodalna mobilnost za mesta, ki lahko na tako način postanejo za prebivalce in obiskovalce bolj prijazna.

 

RRC Koper je zadolžen za vodenje delovnega sklopa komunikacija, kjer bo vodil pripravo komunikacijskega načrta in vse ostale komunikacijske aktivnosti. Sodeloval pa bo aktivno s svojimi aktivnostmi v vseh delovnih sklopih projekta.

Dodatne informacije:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

 

 

Kontaktne informacije:

Heidi Olenik
Tel. +386 5 66 37 586
E-pošta

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

 

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, sofinanciran iz Evropskega skalda za regionalni razvoj.

Aktualni projekti