Search
Close this search box.

CAMP – Program upravljanja z obalnim območjem

camp    rrc    slo-grb

CAMP Slovenija je projekt, ki so ga skupno izvajali MAP – Sredozemski akcijski načrt, Republika Slovenija in občine južne Primorske. CAMP Slovenija temelji na prioritetah MAP (vključno z Mediteransko strategijo trajnostnega razvoja, ki je bila sprejeta na 14. zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije novembra 2005 v Portorožu), upošteva načela in določbe novega MAP ICAM protokola, 6. okoljski program EU in njegove tematske strategije, kot tudi sprejete državne strateške dokumente (predvsem Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Nacionalni program varstva okolja 2005–2012).

V okviru CAMP Slovenija je bilo izvedenih skupaj 9 projektov. Glavni projekt je bil priprava Zasnove prostorskega razvoja za južno Primorsko. Gre za temeljni prostorski strateški dokument območja, ki bo vplival na značaj bodočega (prostorskega) razvoja v regiji, s tem pa tudi na trajnostni razvoj območja.

V zaključni fazi projekta je bil na podlagi rezultatov projektov CAMP Slovenija in Sistemske analize in analize perspektiv trajnostnega razvoja pripravljen Program upravljanja z obalnim območjem, ki ima štiri prednostna področja dejavnost.

  • Krepitev trajnostnega značaja ključnih dejavnosti – turizem, promet (s programi Trajnostni razvoj turizma, Trajnostna mobilnost v regiji, Varstvo okolja in pomorske dejavnosti),
  • Zmanjšanje pritiskov na okolje (s programi: Varstvo vodnih virov in zmanjšanje obremenitev voda, Sistem celovitega ravnanja z odpadki v regiji, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno s klimatskimi spremembami),
  • Učinkovito varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (s programom Upravljanje kulturne dediščine, naravnih vrednot in biodiverzitete ter njihovo vključevanje v razvojne procese),
  • Zagotoviti trajnostni prostorski razvoj za večjo konkurenčnost in višjo kvaliteto življenja v regiji (s programi: Usmerjanje prostorskega razvoja v podporo večji konkurenčnosti regije, Izboljšanje kvalitete življenja v regiji, Prostorsko urejanje za trajnostni razvoj obalnega območja).

Program upravljanja z obalnim območjem integrira tudi aktivnosti v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa 2007–2013 za Južno Primorsko, saj sta potekali aktivnosti sočasno s sodelovanjem istih udeležencev. Projekti se bodo financirali iz proračunov, evropskega Kohezijskega in Strukturnih skladov, pa tudi iz zasebnih sredstev. Z integracijo CAMP procesa v razvojno programiranje se bo ta izvajal ob podpori Sveta regije, Regionalnega razvojnega sveta s svojimi odbori in Regionalnega razvojnega centra Koper kot tehnično administrativnega servisa.

Povezava na: Pregledovalnik prostorskih podatkov

KONČNA POROČILA IN REZULTATI PODPROJEKTOV

HORIZONTALNI PROJEKTI (nudijo podporo celotnemu programu):

INDIVIDUALNI PROJEKTI:

Aktualni projekti