Search
Close this search box.

Zasnova prostorskega razvoja za južno Primorsko

Namen Zasnove prostorskega razvoja za južno Primorsko je okrepiti trajnostni prostorski razvoj na območju južne Primorske in zagotoviti Strateški prostorski okvir za prednostne investicije (strateške naložbe) v južni Primorski za obdobje od leta 2007 do 2013.

Ključni cilji zasnove prostorskega razvoja so:

  • v okviru analize stanja in trendov opredeliti ključne prednosti in pomanjkljivosti dosedanjega prostorskega razvoja,
  • oblikovanje vizije in zasnove prostorskega razvoja regije,
  • oblikovanje regionalne zasnove razmestitve izbranih dejavnosti v prostoru, ki bo upoštevala značilnosti posameznih regionalnih območij Slovenske Istre, Krasa in Brkinov,
  • priprava usmeritev za prostorski razvoj, ki bodo izhodišče za strateške državne in občinske prostorske akte,
  • opredelitev programa ukrepov za izvajanje regionalne zasnove, upoštevajoč možnosti za medregionalno sodelovanje s sosednjimi regijami v Sloveniji kot tudi znotraj EU (predvsem z Italijo) in regijami v državah nečlanicah EU (predvsem s Hrvaško).

Pripravljena je bila tudi presoja skladnosti vizije in ciljev prostorskega razvoja v regiji s cilji nadrejenih strateških dokumentov, pa tudi presoja možnih vplivov Zasnove na okolje, naravo, zdravje prebivalcev in kulturno dediščino.

Aktualni projekti