Search
Close this search box.

Splošno (RRP 2014-2020)

Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2014-2020 in državni razvojni dokumenti

RRA Južna Primorska je vodila pripravo RRP za Južno Primorsko 2014 – 2020, ki obsega območji obalno-kraške statistične regije in Občine Ilirska Bistrica. Slednja je sodelovala pri pripravi kot opazovalka.

RRP mora biti usklajen z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in razvojnimi politikami. Navedeni so v nadaljevanju.

 

Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2014 – 2020 opredeljuje vizijo in cilje razvoja naše države do leta 2020.

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf

Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017 predstavlja izvedbeni načrt za izvajanje SRS  2014 – 2020 in  zajema vse politike in javno finančne vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih za obdobje štirih let (2014-2017).

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/drzavni_razvojni_program_prioritet_in_investicij_2014_2017_drpi_2014_2017/

Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike in evropske politike razvoja podeželja, ribištva in pomorstva v obdobju 2014 – 2020.

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf

Slovenska strategija pametne specializacije S4 je strategija za krepitev konkurenčnosti gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti, diverzifikacijo obstoječe industrije in storitvenih dejavnosti ter rast novih in hitro rastočih industrij oz. podjetij.

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strategija_pametne_specializacije_s4/

 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020  predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne naložbe, kamor Slovenija vlaga sredstva evropske kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad) z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020.

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020  je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

http://www.program-podezelja.si/sl/

Operativni program za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014 – 2020  opredeljuje osnovo za črpanje finančnih sredstev iz omenjenega sklada.

http://www.ribiski-sklad.si/OP_ESPR_2014-2020/

Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017 je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture.

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf

 


 

RRP 2014 – 2020

 


 

Gradiva

Program priprave RRP JP 2014-2020.pdf

Sklep o pripravi RRP.doc.pdf

Skupni strateški okvir del 1.pdf

Skupni strateški okvir del 2.pdf

Povezava na spletno stran Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

Povezava na spletno stran Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Povezava na spletno stran EU skladi

Aktualni projekti