Search
Close this search box.

Regionalni razvojni program 2014-2020

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je podalo pozitivno mnenje o Regionalnem razvojnem programu za Južno Primorsko 2014-2020 (RRP) 9. 7. 2015. V njem je zapisalo, da je RRP skladen z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvojnimi politikami Republike Slovenije. Razvojni svet južnoprimorske regije je dokument sprejel na 5. redni seji, dne 17. 7. 2015, Svet južnoprimorske regije pa ga je potrdil na 2. redni seji v letu 2015, prav tako 17. 7. 2015.

 

zipRRP_Južne_Primorske_2014_2020_končni.zip

 

Mnenje ministrstva: pdfMGRT_potrditev_RRP_9.7.2015.pdf

Povzetek RRP Južne Primorske 2014-2020: pdfPovzetek_RRP_končni.pdf

 


 

Dogovor za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije

 

Dogovor za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije je bil podpisan 12. 9. 2018. V njem je bilo 11 prednostnih regijskih projektov s področij podjetništva, multimodalne urbane mobilnosti, gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo.

pdfDRR podpisan_12.9.2018

 

V procesu usklajevanja projektov s pristojnimi ministrstvi je prišlo do več sprememb in zato podpisov treh dopolnitev k dogovoru. V njem je sedaj devet prednostnih regijskih projektov. Prva dopolnitev k dogovoru je bila podpisana 24. 4. 2020, druga 30. 12. 2020, tretja pa 16. 7. 2021.

pdfDRR_prva dopolnitev_24.4.2020

pdfDRR_druga dopolnitev_30.12.2020

pdfDRR_tretja_dopolnitev_16.7.2021

 


 

Oddan Osnutek dogovora za razvoj regije

 

Razvojni svet južnoprimorske regije je na 6. redni seji, 11. 12. 2015, potrdil seznam in vrstni red prednostnih projektov, uvrščenih v prvi osnutek dogovora za razvoj južnoprimorske regije. MGRT je namreč 13. novembra 2015 poslal regionalnim razvojnim svetom povabilo za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije (povabilo). Predmet povabila je izvedba postopka priprave dogovorov za razvoj regij (dogovor) za štiriletno obdobje 2016-2019, skladno z Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 16/2013 in 78/2015). Regionalne razvojne agencije (RRA) so pripravile na podlagi povabila osnutke dogovorov, ki vključujejo za regijo najbolj pomembne regijske, medregijske in/ali sektorske projekte.

V osnutek dogovora so uvrščeni najpomembnejši projekti, od katerih so lahko največ trije regijski projekti, ki se sofinancirajo v okviru evropske kohezijske politike in se izbirajo po postopku neposredne potrditve. Omenjeni projekti morajo ustrezati naslednjim prednostnim naložbam:

 • 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij (vključno s trajnostno multimodalno urbano mobilnostjo),
 • 5.1: Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam (vključno z ekosistemom),
 • 6.1: Vlaganje v vodni sektor,
 • 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami,
 • 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela,
 • 8.3: Aktivno in zdravo staranje,
 • 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo,
 • 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva.

Poleg projektov, ki kandidirajo za neposredno potrditev, se lahko v dogovor uvrsti tudi ostale projekte, ki se bodo financirali iz drugih virov.

RRA Južna Primorska je prejela 15 projektov, predlaganih za uvrstitev v dogovor. Vanj so bili umeščeni vsi, za neposredno potrditev pa so bili predlagani trije:

 • Celovita trajnostna ureditev obalnega in priobalnega pasu,  nosilka: Mestna občina Koper,
 • Prva faza vzpostavitve geoparka na območju Matičnega Krasa – podporna infrastruktura, nosilka: Občina Sežana,
 • Mladi v svet podjetništva, nosilec: Regionalni razvojni center Koper.

Ostalih 12 projektov je opredeljenih v okviru regijsko specifičnih področij, na katerih ima regija pomembne razvojne potenciale. To pomeni, da njihovo financiranje ni predvideno iz naslova neposredne potrditve, temveč iz drugih razpoložljivih virov financiranja. Vseh 15 projektov je opredeljenih kot prednostni regijski projekti.

RRA Južna Primorska je osnutek dogovora poslala MGRT 14. 12. 2015. Sektorska ministrstva so se v letu 2016 seznanila s predlaganimi projekti. Teritorialni razvojni dialog (pogovori med sektorskimi ministrstvi in regijo) se je začel junija 2016 in še ni zaključen. Resorna ministrstva bodo predlagala tudi sektorske projekte, o katerih bo razvojni svet regije odločil, ali jih vključi v dopolnjen osnutek dogovora. Ko bo usklajevanje zaključeno, bo razvojni svet regije lahko potrdil dogovor, zatem ga bo sprejel svet regije. Sledil bo podpis dogovora med predsednikom razvojnega sveta regije in ministrom, pristojnim za regionalni razvoj.

 

Priloge:

 


 

Zakonsko podlago za pripravo investicijske dokumentacije, neuradno besedilo Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter merila za ocenjevanje regijskih projektov za uvrstitev v dogovor za razvoj regije, ki jih je sprejel Razvojni svet južnoprimorske regije na  5. redni seji, si lahko ogledate v priloženih gradivih:

Aktualni projekti