Search
Close this search box.

SUPREME

 

SUPREME PROJEKT – SUporting maritime spatial Planning in the Eastern MEditerranean

 

Program: evropski program sklada za pomorstvo in ribištvo 2015 / ukrep 1.2.1.3. Pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN)

Trajanje projekta: 24 mesecev

 

Vodilni partner:

CORILA: Konzorcij za vodenje raziskovalnih aktivnosti na območju Beneške lagune

 

Partnerji:

Ministrstvo za infrastrukturo in promet (MIT)

Ministrstvo za okolje, prostor in morje (MATTM)

Hrvaški zavod za prostorski razvoj (CISD)

Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper)

Program Združenih narodov za okolje, Barcelonska konvencija sekretariat, Sredozemski akcijski načrt (UNEP – MAP)

Grško Ministrstvo za okolje in energijo (YPEN)

Državna tehnična univerza v Atenah (NTUA)

Univerza iz Tesalije (UTH)

Univerza v Atenah (UoA)

 

Projekt SUPREME vključuje deležnike iz štirih držav Evropske unije (Slovenije, Italije, Grčije in Hrvaške) ter predstavnike Sekretariata Barcelonske konvencije in njenih protokolov zadolženih za izvajanje Programa Združenih narodov za okolje in Akcijskega načrta za Sredozemlje (UNEP / MAP).

Aktivnosti projekta bodo osredotočene na dva ključna cilja:

  • Podpora izvajanju Pomorskega prostorskega načrtovanja (v nadaljevanju PPN) v državah članicah EU;
  • izvajanje konkretnih pobud za čezmejno izvajanje Pomorskega prostorskega načrtovanja, med državami članicami.

 

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope:

C1: Implementacija Pomorskega prostorskega načrtovanja

C2: Vodenje in koordinacija projekta

C3: Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta

 

Namen projekta je razviti skupno načrtovanje aktivnosti na morju – Pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN) ali Maritime spatial planning (MSP). Gre na načrtovanje časa in kraja za človekove dejavnosti na morju – z namenom zagotovitve čim večje učinkovitosti in trajnosti teh dejavnosti. Pomorsko prostorsko načrtovanje omogoča pregledno sodelovanje vseh deležnikov.

Čeprav na Sredozemsko morje meji več kot dvajset držav, je večji del morja zunaj njihove jurisdikcije, zato je bistveno sodelovanje med državami. Tako bodo v okviru projekta SUPREME stekle aktivnosti, katere namen bo preučitev skupnih značilnosti in vzpostavitev mehanizma, ki bo omogočal delovanje omrežja deležnikov. V podporo državam pri implementaciji Pomorskega prostorskega načrtovanja, bodo izvedene analize in pilotni projekti, ki se bodo navezovali na naslednje aktivnosti:   

  1. Prostorske zahteve pomorskega sektorja in s tem povezani vplivi.
  2. Zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja Pomorskega prostorskega načrtovanja.
  3. Orodja in metode za potrebe izvajanja Pomorskega prostorskega načrtovanja.
  4. Vključevanje interesnih skupin.
  5. Opredelitev najustreznejši geografski kriterijev za pripravo planov PPN.
  6. Usklajevanje sektorskih politik.
  7. Interakcija kopno-morje in navezava na Protokol o integralnem upravljanju obalnih območij (ICZM – Integrated costal zone management).
  8. Izvedba pet pilotnih projektov. Regionalni razvojni center Koper je zadolžen za izvedbo pilotnega projekta na slovenski obali.

Eden izmed ciljev projekta je tudi oblikovanje meril in kazalnikov za oceno procesa pomorskega prostorskega načrtovanja na različnih ravneh.

 

Kontaktne informacije:

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si

Tina Primožič:

E-mail: Tina.primozic@rrc-kp.si

 

Dogodki, ki jih je RRC Koper organiziral za izvedbo projekta v Sloveniji:

Prva delavnica (20. 6. 2018)

Druga delavnica (7. 11. 2018)

Tretja delavnica (20. 12. 2018)

Aktualni projekti