Search
Close this search box.

projekt SUPREME – tretja delavnica

Cilj projekta SUPREME (SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean) je podpora državam članicam EU pri pomorskem prostorskem načrtovanju skladno z Direktivo 2014/89/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (dostopna na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0089) v vzhodnem Sredozemlju in vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri tovrstnem načrtovanju. Namen projekta je podpora čezmejnemu, ekosistemskemu pristopu v procesu pomorskega prostorskega načrtovanja.

Projektni partner v projektu SUPREME je Regionalni razvojni center Koper – Capodistria, kot partner opazovalec pa v projektu sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, saj mora Republika Slovenija skladno z navedeno direktivo za območje slovenskega dela Jadranskega morja pripraviti pomorski prostorski načrt.

V okviru projekta SUPREME se izvaja tudi pilotni projekt na območju Slovenije, v katerem bo zunanji izvajalec na osnovi razpoložljivih podatkov pripravil možne scenarije nadaljnjega razvoja na območju morja in obale, opredelil vizijo bodočega razvoja ter predlagal cilje, prioritete in ukrepe. Pogodbena izvajalca pilotnega projekta sta dr. Gregor Čok in dr. Manca Plazar.  

Projekt SUPREME, zlasti pilotni projekt na območju Slovenije,  predstavlja možnost za pripravo strokovnih podlag za pomorski prostorski načrt, saj bodo rezultati pilotnega projekta uporabljeni oziroma preverjeni in po potrebi nadgrajeni v formalnem postopku priprave pomorskega prostorskega načrta.

Zato v okviru pilotnega projekta organiziramo delavnico z udeleženci pri urejanju prostora na državni ravni, na kateri želimo predstaviti rezultate dosedanjega dela in se pogovoriti glede nacionalne vizije razvoja dejavnosti in rab na območju slovenskega morja in obale.

Delavnica bo v četrtek, 20. 12. 2018 ob 13.00 uri v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Ljubljana, Dunajska 21, sejna soba v podhodu).

Da bi bili na delavnici čim bolj uspešni, prilagamo program delavnice.

Vljudno vas vabimo, da se delavnice udeležite in z odzivi s svojega področja aktivno prispevate k snovanju bodočega, uravnoteženega prostorskega razvoja na slovenskem morju in obali.

Veselimo se konstruktivnega dogodka in vas lepo pozdravljamo!

 

logo projekta  logo programa

 

12.45 – 13.00 Prihod, registracija
13.00 – 13.05 Organizator Uvod
13.05 – 13.15 Slavko Mezek SUPREME pilotni projekt – prispevek k pripravi pomorskega prostorskega načrta
13.15 – 13.30 Gregor Čok / Manca Plazar Predstavitev dosedanjega dela na pilotnem projektu (udeleženci, metoda dela, uporaba podatkov, …)
13.30 – 14.00 Gregor Čok / Manca Plazar Predstavitev 4 scenarijev in rezultatov 2. delavnice z lokalnimi deležniki (oris 4 skupin interesov in ključnih elementov posameznega scenarija kot metode dela, predstavitev odzivov in zaključkov po področjih)
14.00 – 14.15 Gregor Čok / Manca Plazar Predstavitev rezultata pilotnega projekta – vizija, prioritete in cilji na slovenskem delu Jadranskega morja in obali 
14.15 – 14.30 Odmor za kavo
14.30 – 15.00 Gregor Čok / Manca Plazar

Predstavitev rezultata pilotnega projekta predlog bodočega prostorskega razvoja na slovenskem delu Jadranskega morja in obali(predlogi sprememb sedanjih rab, ukrepi)

 

15.00 – 15.45 Gregor Čok / Manca Plazar in udeleženci Diskusija
15.45 – 16.00 Organizator Zaključki delavnice in nadaljnje aktivnosti

 

 

Zloženka projekta SUPREME

Gradivo za delavnico

 —-

Predstavitev projekta SUPREME

Predstavitev gradiv na delavnici

Zapisnik delavnice

Komentarja na vsebino delavnice

IMG 2721

 

IMG 2722

Aktualni projekti