RRP 2021-2027

20191119 091140 horz

Regionalni razvojni program za programsko obdobje 2021-2027

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Potek njegove priprave določa Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015) (Uredba). Skladno z Uredbo in Zakonom o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) je najprej treba sprejeti sklep o pripravi regionalnega razvojnega programa in program njegove priprave. Razvojni svet regije je oba dokumenta sprejel na 10. seji, dne 30. 11. 2018.

Osnutek strateškega dela dokumenta je bil poslan Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo konec leta 2020, oktobra 2021 pa osnutek celotnega dokumenta. Po prejetju pripomb ministrstev je bil regionalni razvojni program dopolnjen. V nadaljevanju je objavljena zadnja verzija, posredovana Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 4. 5. 2022. V novem poglavju 14 so predstavljeni pomembnejši regijski projekti.

 

RRP_obalno-kraška_2021-2027_4.5.2022.pdf

 


 

Priporočena literatura

 

 

 

Občine / regija

Aktualni projekti