Search
Close this search box.

RIVER SHIELD

Protecting Rivers from Accidental Industrial Pollution – RIVER SHIELD (Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč) INTERREG III B CADSES

interreg-iiib-cadses  eu  cadses

Protecting Rivers from Accidental Industrial Pollution – RIVER SHIELD
(Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč)
INTERREG III B CADSES

Prioriteta 4: Varovanje okolja, upravljanje virov in preprečevanje naravnih nesreč
Ukrep 4.2: Promocija upravljanja s tveganji in preprečevanje naravnih nesreč

Čas trajanja projekta: maj 2006 do aprila 2008 (24 mesecev)
Vrednost projekta: 1.280.000 EUR

Vodilni partner: Regija Vzhodna Makedonija (Grčija)

Projektni partnerji:

Region of East Macedonia – Thrace (Grčija)
Region of Central Macedonia (Grčija)
Thesis Consulting Ltd (Grčija)
VITUKI Kht, Environmental Protection Institute (Madžarska)
Institute of Environmental Protection (Poljska)
Regional Development Agency for Central Moravia (Češka)
Regionalni razvojni center Koper – Regional development centre Koper (Slovenija)
Regional Development Organisation (Bolgarija)

Cilji

Cilji projekta je zaščititi reke pred onesnaževanjem, zaradi industrijskih nesreč, z razvojem in implementacijo sistema upravljanja s tveganji, ustrezno zaščito ter pomočjo dobrih praks. Projektni partnerji so pristojne lokalne oblasti ter okoljevarstvene organizacije iz Grčije, Madžarske, Poljske, Češke, Slovenije in Bolgarije. Projekt bo povečal zmogljivost obstoječih okoljevarstvenih služb ter službe za primere nesreč s ciljem zmanjšati posledice industrijskega onesnaževanja. Vzpostavljeno partnerstvo bo temelj za uspešno mednarodno sodelovanje ter izmenjavo znanj.

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati projekta so regionalne ocene potencialnih nesreč industrijskega onesnaževanja, postavitev regionalnih omrežij, izmenjava izkušenj ter transfer znanja med partnerji, informativno promocijske aktivnosti, priprava usmeritev za ukrepanje v nesrečah, organizacija usposabljanj, zasnova sistema zgodnjega upozarjanja v primeru nesreč, testiranje predlaganih ukrepov in sistema, priprava usmeritev za prostorsko planiranje in rabo tal, vzpostavitev ustrezne institucije za upravljanje z vodami. Ob izteku projekta bodo partnerji poskrbeli za izdelavo plana nadaljnih aktivnosti. Vseskozi pa bo potekala promocija ter informiranje o projektu.

Povezava na spletno stran: www.rivershield.org

REZULTATI AKTIVNOSTI V SLOVENIJI


! AKTUALNO !

VPRAŠALNIK O UKREPIH IN INVESTICIJAH NA PODROČJU ZAŠČITE VODA PRED POSLEDICAMI ONESNAŽEVANJA

Spoštovani!

Vabimo vas, da nam na priloženem obrazcu predstavite po vašem mnenju prednostne investicije in druge ukrepe s področja zaščite voda pred posledicami onesnaževanja.

Tako pridobljena evidenca bo osnova za razpravo o bodočih prioritetnih ukrepih oz. projektih, ki bi jih bilo možno izvesti ob podpori finančnih instrumentov EU v tekočem programskem obdobju 2007-2013. Razprava bo organizirana ob predstavitvi rezultatov projekta Rivershield, predvidoma v drugi polovici aprila.

Prosimo vas, da nam izpolnjene obrazce vrnete najkasneje do 8.4.2008.

Obrazec

doc Obrazec za popis investicij
Obrazložitev:

Projekt RIVER SHIELD (Protecting Rivers from Accidental Industrial Pollution – Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč) INTERREG III B CADSES, v katerem Regionalni razvojni center sodeluje od maja 2006, se zaključuje. Konec leta 2007 oz. v začetku leta 2008 smo v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan pripravili študijo »Prostorsko načrtovanje – ukrepi za zmanjšanje tveganja pred posledicami industrijskega onesnaževanja za porečji reke Reke ter reke Rižana«, ki si jo lahko ogledate na spletni povezavi: www.rrc-kp.si/programi/445.

Z namenom, da bi spodbudili aktivno iskanje možnosti za izvedbo prioritetnih investicij in ostalih ukrepov na področju zaščite voda pred posledicami onesnaževanja, vas prosimo za informacijo o tem, katere so po vašem mnenju prioritete, za katere ni zagotovljenih finančnih virov v državnem proračunu in proračunu lokalnih skupnosti ter nam le-te podate na priloženem obrazcu.

Tako opredeljeni seznam bo osnova za pripravo projektov za pridobitev evropskih sredstev (v okviru Cilja 3 Teritorialno sodelovanje in drugih). Na naših srečanjih v okviru projekta so bile namreč večkrat izpostavljene potrebe po dodatnih ukrepih, investicijah, izboljšavah itd., ki bi pripomogli k izboljšanju zaščite rek pred posledicami industrijskega onesnaževanja, vendar zanje ni zagotovljenih ustreznih sredstev.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.


Predstavitev PROJEKTA, DELAVNICE, SREČANJE

Vabimo vas na izobraževalni seminar v okviru projekta RIVER SHIELD, INTERREG III B CADSES Protecting Rivers from Accidental Industrial Pollution (Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč)

v sredo, 26. september 2007, ob 10. uri, v sejni sobi Gospodarske zbornice Slovenije, OZ Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper

Program in ostale podrabnosti v doc vabilu

Gradiva:

Povzetki priročnikov v slovenskem jeziku:
doc Pripravljenost in odziv
doc Tehnike za nadzor onesnaževanja
doc Operativna podpora

Povzetki priročnikov v angleškem jeziku:

doc Preparedness & Response
doc Pollution Control Techniques
doc Operation and Support

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 25.9.2007 na elektronski naslov: info@rrc-kp.si.

Kontaktni osebi: Vlasta Starc in Slavko Mezek, Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, tel. 05 66 37 580, e-mail

Vabljeni!


Vabimo vas na predstavitev projekta RIVER SHIELD (Protecting Rivers from Accidental Industrial Pollution) INTERREG III B CADSES (Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih nesreč)

ki bo v torek, 5. decembra 2006, ob 10. uri, v sejni sobi Gospodarske zbornice slovenije, OZ Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper

Program in ostale podrabnosti v doc vabilu

Gradiva:

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 4.12.2006 na elektronski naslov: info@rrc-kp.si.

Kontaktni osebi: Vlasta Starc in Slavko Mezek, Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, tel. 05 66 37 580, e-mail

Vabljeni!

Aktualni projekti