Search
Close this search box.

SHAPE

shape_logo    IPAAdriatic_logo     eu     rrc

 

Oblikovanje celostnega pristopa k zaščiti morskega okolja in obal Jadrana

(Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea)

 

Namen projekta

Projekt SHAPE je usmerjen v problematiko trajnostnega razvoja na območju Jadrana, natančneje v  krepitev institucionalne podpore za varstvo in upravljanje virov (naravnih in kulturnih) ter preprečevanja tveganj.

Namen projekta je vzpostaviti večnivojski in medsektorski sistem upravljanja obalnih območij, ki bo usmerjen v  racionalno rabo virov in sposoben reševanja konfliktov med različnimi rabami. Na osnovi sprejetih Evropskih strategij, Protokola o Integralnem upravljanju z obalnim območjem in časovnico za uvedbo Pomorskega prostorskega načrtovanja bodo razviti in testirani modeli upravljanja.

 

Aktivnosti

Projekt obsega poleg standardnih aktivnosti, kot so upravljanje projekta in komunikacijske aktivnosti, naslednje delovne sklope:

WP2 – Obveščanje javnosti. Obveščanje javnosti, je v sklopu projekta SHAPE pomemben delovni sklop s katerim bo dosežen  glavni cilj projekta, ki je razvoj mednarodnih in čezmejnih pristopov iz strateškega in operativnega zornega  kota. Širjenje informacij po potekalo med zainteresirano javnostjo in tistimi, ki jih zanimata orodji ICZM – Integralno upravljanje z obalnim območjem in MSP – Morsko prostorsko planiranje. V okviru delovnega sklopa bo izdelana spletna stran SHAPE. Organizirane bodo tudi tri mednarodne konference v Italiji in na Hrvaškem, od katerih bosta dve namenjene obeležiti Dneva obale (Coast Day, ki ga praznujmo 25.9. , na dan, ko je Slovenija 1. ratificirala Protokol o celovitem upravljanju z obalo).

Dan_slovenske_obale_-_čistilna_akcija.pdf

     Dan slovenske obale - čistilna akcija2 Dan slovenske obale - čistilna akcija3 Dan slovenske obale - čistilna akcija

 

Zaključna_konferenca_SHAPE_Strunjan_Vabilo_26.2.2014.pdf

Dnevni_red__Strunjan_26.2.2014.pdf

zaključna konferenca SHAPE1 zaključna konferenca SHAPE2

zaključna konferenca SHAPE3 zaključna konferenca SHAPE4 

 

WP3 – Integralno upravljanje z obalnim območjem: Delovni sklop vodi Javni zavod Regionalni akcijski center MAP za prioritetne aktivnosti iz Splita. Aktivnosti so usmerjene v praktično izvajanje Protokola o Integralnem upravljanju z obalnim območjem. V okviru pilotnih projektov bodo partnerji v praksi preizkusili zahteve 8. člena Protokola, ki se nanašajo na določitev 100-metrskega obalnega pasu, kjer je gradnja prepovedana. Aktivnost 3.4. je usmerjena v izboljšanje upravljavskih struktur za ICZM, skladno z določili Protokola. Pripravljen bo tudi skupen okvir za pripravo ICZM strategij posameznih partnerjev. V okviru tega delovnega sklopa bo izvedeno tudi izobraževanje o ICZM za strokovnjake,ki se ukvarjajo s problematiko upravljanja obalnih območij.

Analysis_of_ICZM_practice_in_Slovenia_EN.pdf

Analysis_of_ICZM_practice_in_Slovenia_SLO.pdf

Uskladitev_režimov_v_100-metrskem_priobalnem_pasu_slovenskega_dela_Jadranskega_morja – povzetek.pdf

Uskladitev režimov v 100-meterskem priobalnem pasu slovenskega dela Jadranskega morja – integralno poročilo.zip

 

