Search
Close this search box.

Vključevanje javnosti v pripravo Trajnostne urbane strategije mesta Koper

 

Trajnostna urbana strategija (v nadaljevanju: TUS) mesta Koper je strateški razvojni dokument Mestne občine (v nadaljevanju: MO) Koper, ki bo osnova za izvajanje Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN), to je ukrepov za trajnostni urbani razvoj. CTN bodo namenjena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja “naložbe za rast in delovna mesta”. MO Koper si iz tega naslova obeta pridobiti 11 milijonov evrov v obdobju do leta 2020.

TUS Koper je pripravljala skupina strokovnjakov podjetja PS prostor d.o.o., Koper, pod vodstvom predstavnikov služb MO Koper. RRC Koper je prevzel nalogo vključevanja javnosti v proces priprave dokumenta. Koncept TUS Koper je v prvi fazi potrdil občinski svet MO Koper, v nadaljnjih fazah pa je sledil razširjen in kontinuiran dialog s predstavniki javnosti po posameznih delovnih fazah in na vseh tematskih področjih, ki se jih je obravnavana razvojna problematika dokumenta dotikala.

Osnovno izhodišče pri odločitvi za vključevanje javnosti v pripravo TUS je bilo dejstvo, da so pomembna sestavina in notranji potencial sodobnih urbanih sredin prav njihovi prebivalci, uporabniki in obiskovalci oziroma različne javnosti in skupine civilne družbe. Ljudje so živi del mest, ki fizičnemu prostoru in ureditvam odmerjajo vitalnost na podlagi tega, ali so ureditve in posegi zanje primerni, prijetni in prijazni. Javnost si tudi vse bolj prizadeva za aktivno vključenost v načrtovalske procese, ne samo kot opazovalec temveč kot aktivni soustvarjalec že med snovanjem rešitev, pripravo dokumentov, kakor tudi pri izvedbi in evalvaciji. Aktivna vključenost javnosti, njeno kontinuirano informiranje ter dosežena družbena sprejemljivost strategij in načrtovanih ukrepov pomeni njihov trden argument in dobro zagotovilo, da bodo aktivnosti in ukrepi v fazi njihove implementacije večinsko dobro sprejeti in da bodo dejansko zaživeli.

Pred začetkom vključevanja javnosti je bil pripravljen procesni načrt za celoten proces vključevanja javnosti, v katerem so bile izbrane faze priprave TUS ter vsebine, pri katerih je vključevanje javnosti najbolj smiselno in potrebno. Na tej podlagi so bili določeni cilji posameznega posvetovanja ter izbrane metode za strukturirane razprave oz. delavnice z udeleženci. Vsakokrat so bila skrbno določena tudi vodilna vprašanja, ki so predstavljala rdeče niti delavnic. Tak pristop je omogočal, da so bili vsakokratno predvideni rezultati tudi dejansko doseženi in da je bil torej pridobljen širok nabor  mnenj in predlogov udeležencev, povezanih s posameznim vsebinskim sklopom TUS.

Udeleženci so sodelovali v treh zaporednih vsebinskih stopnjah TUS in v ta namen so bila julija, septembra in oktobra 2015 izvedena tri posvetovanja:

–          Prvo posvetovanje je bilo namenjeno predstavitvam namena, značaja in korakov priprave TUS, regionalnemu razvojnemu programu kot delni podlagi za TUS in načrtu za vključevanje javnosti. V moderirani razpravi, ki je sledila predstavitvam, so udeleženci podajali svoja mnenja in predloge glede obstoječih potreb in problemov v mestu ter svojih predstav o viziji prihodnjega razvoja Kopra (glej Prilogo 1: vabilo in program posvetovanja, poročilo s 1. posvetovanja, seznam udeležencev).

–          Drugo posvetovanje je bilo namenjeno predstaviti in pridobitvi povratnih mnenj ter predlogov  udeležencev glede vsebin 2. faze priprave TUS: SWOT analizi in osnutku vizije, osnutku strateških in operativnih ciljev ter prednostnih področij TUS. Predstavljeni pa so bili tudi učinki dotedanjega sodelovanja javnosti (glej Prilogo 2: vabilo in program posvetovanja,  poročilo z 2. posvetovanja, seznam udeležencev).

–          Tretje posvetovanje je bilo prednostno usmerjeno v izdelavo predlogov usmeritev, programskih zasnov in predlogov načrtovanja za prednostna območja: (i) obala Koper-Izola, (ii) zeleni sistem v mestu Koper in (iii) staro mestno jedro. Poleg tega so udeleženci predstavljali želene načine nadaljnjega sodelovanja ter njihove možne prispevke v prihodnjih korakih izvedbe TUS. Udeležencem so bile predstavljene tudi aktivnosti do sprejema in izvedbenega dela TUS (glej Prilogo 3: vabilo in program posvetovanja, poročilo s 3. posvetovanja, seznam udeležencev).

Širša javnost se je v posvetovanja lahko obenem vključila preko spletnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali zainteresirani občani. Projektna skupina je izvedla tudi nekaj intervjujev v nekaterih specifičnih organizacijah.

 

Aktualni projekti