Search
Close this search box.

Regionalni razvojni program 2021-2027

Politika regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj v najširšem pomenu, udejanja razvojne potenciale in premaguje razvojne ovire v vseh slovenskih razvojnih regijah, ki so temeljne funkcionalne teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji obstaja 12 razvojnih regij, ki so obenem tudi statistične regije z enakim imenom. Župani naše regije so oktobra 2018 podali pobudo, naj se Obalno-Kraška razvojna regija preimenuje v Razvojno regijo Istra-Brkini-Kras.

Razvojne odločitve na ravni razvojne regije sprejemata razvojni svet regije in svet regije. Splošne razvojne naloge v regiji  opravlja regionalna razvojna agencija, ki pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program ter na regionalni ravni opravlja nekatere druge razvojne naloge države v javnem interesu.

Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta pristojno ministrstvo in razvojni svet regije.

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Potek njegove priprave določa Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015) (Uredba). Skladno z Uredbo in Zakonom o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je najprej treba sprejeti sklep o pripravi regionalnega razvojnega programa in program njegove priprave. Razvojni svet regije je oba dokumenta sprejel na 10. seji, dne 30. 11. 2018.

Osnutek strateškega dela dokumenta je bil poslan Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo konec leta 2020, oktobra 2021 pa osnutek celotnega dokumenta. Po prejetju pripomb ministrstev je bil 4. 5. 2022 pripravljen končni dokument, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo 11. 5. 2022. Ogledate si ga lahko spodaj:

 

RRP_obalno-kraška_2021-2027_4.5.2022_odobren_11.5.2022

 


 

Priporočena literatura

 

Aktualni projekti