WP4 – Uvajanje Pomorskega prostorskega načrtovanja: Delovni sklop koordinira Dežela Benečija (Veneto). V njegovem okviru se pripravlja uvodna transnacionalna analiza pravnega okvirja, ki regulira področje pomorskega prostorskega načrtovanja in vključuje pregled izvajanja EU politik (vodna direktiva, integralno upravljanje z obalnim območjem, Natura 2000, pomorsko prostorsko načrtovanje…). Posebna aktivnost opredeljuje ekosistem kot osnovo za pomorsko prostorsko načrtovanje. Proučeno bo stanje glede pomorskega prostorskega načrtovanja na območju celotnega Jadrana, kar bo osnova za določitev prioritetnih aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za njegovo uspešno uvedbo. Aktivnosti bodo usklajene z delovnim sklopom 5, v okviru katerega razvijamo GIS atlas za območje Jadrana. V okviru izvajanja pilotnih projektov bodo partnerji na konkretnih primerih preizkusili integracijo pomorskega prostorskega načrtovanja in integralnega upravljanja z obalnim območjem. Na podlagi vseh izvedenih aktivnosti bodo pripravljene smernice – predlog metodologije pomorskega prostorskega načrtovanja na lokalni ravni na območju Jadrana.

Slovenia_Pilot_Project_Progress_report.pdf

Analysis_WP_4.pdf

Idejna_zasnova_krajinsko_urbanistične_ureditve_za_Strunjan_-_skupina_1.pdf

Idejna_zasnova_krajinsko_urbanistične_ureditve_-_skupina_2.pdf

Poročilo_o_izvedbi_SWOT_delavnice_Strunjan.pdf

Technical_basis_for_municipal_spatial_structure_plan_Strunjan.pdf

Strunjan_predlog_urb-obl_-_IPA_ADRIATIC_-_AMBIENTdoo.pdf

Strunjan_predlog_urb-obl_-_SHAPE_-_AMBIENTdoo.pdf

 

WP5 – Med kopnim in morjem: Koordinator delovnega sklopa, ki je usmerjen v promocijo integracije ICZM in pomorskega prostorskega načrtovanja,  je RRC Koper. Omenjeni orodji zahtevata znanstveno in solidno informacijsko podporo. V okviru WP5 bo vzpostavljen GIS – geografski informacijski sistem, ki bo integriral podatkovne baze kopnega in morja, na različnih geografskih ravneh. Sistem bo izboljšal sprejem odločitev v procesu upravljanja. V okviru projekta bomo definirali relevantne skupne tematike, ki jih je pri ICZM in pomorskem prostorskem načrtovanju potrebno upoštevati na regionalni, jadranski ravni. Oblikovali in testirali  bomo informacijski sistem v podporo ICZM in pomorskem prostorskem načrtovanju, ter na tej podlagi pripravili demonstracijski GIS atlas.

GIZ_za_upravljanje_obalnega_pasu_v_Sloveniji.pdf

 

Rezultati

Glavni rezultati projekta SHAPE bodo naslednji: Pregled stanja ICZM na območju Jadrana, Tematske karte, Metodologija pomorskega prostorskega načrtovanja, Poročilo: Analiza pravnega okvirja, politik in planerskih orodij na območju Jadrana, GIS atlas jadranskega območja Znanstvena poročila, Delavnice za usposabljanje, Transnacionalne konference, Sinergije in izmenjava rezultatov med sorodnimi projekti mreže institucij, v okviru Jadranskega foruma in sodelovanja z organizacijami, kot je Jadranska evroregija, ostale evropske regije ter evropske in mednarodne inštitucije;

 Projektni partnerji so:

 

Vodilni partner

Dežela Emilia-Romagna, Generalna Direkcija za okolje ter varstvo tal in obale;

Hrvaška

·         JZ Regionalni akcijski center MAP za prioritetne aktivnosti, Split; Zavod za prostorsko načrtovanje Istrske županije

Italija

·         Dežela Benečija (Veneto), Oddelek “Projekt Benetke ”,  ARPA Molise Regionalna agencija za varstvo okolja; Dežela Abruzzo, Služba za pomorska dela in kakovost morja; ARPA avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Dežela Marche, Oddelek za zaščito obal, Dežela Puglia, Oddelek za Sredozemlje, Italija

Albanija

ECAT Okoljski center za administracijo in tehnologijo, Tirana, Albanija

BiH

Ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje Bosne in Hercegovine

Slovenija

Regionalni razvojni center Koper, Slovenija

Črna gora 

Javni zavod za upravljanje z morskim dobrim Črna gora

 

Kontaktni osebi:

Slavko Mezek, tel. 05 663 75 85

Tina Primožič,    tel. 05 663 75 86

Spletna stran projekta:  http://www.shape-ipaproject.eu/

Aktualni projekti