Search
Close this search box.

Upravljanje zavarovanih območij narave

camp

rojekt sta sestavljala dva sklopa opravil. V okviru prvega so bili opredeljeni različni alternativni modeli upravljanja zavarovanih območij narave kot spodbuda za vključevanje novih partnerstev v upravljanje s temi območji. V okviru drugega sklopa projekta pa je bilo izvedeno aerofoto-snemanje obalnega območja ter pripravljeni digitalni orto foto posnetki, ki bodo služili kartiranju habitatov infralitoralnega pasu. Kartiranje obalnih in infralitoralnih habitatnih tipov je pomemben predpogoj za njihovo učinkovito upravljanje in varstvo.

Aktualni projekti