Search
Close this search box.

ReMOBIL

REMOBIL Logo

Naslov projekta / Project title: ReMOBIL, REgionalni centri MOBILnosti / REgional centres of MOBILity

Program: Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021

Vodilni partner: Posoški razvojni center

Ostali partnerji v projektu / Project partners:

  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
  • BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
  • RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.
  • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
  • Ljubljanski urbanistični Zavod d. d.
  • Viken fylkesmommune / Viken County Coucil

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Vrednost projekta / Total project costs: 1.867.965,72 EUR (pri čem delež RRC Koper znaša 205.587,50 EUR)

Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni,  kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj bomo partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij.

Prioritetno bomo, prek prenosa dobrih praks iz tujine, naslovili vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah vključenih v projekt. V ta namen bomo v projektu zasnovali model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovali smernice za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev zakonodaje. Model bo preizkušen v okviru šestih regionalnih centrov mobilnosti, ki se jih bo vzpostavilo v sklopu projekta.

Medtem ko model predstavlja osnovni gradnik vzpostavitve in delovanja regionalnih centrov mobilnosti, smernice predlagajo širšo sistemsko umestitev modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

V sklopu projekta bodo izvedena tudi specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti. Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Nenazadnje bo projekt aktivno prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji.

Kontaktna oseba: Dott. Mag. Heidi Olenik, vodja projekta

Telefonska številka: 05 663 75 86, e-pošta: heidi.olenik@rrc-kp.si 

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Aktualni projekti