Search
Close this search box.

USTREZNI KADROVSKI POTENCIAL

Ustrezni kadrovski potencial – pot v inovativno regijo

Izhodišča projekta
V analizi trga dela je bilo ugotovljeno, da je v regiji podpovprečna stopnja brezposelnosti v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami, vendar je izobrazbena struktura prebivalstva podpovprečna. Na trgu dela je strukturno neskladje, kar pomeni neustrezna znanja iskalcev zaposlitve glede na potrebe delodajalcev. Med brezposelnimi je opazen delež visoko izobraženih kadrov. Na drugi strani pa je pomanjkanje delovnih mest za mlade izobražene kadre, ki pogosto odhajajo na delo v druge regije oz. tujino.

V regiji se veča ponudba programov dodatnega izobraževanja, ponudba srednješolskih programov je relativno razvejana. Primanjkuje pa višješolskih in visokošolskih programov s tehničnega področja.
Med institucijami podpornega okolja in gospodarstvom (uporabniki) je premajhna povezanost. Posledice se kažejo v nezadostni prilagojenosti šolskih programov potrebam gospodarstva in v pomanjkanju programov dodatnega usposabljanja, ki bi bili v večji meri prilagojeni potrebam gospodarstva.

Cilji projekta
Cilj projekta je identificirati kadrovski inovacijski potencial regije ter nosilce izobraževalnih in raziskovalnih programov na prioritetnih tehnoloških področjih. Poleg tega je cilj tudi ugotoviti potrebe podjetij po razvojno raziskovalnem kadru in po znanjih, ki so potrebna za razvoj novih izdelkov in storitev. To bo osnova za razvoj novih virov zaposlovanja z ustvarjanjem zahtevnejših delovnih mest v poslovno inovacijskih conah, kar bo prispevalo k višji dodani vrednosti na zaposlenega v regiji.
S prijavo projekta na razpis »Project Preparation Facility II Grant Scheme«, pod okriljem programa Phare, področja Ekonomske in socialne kohezije želimo pridobiti sredstva za realizacijo tega projekta kot tudi zastavljenih ciljev v strategiji razvoja regionalnega inovacijskega sistema.

Pričakovani rezultati
V projektu želimo ugotoviti koliko razpoložljivega kadra je v regiji za podporo inoviranju in s katerimi znanji razpolaga, kateri raziskovalni in izobraževalni programi obstajajo glede na potrebe podjetij, kakšne so potrebe podjetij po razvojno raziskovalnem kadru in katera znanja potrebujejo podjetja za razvoj novih izdelkov oz. storitev.

Aktualni projekti