Search
Close this search box.

Občina Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje-Kozina grb

Občina Hrpelje – Kozina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.

Je del obalno-kraške statistične regije. Meri 195 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 27. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 4.250 prebivalcev (približno 2.150 moških in 2.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 116. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 22 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,9 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 125 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 290 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

Vsak 34. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 535 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 85 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (59 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 340 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 12 kg manj kot v celotni Sloveniji.

 
Povezava na spletno stran občine: Občina Hrpelje – Kozina
 

 
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občino in regijo.
 
Podatki za leto 2010 Občina Hrpelje – Kozina Občina Hrpelje – Kozina / JP Regija
Površina km2 195 12,79%
Število prebivalcev 4.187 3,36%
Število moških 2.145 3,44%
Število žensk 2.042 3,37%
Naravni prirast -8 -7,41%
Skupni prirast -6 -1,97%
Število vrtcev 2 3,51%
Število otrok v vrtcih 115 2,57%
Število učencev v osnovnih šolah 288 3,48%
Število dijakov (po prebivališču) 126 3,05%
Število študentov (po prebivališču) 188 3,42%
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.799 3,40%
Število zaposlenih oseb 1.354 3,03%
Število samozaposlenih oseb 206 3,61%
Število registriranih brezposelnih oseb 145 3,15%
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.295,81 93,24%
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 864,39 94,36%
Število podjetij 363 2,94%
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 120.412 2,40%
Število stanovanj, stanovanjski sklad 2.191 3,92%
Število osebnih avtomobilov 2.477 3,49%
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 1.663 2,96%
 

Aktualni projekti