Search
Close this search box.

ADRIPLAN

logo ADRIPLAN

ADRIPLAN – ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning

Trajanje projekta: 2014-2015

Vodilni partner:

 • Consiglio Nazionale delle Ricerche – Instituto di Scienze Marine

Ostali partnerji (16):

 • OGS – Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
 • University Luav of Venice – Department of Design and Planning in Complex Environment
 • Grad Rijeka
 • Regionalni razvojni center Koper
 • CONISMA – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
 • University of Thessaly
 • Hellenic Centre for Marine Research
 • Emilia-Romagna Region
 • Veneto Region
 • Autonomous Region of Friuli Venezia
 • Marche Region
 • Molise Region
 • Puglia Region
 • Region of Istria
 • Ionian Islands Region
 • Venice Port Authority

Cilj projekta ADRI-PLAN je oblikovanje predlogov in priporočil za čezmejno pomorsko prostorsko načrtovanje, na območju Jadransko-jonske regije.

Predlogi in priporočila bodo temeljila na celostni oceni stanja (okolja, pravnih in upravnih podlag, gospodarstva in družbe) ter ob upoštevanju potreb in potencialov, ki:

 • podpirajo razvoj akcijskega načrta za izvajanje pomorske strategije za območje Jadranskega in Jonskega morja;
 • so v skladu z načeli Pomorskega prostorskega načrtovanja (MSP);
 • spoštujejo ekosistem morja;
 • upoštevajo posebnosti posameznih območij;
 • omogočajo večjo varnost naložb v infrastrukturo in v druge gospodarske dejavnosti;
 • vključujejo ustrezne regionalne in vladne organe ter ostale ključne akterje;
 • so usklajeni z drugimi nastajajočimi programi pomorskega prostorskega načrtovanja drugih držav članic EU;
 • se odzivajo na prednostne naloge pomorske politike drugih držav članic EU;
 • podpirajo razvoj ustreznega pravnega okvira ter okvira upravljanja;
 • priznava avtonomijo držav članic EU pri razvoju pomorskega prostorskega načrtovanja in čezmejne pobude;

Jadransko – jonska regija izkazuje velik potencial za pomorsko prostorsko načrtovanje in  lahko postane primer dobre prakse za celotno območje Sredozemlja in Črnega morja (širjenje izkušenj pridobljenih ob izvajanju projekta; oblikovanje priporočil za premagovanje ovir in širjenje pomorskega prostorskega načrtovanja).

Projekt ADRIPLAN bo prispeval k razvoju pomorskega prostorskega načrta (MSP) na območju Jadransko – jonske regije. Podrobneje bodo obravnavani dve območji: severni Jadran (ožje proučevano območje 1) ter južni del Jadranskega in severni del Jonskega morja (ožje proučevano območje 2). Območji izkazujeta velik potencial za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja.

 

Opis aktivnosti projekta Adriplan:

Projekt je razdeljen na 5 sklopov. RRC Koper, je z aktivnostmi udeležen v vseh 5 sklopih.

DS 1: Vzpostavitev Pomorskega prostorskega načrta (koordinacija: IUAV)

DS 1 obsega 4 aktivnosti, in sicer:

1.1. Vzpostavitev metodološkega okvira za oblikovanje čezmejnega pomorskega prostorskega načrta;

1.2. Ocena stanja;

1.3. Razvoj pomorskih prostorskih načrtov (izdelava metodologije);

1.4. Merjenje in ocena učinkov izvajanja pomorskih prostorskih načrtov

DS 2: Upravljanje s podatki in informacijami (koordinacija: CNR)

Glavni cilj DS2 je omogočiti partnerjem in interesnim skupinam enostaven dostop, širjenje in obdelavo podatkov in informacij, v povezavi s konkretnimi pomorskimi prostorskimi načrti. Prednostna naloga bo pridobivanje čezmejnih podatkov ter določanje njihovega pomena, povezovanje in usklajevanje.

Delovni sklop je razdeljen na 3 aktivnosti, in sicer:

2.1.: Pridobitev in obdelava podatkov;

2.2.: Izmenjava podatkov;

2.3.: Oblikovanje različnih orodij in izdelkov;

 

DS 3: Poročanje (koordinacija: CNR)

Delovni sklop obsega poročanje o aktivnostih in rezultatih projekta ADRIPLAN, Vsako poročilo bo podrobneje obravnavalo posamezno vprašanje ali tematiko. V poročilu, bodo predstavljene tudi morebitne ovire pri izvajanju čezmejnega pomorskega prostorskega načrta ter morebitne ustrezne rešitve. Poročila se bodo navezovala izključno na aktivnosti izvedene na pilotnih območjih, predstavljenih v okviru delovnega sklopa 1.

 

Delovni sklop je razdeljen na naslednje aktivnosti:

3.1.: Poročilo o metodologiji priprave pomorskih prostorskih načrtov;

3.2.: Poročilo o ključnih vidikih pomorskega prostorskega načrta za Jadransko – jonsko makro regijo (cilji; dodana vrednost; primeri dobrih praks; ovire;trajnost, itd.);

3.3.: Poročilo o ključnih vidikih pomorskega prostorskega načrta za obe proučevani območji (cilji , dodana vrednost, primeri dobrih praks, ovire, vzdržljivost, itd );

3.4.: Poročilo o izvajanju 10 ključnih načel, opredeljenih v načrtu;

3.5.: Poročilo o povezavi med pomorskim prostorskim načrtovanjem in ICZM (integralnem upravljanju z obalnim območjem);

3.6.: Poročilo o vključenosti interesnih skupin in sodelovanju;

3.7.: Poročilo o spremljanju učinkov in ocenjevanju;

3.8.: Sklepi in priporočila.

 

DS4: Upravljanje projekta in koordinacija (koordinacija: CNR)

Delovni sklop je razdeljen na 3 aktivnost:

4.1.: Pregled izvajanja aktivnosti, izdelava končnih rezultatov itd.;

4.2.: Komunikacija med partnerji in ključnimi deležniki: opredelitev načinov komuniciranja; izvajanje redne komunikacije med partnerji; izmenjava podatkov in informacij;
4.3. Administrativno in finančno vodenje projekta: spremljanje in nadzor porabe sredstev, finančno poročanje v korespondenci z vmesnimi poročili in končnim poročilom;

 

DS5 – Promocijske aktivnosti projekta (koordinacija: HCMR)

DS5 vključuje obsega promocijske aktivnosti projekta in njegovih rezultatov. Cilj je ozaveščanje širše javnosti (univerze, občinska uprava, ministrstva, nevladne organizacije idr.) ter oblikovanje skupine deležnikov, ki bo delovala, tudi po izvedbi projekta. V okviru projekta  bomo s pomočjo različnih dogodkov in neformalnih razprav razširjali  rezultate projekta med načrtovalce in upravljavce  obalnih območij ter oblikovalce politik.

Delovni sklop je razdeljen na 3 aktivnosti:

5.1.: Oblikovanje plana promocijskih aktivnosti projekta (koordinator: HCMR)

5.2.: Oblikovanje baze podatkov ciljnih skupin (koordinator: HCMR)

5.3.: Izvajanje plana (koordinator: HCMR)

 

Zgibanka: Final_Flyer.pdf

 

AIP: AIP-1.2-1.1_ADRIPLAN__RevisedIA_10102014_Complete_Document.pdf

 


 

Kontaktni osebi:

Slavko Mezek, tel. 05 663 75 85

Tina Primožič,    tel. 05 663 75 86

 

Spletna stran projekta:  http://adriplan.eu/

Aktualni projekti